O domově

O DOMOVĚ

Sociální služba Domova pro osoby se zdravotním postižením je pobytovou sociální službou a je klientům poskytována nepřetržitě, tzn. 24 hodin denně. Zařízení má kapacitu 49 míst pro osoby se zdravotním postižením. Pracovníci v sociálních službách a zdravotní sestry se střídají ve vícesměnném provozu. Vedoucí zařízení, vedoucí sestra, sociální pracovnice a koordinátorka přímé péče jsou klientům k dispozici v pracovní dny od 8:00 hod. do 13.00hod. a dále dle domluvy. Pracovnice aktivizačního úseku jsou klientům k dispozici v pracovní dny od 7:00hod do 15.30hod, případně i v jinou dobu podle předem připraveného sportovního či kulturního programu v areálu zařízení i mimo něj. 

Nabízíme široké volnočasové aktivity a možnost výběru činnosti: pracovní terapie, vycházky, posezení v cukrárně, kavárně, individuální nebo společné výlety, vícedenní pobyty a rekreace, navštěvování kina, divadla, výstav, knihovny, pořádání kulturních a sportovních akcí a účast na nich,  pohybové aktivity aj. Naším cílem je intenzivněji zapojit klienty, kteří o to budou mít zájem, do údržby zeleně v areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice-Cihlářská. 

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice-Cihlářská je poskytovat osobám se zdravotním postižením potřebnou péči a zvyšovat či alespoň udržovat úroveň seberealizace, nezávislosti a kvality jejich života tak, aby i nadále zůstávaly součástí přirozeného místního společenství.

CÍLE

Cíle Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice – Cihlářská

Strategický cíl zařízení:

Udržení a zvyšování kvality poskytované sociální služby. 

Dlouhodobý cíl č. 1:

Útlum plošného poskytování služby ve prospěch individuální podpory klientů, a to udržováním a zvyšováním kvality systému individuálního plánování. 

Krátkodobé cíle:

 1. Poskytovat klíčovým pracovníkům kvalitní metodickou podporu v oblasti individuálního plánování, a to prostřednictvím aktualizace SQ 5 a metodického postupu IP, účastí na vzdělávacích akcích a pravidelně prováděných kontrol.
 • časový horizont – do konce roku 2024
 • zodpovídá – sociální pracovnice, vedoucí zařízení, koordinátorka přímé péče
 1. Pečlivý výběr klíčových pracovníků vzhledem k jejich osobnostním vlastnostem a volbě klienta.
 • časový horizont – do konce roku 2024
 • zodpovídá sociální pracovnice, koordinátorka přímé péče

Dlouhodobý cíl č. 2:

U klientů zvyšovat či alespoň zachovávat soběstačnost v oblasti péče o svou vlastní osobu a využívání běžných zdrojů společnosti. Zvyšovat kvalitu poskytované péče, ubytování a stravování v prostředí našeho domova   při respektování a využití stávajících schopností klientů. 

Krátkodobé cíle:

 1. U 3 klientů navýšit schopnosti v oblasti AAK tak, aby byli schopni dorozumívání při uspokojování svých potřeb v oblasti péče o svou osobu a při výběru volnočasových aktivit.
 • časový horizont – do konce roku 2024
 • zodpovídá – klíčoví pracovníci jednotlivých klientů, sociální pracovnice
 1. Zkvalitnění života a oblasti péče o svou osobu alespoň u 5 klientů prostřednictvím využívání služeb fyzioterapeuta a canisterapeuta.
 • časový horizont – do konce roku 2024
 • zodpovídá - klíčoví pracovníci jednotlivých klientů, sociální pracovnice, koordinátorka přímé péče
 1. Podporovat a zachovávat vztahy a sociální kontakty všech klientů s rodinou, blízkými osobami a okolím například prostřednictvím uspořádání tří větších společenských akcí.
 • časový horizont – do konce roku 2024
 • zodpovídá - klíčoví pracovníci jednotlivých klientů, sociální pracovnice, koordinátorka přímé péče
 1. Zkvalitnit podmínky poskytované služby prostřednictvím úpravy kuchyněk na odděleních E2, D2 a rozšířením zárubní v pokojích klientů oddělení E2, D2 tak, aby vyhovovaly platným normám pro péči o osoby se zdravotním postižením.
 • časový horizont – do konce roku 2024
 • zodpovídá – vedoucí domova

Dlouhodobý cíl č. 3:

Zvýšení kvality poskytované služby zaručující individualizovaný přístup ke klientům. 

Krátkodobé cíle:

 1. Snížit kapacitu domova na 48 osob.
 • časový horizont – do konce roku 2024
 • zodpovídá – vedoucí zařízení, sociální pracovnice, vedoucí sestra

ZÁSADY

Základní zásady poskytování služeb Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice-Cihlářská jsou tyto:

 • důstojnost a hodnota každého klienta - pracovníci respektují přirozená práva každého klienta s cílem směřovat k rozvoji jeho osobnosti. Svým přístupem uznávají jeho lidskou důstojnost, vědomí vlastní jedinečnosti a hodnoty, úcty k sobě i k druhým, vytvářejí podmínky pro aktivizaci a rozvíjení silných a tvůrčích stránek osobnosti každého klienta
 • individuální a partnerský přístup - pracovníci reagují na individuální potřeby, osobní cíle a představy jednotlivých klientů a podporují jejich uskutečňování. Každý klient je bez ohledu na jakoukoliv svoji charakteristiku rovnocenným partnerem pracovníka a má možnost účastnit se rozhodování o záležitostech, které se jej týkají, jeho názory a rozhodnutí jsou respektovány a brány vážně. Pracovníci dbají na to, aby klienti znali svá práva i povinnosti a aby měli možnost svá práva uplatňovat
 • profesionalita - pracovníci využívají při kontaktu s klienty svých osobnostních kvalit i svého odborného vzdělání a zkušeností a pracují týmově
 • celkové vnímání situace a spolupráce - pracovníci vnímají sociálně zdravotní situaci klienta v širších souvislostech a je-li to možné, spolupracují s rodinou či jinými blízkými osobami klienta
 • subsidiarita - pracovníci podporují klienty v tom, aby při vykonávání veškerých činností a při řešení problémů využili nejdříve svých vlastních zdrojů, sil a schopností
 • spravedlnost - pracovníci pomáhají klientům realizovat svá práva a oprávněné zájmy s ohledem na práva a oprávněné zájmy druhých osob
 • společné dobro - pracovníci reagují na konflikty vznikající mezi cílovou skupinou a veřejností, snaží se zlepšovat sociální podmínky pro rozvoj všech osob a v rámci svých možností podněcují změny v sociální politice státu

OKRUH OSOB

Cílovou skupinou Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice - Cihlářská jsou osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 19 let. Kombinovaným postižením rozumíme osoby s mentálním postižením a přidruženým postižením tělesným. Dále jsou cílovou skupinou osoby s organickou poruchou vyvolanou poškozením mozku v důsledku úrazu nebo cévní mozkové příhody, jejichž  projevy se shodují  s projevy osob s mentálním postižením.

Věková struktura cílové skupiny:
mladí dospělí (19-26let)
dospělí (27-64let)
mladší senioři (65-80let)
starší senioři (nad 80 let)

V domově je vyhrazena kapacita pěti míst pro osoby ve vigilním kómatu v části D1. Pokud dojde k uvolnění míst vyhrazených pro osoby ve vigilním kómatu a v evidenci odmítnutých žadatelů o sociální službu z kapacitních důvodů dle § 91 odst. 3 písm. b) zák. č. 108/2006 Sb. nebudou žádné osoby ve vigilním kómatu, může být místo obsazeno osobou s mentálním či kombinovaným postižením nebo osobou s organickou poruchou vyvolanou poškozením mozku v důsledku úrazu nebo cévní mozkové příhody, jejíž  projevy se shodují  s projevy osob s mentálním postižením. Pokud zařízení obdrží žádost osoby ve vigilním kómatu a tato žádost bude zařazena do evidence odmítnutých žadatelů z kapacitních důvodů, po uvolnění místa dojde k přednostnímu zahájení poskytování sociální služby u této osoby.

Důvody pro odmítnutí žadatele:

 1. Žadatelův zdravotní stav vyžaduje celodenní ústavní péči ve zdravotnickém zařízení.
 2. Žadatel trpí akutní infekční nemocí (př. hepatitida, TBC, mononukleóza atd.).
 3. Žadateli poskytovatel  v době kratší než šest měsíců před podáním nové žádosti vypověděl smlouvu o poskytnutí téže  sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
 4. Kapacita domova je plně obsazená.
 5. Žadatel žádá sociální službu, kterou poskytovatel neposkytuje, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb.
 6. Chování žadatele by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití nebo odporovalo vnitřním pravidlům DZP Kunovice - Cihlářská.