O domově

O DOMOVĚ

Domov, který je součástí Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvkové organizace, se nachází ve čtyřpodlažní budově, ležící v centru obce Velehradu, v těsné blízkosti historických budov bývalého cisterciáckého kláštera a velehradské baziliky.

Jedná se o pobytové zařízení s celoročním provozem, jehož zřizovatelem je Zlínský kraj. Ubytovací část zařízení je rozdělena do tří oddělení. V Domově bydlí klienti v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích ve třech podlažích. Klienti mají zabezpečený celodenní dohled při všech činnostech.

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Vincentinum je zachovat důstojný a plnohodnotný život klientů, kterým z důvodu jejich zdravotního znevýhodnění, nelze zajistit podporu a pomoc v přirozeném sociálním prostředí. Poslání je zaměřeno na vytváření podmínek pro zachování přirozených vztahových vazeb klientů a umožnění takového způsobu života, který by se co nejvíce přibližoval běžnému životu v rodině.

CÍLE

Strategický cíl: Zvyšování kvality služby

Dlouhodobý cíl č. 1

Udržování a posilování stávající soběstačnosti klientů s ohledem na jejich možnosti a schopnosti.

Dlouhodobý cíl č.2

Poskytování podpory a pomoci na základě individuálně určených přání a potřeb klientů.

Dlouhodobý cíl č. 3

Začlenění klientů do běžného prostředí a udržení přirozených sociálních vazeb klientů.

 

Prostředky k naplnění cílů:

 • K dispozici jsou čtyři kategorie pokojů pro klienty s různým stupněm postižení, tím se zvyšuje stupeň úspěšnosti při naplňování individuálního plánování a osobních cílů;
 • Ubytování ve 4. podlaží nabízí klientům s lehčí formou postižení kromě pokojů s vlastním sociálním zařízením i možnost využívání kuchyňky a bezbariérové koupelny.
 • Domov podporuje klienty v jejich běžném způsobu života – při drobných nákupech, samostatném pohybu v obci, při kontaktech s rodinou a přáteli.
 • Formou dotazníků pro klienty či jejich opatrovníky je zajištěna zpětná vazba, což vede ke zkvalitnění poskytované služby.
 • Služby poskytuje tým profesionálně vzdělaných a proškolených pracovníků.

ZÁSADY

 • Dodržujeme práva klientů a zachováváme jejich důstojnost.   
 • Poskytujeme služby klientům na základě jejich individuálních a skutečných potřeb.
 • Zapojujeme klienty do rozhodování o rozsahu a způsobu poskytování služby.
 • Podporujeme přirozené sociální kontakty, kontakty s rodinou, přáteli.
 • Umožňujeme klientům žít způsobem života, který se co nejvíce přibližuje životu běžnému u věkově srovnatelné populace.
 • Spolupracujeme s obecní komunitou a jsme její součástí.

OKRUH OSOB

Cílová skupina

Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad -Vincentinum poskytuje službu dospělým osobám od 19 ti let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, potřebují vysokou míru podpory a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhé osoby. Zdravotním postižením rozumíme mentální postižení, případně mentální postižení v kombinaci s tělesným nebo smyslovým postižením. 

Kapacita domova

V Domově pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Vincentinum bydlí 36 klientů v jedno  a  dvoulůžkových pokojích ve třech podlažích.