Poskytované služby

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Základní činnosti při poskytování chráněného bydlení se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:   

a)poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

1.pomoc s přípravou stravy

2.zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

b) poskytnutí ubytování: 

 1.ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti, 

 2.v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,   

c)pomoc při zajištění chodu domácnosti: 

1.pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti, 

2.pomoc při údržbě domácích spotřebičů, 

 podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,  

 d)výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  

1.pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,

2.nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 

3.zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání, 

4. podpora v oblasti partnerských vztahů, 

5. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,

e)  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

1.doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět, 

2.podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

3.pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,   

f)sociálně terapeutické činnosti: 

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,   

g)pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

1.pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 

2pomoc při vyřizování běžných záležitostí.  

h)pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

1. pomoc při úkonech osobní hygieny

2.pomoc při základní péči o vlasy a nehty

3.pomoc při použití WC 

 

Jednání se zájemcem:

Základní informace a žádost do sociální služby chráněné bydlení jsou dostupné:

Na webových stránkách  https://www.ssluh.cz/, v registru poskytovatelů, v e-katalogu sociálních služeb.

Informace mohou být podány: při osobní návštěvě zájemce, telefonicky, e-mailem. Informace podá sociální pracovník nebo vedoucí služby nebo pracovník v sociálních službách.

Osobní jednání se zájemcem o službu:

Posouzení nepříznivé sociální situace, základní sociální poradenství

Poskytnutí informací o službě

Projednání očekávání a požadavků zájemce a sjednání cílů spolupráce

Jednání s rodinou, zástupci, blízkými

Rozhodnutí o poskytnutí sociální služby, odmítnutí zájemce o službu