Informace pro zájemce o službu

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU

Základní informace o přijetí do DS Buchlovice získáte osobně, telefonicky nebo emailem u sociálních pracovnic. Telefonní čísla a emailové adresy jsou uvedeny na našich webových stránkách v záložce „Kontakty“.

Pro přijetí do domova pro seniory je třeba podat vyplněnou žádost o poskytnutí sociální služby.

 • Formulář je ke stažení v záložce „Dokumenty“, nebo si ho můžete vyzvednout osobně u sociálních pracovnic v DS Buchlovice.
 • Vyplněnou žádost můžete předat osobně sociálním pracovnicím nebo odeslat poštou na adresu domova
 • Přijímáme pouze originály žádostí podepsané žadatelem nebo jeho zákonným zástupcem (nutno doložit Usnesení soudu nebo Listinu o jmenování opatrovníka)
 • Po obdržení žádosti sociální pracovnice provádí sociální šetření v místě aktuálního pobytu žadatele (popř. v nemocnici nebo v jiném zařízení). V rámci sociálního šetření zjišťujeme nepříznivou sociální situaci a míru závislosti žadatele, v jakých oblastech péče potřebuje pomoc a podporu.
 • Dle potřeby je od Vás vyžádán aktuální lékařský posudek od praktického lékaře
 • Kompletní žádost je předána do poradní komise, kde se posuzuje aktuální nepříznivá sociální situace a potřebná míra podpory žadatele.
 • O schválení /odmítnutí žádosti je žadatel písemně informován. Při schválení žádosti je žádost zařazena do evidence žadatelů o poskytnutí sociální služby.

Rádi Vám pomůžeme s vyplněním žádosti a zodpovíme všechny dotazy týkající se podmínek poskytování sociální služby v našem domově. Můžete si náš domov prohlédnout i osobně. Termín návštěvy je vhodné si dopředu domluvit se sociální pracovnicí.

Důvody pro odmítnutí žadatele:

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, jsou stanovená pravidla pro postup při odmítnutí žadatele o sociální službu:

(1) Domov může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby pouze, pokud:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

(2) Zdravotní důvody vylučující poskytování pobytových sociálních služeb.

Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže:

 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osoba není schopna pobytu v Domově z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.