O chráněném bydlení

O CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

Sociální služba CHB Kunovice je klientům poskytována na adrese Lidická 1502 v Kunovicích. Sociální služba CHB Kunovice je pobytová služba, která je určena lidem s nízkou a střední mírou podpory, lidem se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Chráněné bydlení svým obyvatelům poskytuje zázemí a životní prostor, ve kterém mají možnost žít takovým způsobem života, který se co nejvíce blíží životu v běžné domácnosti.

Dům chráněného bydlení je situován přímo v centru města Kunovice. Nachází se jihozápadně ve Zlínském kraji. Uherské Hradiště je od CHB vzdáleno 4,6 km, cesta autobusem trvá 6 min. Dopravní obslužnost je dostatečně zajištěna jak linkami MHD, tak spoji ČSAD a ČSD. Veřejné služby jsou místně dostupné. Příjezd k rodinnému domu je zajištěn pomocí místní asfaltové komunikace. Dům má k dispozici 2 parkovací místa. Prostor garáže je průchozí přímo na menší dvorek s přilehlou zahradou nebo lze využít jako vchod do 1.NP a 2.NP.

Ubytovací část

Rodinný dům je podsklepená dvoupodlažní stavba se sedlovou střechou obdélníkového půdorysu o celkové výměře 454 m² s nadzemním podlažím, které slouží jako půda.  Je průchozí přes přilehlou garáž, která  navazuje  na hlavní vchod do domu a jednoramenné schodiště do 1. NP a po sléze do 2. NP.    

1.NP je samostatná bytová jednotka o velikosti 1 + 1. Přilehlý dvoulůžkový pokoj o celkové výměře 28m² je vybaven standartním nábytkem (postel, lůžko, skříň, noční stolek).  Součástí této domácnosti je koupelna s WC, která je uzamykatelná koupelnovým zámkem a je přístupná z chodby.  Menší kuchyň lze využít jako společné místo setkávání. Součástí je také samostatné WC, které slouží pro personál.

2.NP se nachází bytová jednotka o velikosti 3 + 1, která je rozdělena na dva jednolůžkové pokoje o velikosti 13,80 m² a 14,80 m²  a jeden dvoulůžkový pokoj o celkové rozloze 17,22 m². Součástí domácnosti je koupelna, pracovna (zázemí pro personál), samostatné WC, chodba. Jako společný prostor slouží menší kuchyň. Součástí domácnosti je také zázemí pro personálo celkové výměře 8,64 m².

Půdní a sklepní prostory- nejsou  určeny k pobytu, slouží jako sklad.

Při využívání vnitřních prostor CHB se řídí klienti  “Domácím řádem“, který visí na nástěnce každé domácnosti nebo je také dostupný  u vedoucí zařízení a sociální pracovnice.

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Veřejný závazek Chráněného bydlení Kunovice je definován:

 • posláním služby
 • cíli
 • zásadami
 • cílovou skupinou klientů

POSLÁNÍ

Poslání sociální služby je začlenění klientů do běžného způsobu života, aby se stali součástí komunity a byla jim poskytnuta taková míra podpory, kterou skutečně potřebují.

CÍLE

Cíle Chráněného bydlení Kunovice

 • Podporovat uživatele směrem k nezávislosti na službě
 • Podporovat při začleňování do společenského prostředí (partnerství, sexualita)
 • Podpora na přechod do podporovaného bydlení

ZÁSADY

Zásady poskytování sociální služby: 

 • Předcházet negativnímu hodnocení a stigmatizaci klientů služby
 • Podpora klientů v přebírání zodpovědnosti za svůj život a domácnost.
 • Respektování svobodné vůle a ochrana práv klientů
 • Dodržování mlčenlivosti.
 • Prosazování partnerského přístupu ke klientům.
 • Přístup vycházející z individuálních potřeb klientů.
 • Zvyšování kvality poskytované služby (vzdělávání, stáže, spolupráce s ex. konzultantem aj.)

 

OKRUH OSOB

Cílová skupina: 

 • Dospělé osoby ve věku 18 – 80 let.
 • Osoby s mentálním a kombinovaným postižením (tj. osoby s mentálním a přidruženým tělesným postižením, které jsou schopny samostatného pohybu bez kompenzačních pomůcek).
 • Horní věková hranice pro přijetí nového kliente je 64 let. Pokud stávající klient služby přesáhne horní věkovou hranici, může v chráněném bydlení zůstat. Za předpokladu, že služba bude schopna v rámci rozsahu svých činností zajistit jeho potřeby.
 • Osoby vyžadující nízkou až střední míru podpory

Důvody pro odmítnutí žadatele:

 • Z důvodu akutní infekční nemoci
 • Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • Nespadá do cílové skupiny
 • Chování by z důvodů duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití