O domově

O DOMOVĚ

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice - na Bělince je součástí Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je Zlínský kraj.

Domov nabízí nepřetržitou péči pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Snažíme se neustále rozšiřovat nabídku terapeutických činností a aktivit pro naše klienty ( např. canisterapie, muzikoterapie, arteterapie, snoezelen…) a také nabídku fakultativních služeb (perličkové koupele, možnost užití služebního auta apod.). V zařízení se aplikuje koncept bazální stimulace (zařízení má uděleno certifikát). V rámci volnočasových aktivit klienti s dopomocí pracovnic provádějí různé činnosti ke zlepšení jemné motoriky a smyslové stimulace - kreslí, pracují se dřevem, s papírem, využívají tablety se speciálními programy, chodí na procházky, jezdí na výlety, navštěvují společenské a kulturní akce apod. Sportovní aktivity se odehrávají v tělocvičně

Zařízení má kapacitu 43 lůžek.  

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice - Na Bělince je poskytování a zprostředkování sociálních služeb, ošetřovatelské, zdravotní a výchovné péče dle indviduálních potřeb klientů. Umožňujeme klientům žít běžným způsobem života, dle jejich možností a schopností, v souladu se Standardy kvality sociálních služeb.

CÍLE

Strategický cíl zařízení:

Zvyšování kvality poskytované služby

Dlouhodobý cíl č. 1

Útlum plošného poskytování služby ve prospěch individuální podpory uživatelů, a to udržováním a zvyšováním kvality systému individuálního plánování.

Krátkodobý cíl

 1. Poskytovat pracovníkům kvalitní metodickou podporu v oblasti individuálního plánování prostřednictvím vzdělávání a pravidelně prováděných kontrol.
 • Termín – konec roku 2024
 • Zodpovědnost – sociální pracovnice, vedoucí zařízení

     2. Pečlivý výběr klíčových pracovníků vzhledem k jejich osobnostním vlastnostem a volbě uživatelů.

 • Termín – konec roku 2024
 • Zodpovědnost – sociální pracovnice

Dlouhodobý cíl č. 2

Zvyšovat kvalitu poskytované péče, ubytování a stravování v prostředí našeho domova  při respektování a využití stávajících schopností klientů.

Krátkodobý cíl

 1. Zkvalitnění života a oblasti péče o svou osobu celkovým zklidněním a uvolněním alespoň u 15 klientů prostřednictvím využití zoo terapie - návštěvv canisterapeutického pracovníka a jeho zvířat (psi, králík, morče, papoušek, šnek).
 • Termín – konec roku 2024
 • Zodpovědnost – sociální pracovnice, klíčoví pracovníci
 1. Navýšit vztahy a sociální kontakty s rodinou, blízkými osobami a okolím alespoň u 5 klientů.
 • Termín – konec roku 2024
 • Zodpovědnost – sociální pracovnice, vedoucí zařízení, klíčoví pracovníci
 1. Zkvalitnit podmínky bydlení klientů prostřednictvím úpravy prostředí, pořízením nového vybavení, rekonstrukce výtahu.
 • Termín – konec roku 2024
 • Zodpovědnost – vedoucí zařízení
 1. Zlepšení kvality života prostřednictvím zprostředkování služeb terénního aktivizačního asistenta nebo dobrovolníka minimálně u 2 klientů (vycházky, návštěva veřejných služeb, výlety).
 • Termín – konec roku 2024
 • Zodpovědnost – sociální pracovnice, klíčoví pracovníci
 1. V oblasti AAK zlepšit dorozumívaci schopnosti klientů při uspokojování svých potřeb v oblasti péče o svou osobu, při výběru volnočasových aktivit, a to u 4 klientů.
 • Termín – do konce roku 2024
 • Zodpovědnost – sociální pracovnice, klíčoví pracovníci

Dlouhodobý cíl č. 3

Snížit kapacitu zařízení do konce roku 2024 o 20 %.

 Krátkodobý cíl

Snížit kapacitu zařízení na 40 lůžek.

 • Termín – konec roku 2024
 • Zodpovědnost – sociální pracovnice, vedoucí zařízení

Vyhodnocování dlouhodobých a krátkodobých cílů

Krátkodobé cíle

 • Vyhodnocení probíhá dle nastavených termínů.
 • Využíváme dotazníkových šetření.
 • Dle potřeby aktualizujeme standardy kvality sociálních služeb.
 • Zápis je přiložen ke standardu.

 Dlouhodobé cíle

 • Kontrola dlouhodobých cílů probíhá jedenkrát za rok.
 • Zápis je přiložen ke standardu.

ZÁSADY

Služby poskytujeme na principech profesionality, důvěry a partnerství, což pro nás znamená:

 • sociální cítění,
 • pozitivní přístup,
 • důvěra,
 • úcta ke klientům,
 • zapojení klientů (činnosti, aktivity, terapie, individuální plánování),
 • odbornost,
 • profesionalita,
 • vzdělávání pracovníků,
 • flexibilita,
 • schopnost pracovníků naslouchat,
 • schopnost pracovníků empatie,
 • schopnost pracovníků poskytnout podporu,
 • schopnost pracovníků poradit,
 • schopnost pracovníků sebereflexe,
 • schopnost pracovníků zpracovávat informace.

Zásady poskytování sociální služby:

 • Dobrá praxe - podpora přenosu dobré praxe do naší práce.
 • Etika v každodenní praxi.
 • Holistický přístup – vnímání člověka jako jedinečné celistvé bytosti.
 • Práce s rizikem.
 • Multidisciplinární přístup.
 • Podpora přirozených vazeb a vztahů klientů.
 • Podpora partnerských vztahů a sexuality klientů.
 • Otevřenost zařízení.

Jednání se zájemcem o službu, vstup klienta do služby

 Poskytovatel postupuje dle zpracovaného standardu č. 3 Jednání se zájemcem o službu. Pro zachování jednotného postupu sociální pracovník při jednání se zájemcem o službu postupují dle Metodiky pro sociální šetření a Metodiky jednání se žadatelem o službu.

 Důvody pro odmítnutí žadatele:

 1. Žadatelův zdravotní stav vyžaduje celodenní ústavní péči ve zdravotnickém zařízení.
 2. Žadatel trpí akutní infekční nemocí.
 3. Žadateli poskytovatel v době kratší, než šest měsíců před podáním nové žádosti vypověděl smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
 4. Kapacita domova je plně obsazená.
 5. Žadatel žádá sociální službu, kterou poskytovatel neposkytuje, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb.
 6. Chování žadatele by z důvodu duševní poruchy či demence závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití nebo odporovalo vnitřním pravidlům DZP Kunovice – Na Bělince.

Nejsme schopni zajistit podporu a péči žadateli:

Žadatel je závislý na alkoholu, drogách nebo je patologickým hráčem. Z důvodu uvedených závislostí by mohlo docházet k vzájemným konfliktům, narušování kolektivního soužití a porušování práv klientů. Cílem je zajistit kvalitní sociální službu pro klienty.

OKRUH OSOB

Cílová skupina:

 1. Osoby s kombinovaným postižením (kombinovaným postižením rozumíme osoby s mentálním postižením a fyzickým postižením - dětská mozková obrna, svalové poruchy, vrozené poruchy pohybového ústrojí).
 2. Osoby s mentálním postižením.
 3. Osoby s jiným zdravotním postižením (jedná se o osoby s organickou poruchou vyvolanou poškozením mozku, jejichž projevy se shodují s projevy osob s mentálním postižením)

Věková struktura cílové skupiny:

 1. Děti předškolního věku: 3 - 6 let
 2. Mladší děti: 7 –  10 let
 3. Starší děti: 11 – 15 let
 4. Dorost: 16 –  18 let
 5. Mladí dospělí: 19 – 26 let
 6. Dospělí: 27- 64 let

Zařízení má kapacitu 43 lůžek.

Horní věková hranice pro přijetí žádosti o poskytnutí sociální služby je věk žadatele do 26 let.

Pokud již stávající klient sociální služby přesáhl horní věkovou hranici pro přijetí, není to důvodem pro ukončení služby ze strany poskytovatele. S tímto klientem je projednáváno, zda poskytovaná sociální služba naplňuje jeho potřeby a následně je mu poskytnuto základní sociální poradenství vedoucí k nalezení vhodnější sociální služby.