Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Sociální služby Uherské Hradiště jsou příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Zlínský kraj. Organizace byla založena dne 1. 1. 1992. Svou velikostí se řadí mezi největší organizace tohoto charakteru v ČR.

Hlavním účelem Sociální služeb Uherské Hradiště p. o. je poskytování komplexních služeb sociální péče zejména seniorům a osobám se zdravotním postižením v obtížných životních situacích. Posláním organizace je zajistit jejich psychickou a fyzickou soběstačnost a nezávislost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti. Organizace nabízí pobyty v důstojném prostředí a pomáhá lidem v souladu s principem zachování lidské důstojnosti, úcty k člověku, individuálního přístupu, respektování vlastní volby, aktivního působení s ohledem na rozvíjení samostatnosti, vzájemné tolerance a důvěry.

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace poskytuje pobytové sociální služby a je zde celkem poskytováno 18 zaregistrovaných sociálních služeb.

V současné době poskytuje ve svých zařízeních služby pro více než 700 uživatelů.

Domovy pro seniory poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku či zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby pro zachování důstojného a aktivního způsobu života.

Domov pro seniory Uherské Hradiště

Domov pro seniory Buchlovice

Domov pro seniory Uherský Ostroh

Domovy se zvláštním režimem poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Domov se zvláštním režimem Uherské Hradiště

Domov se zvláštním režimem Buchlovice

Domov se zvláštním režimem Velehrad - Buchlovská

Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domovy nabízí možnost trvalého, nepřetržitého pobytu.

DZP Kunovice - Na Bělince

DZP Kunovice - Cihlářská

DZP Staré Město

DZP Velehrad - Vincentinum

DZP Velehrad - Buchlovská

Chráněné bydlení usiluje o maximální rozvoj soběstačnosti lidí s mentálním i kombinovaným postižením a jejich integraci do společnosti prostřednictvím poskytování individuálně stanovené míry podpory a péče.

Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením
sociální služba typu chráněné bydlení je poskytována na adrese:

-Rostislavova 686, Uherské Hradiště
-Velehradská 2196 a 2197, Staré Město
-U Cihelny 259, Jarošov

Centrum bydlení pro osoby se zdravotním postižení Uherské Hradiště
sociální služba typu chráněné bydlení je poskytována na adrese:

-Tyršova 1626, Staré Město
-Lidická 1502, Kunovice
-Nedakonice 589/590, 600/601
-Boršice 176

Pro ty, kteří nemohou žít v rodinném prostředí, nabízí organizace komplexní péči, která spočívá v ubytování, stravování, pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a pomoci při hygieně. Podstatnou a velmi důležitou součástí péče jsou rovněž výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

V domovech jsou zajišťovány také zdravotní služby všeobecnými sestrami a pravidelně sem dochází praktičtí lékaři a vybraní specialisté.

V Sociálních službách Uherské Hradiště p.o.  je poskytována paliativní péče, která je součástí kultury organizace a běžné péče. Jak můžeme chápat paliativní péči? „Jako přístup, který usiluje o zlepšení kvality života lidí, kteří čelí problémům spojeným s život ohrožujícím onemocněním“. Paliativní péče je vlastně jinak pochopenou péčí, péčí aktivní, péčí důrazně orientovanou ve prospěch naplnění všech potřeb člověka v závěru jeho života.

Paliativní přístup vždy stojí na kvalitní péči zdravotní (vč. lékařské) i sociální, na spolupráci všech profesí, které se v domově na péči o klienty podílejí. Péče se přizpůsobuje celkovému stavu člověka. Se změnou v poskytování péče jsou seznamovány všechny profese v sociální službě.

Personál je otevřený k hovorům o tématu, též má základní znalosti i dovednosti se vztahem k závěru života, a to jak zdravotnický, tak i nezdravotnický personál, tak i management organizace.

Na domovech jsou multidisciplinární týmy a je komunikováno o paliativní péči s ošetřujícími lékaři klientů. Následná doporučená péče se zaměřuje na sledování, rozpoznání a ovlivňování toho, co je významné pro kvalitu života klientů.

S paliativním přístupem v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem jsme v podstatě začali už v roce 2022, a posléze došlo i k upevnění tohoto přístupu u pracovníků, a to zejména díky proběhlému vzdělávání v oblasti paliativní péče.

Na základě vzdělávání a reálných zkušeností s paliativní péčí nám vzešly následující závěry:

  • Každá činnost, kterou uděláme pro klienty našich sociálních služeb, má svůj smysl a poskytování paliativní péče v závěru života je nezbytnou součástí při péči o klienty v sociálních službách.
  • Přání klienta „chtěl bych umřít doma“ jsme schopni vyslyšet, vytvořit podmínky a doprovodit klienta při jeho odcházení v domově.
  • Důležitou součástí péče o klienta v paliativní péči a následně v terminálním stavu, je komunikace s rodinou klienta. Cílem je psychická podpora rodiny, podpora adaptace na závažnou situaci a snaha o to, aby byla situace terminální fáze rodině klienta srozumitelná.
  • Personál domova je poučen a aktivně monitoruje potřeby rodiny a v případě nutnosti zprostředkuje kontakt na sociálního pracovníka, případně cestou koordinátora, nebo vedoucí sestry.
  • Pokud si rodina přeje doprovázet klienta v závěru života, nabídneme možnost ubytování v hostinském pokoji.
  • V péči o pozůstalé jsme schopni poskytnout poradenství a pomoc rodině v období zármutku. Sociální pracovník bude v kontaktu s pozůstalými dle potřeby. Pokud bude časová kapacita docházejícího kněze volná, můžeme nabídnout zprostředkování duchovní podpory.