Poskytované služby

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Domov pro seniory Uherský Ostroh poskytuje tyto základní činnosti v rámci sociální služby:

 • poskytnutí ubytování,
 • celodenní stravování,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

PODPORU A PÉČI NEJSME SCHOPNI ZAJISTIT:  

 • zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • zájemce žádá sociální službu, kterou poskytoval neposkytuje
 • zájemci, který žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel téže sociální služby v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
 • zdravotní stav zájemce vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení
 • zájemce trpí akutním infekčním onemocněním
 • zájemce, jehož chování způsobené duševním onemocněním (schizofrenie, psychózy, demence) by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (agresivní chování, ohrožení svého života a zdraví nebo jiných lidí atd.) zařízení není schopno naplnit specifické potřeby zájemce trpícího demencí

Ubytování

Kapacita zařízení je celkem 38 klientů. K dispozici je  zde 20 jednolůžkových a 9 dvoulůžkových pokojů. V nově přistavěné budově jsou všechny pokoje s WC a sprchovým koutem. Některé pak v prvním patře mají balkón a pokoje v přízemí východ na terasu a do zahrady zařízení. Ve staré, zrekonstruované budově jsou 4 jednolůžkové a 1 dvoulůžkový pokoj se společným WC a sprchou pro imobilní klienty.Všechny pokoje jsou vybaveny nábytkem a denně je zajištěn úklid všech pokojů i ostatních prostor zařízení vlastními pracovnicemi, taktéž praní prádla a jeho drobné opravy. Pro klienty je k dispozici jídelna a k ní přilehlá odpočinková zóna s televizí a kuchyňkou, také dvě přilehlé terasy a jedna velká, krásná střešní terasa. Vše s lavičkami a stolky.  V nové budově ve 3. patře je pro klienty k dispozici druhá malá čajová kuchyňka s várnou konvicí. Pro obyvatele i pracovníky je v zařízení lůžkový výtah.

Stravování

Pro klienty je zajištěno celodenní stravování ve vlastní kuchyni Domova.  Strava je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu klientů.V domově jsou podávána tři hlavní jídla a odpolední svačina.Na doporučení lékaře se podle zdravotního stavu obyvatel připravuje strava normální a diabetická. Pro všechny obyvatele Domova je k dispozici kuchyňský kout vybavený kuchyňskou linkou, chladničkou, varnou konvicí a mikrovlnnou troubou.
Obyvatelé, kteří nemají pohybové problémy, docházejí na stravu do jídelny, obyvatelé, kterým pohyb působí potíže, dostávají stravu na pokojích.

Lékařská péče

Pravidelně 1 x týdně dochází do Domova ošetřující lékařka, jinak dle potřeby. K ostatním odborným lékařům je zajištěn odvoz na základě indikace ošetřující lékařky sanitkou, v případě potřeby i doprovod personálu nebo po domluvě doprovod rodinných příslušníků klienta. Respektujeme ale svobodnou volbu lékaře, klient má možnost zůstat i nadále v péči svého dosavadního lékaře, musí se však na tom s ním sám domluvit.

Ošetřovatelská a obslužná péče

Je prováděna na základě ordinací lékařů dle platných právních předpisů. Tuto odbornou péči zajišťují pracovnice domova- registrované všeobecné sestry v pracovní dny od 6.00 – 22.00 hod, o víkendech od 6.00 – 21.00 hod.

Obslužnou péči nepřetržitě 24 hodin denně zajišťují pracovnice sociální péče. Tým pracovníků poskytuje péči s důrazem na citlivý přístup s respektováním jedinečnosti.

Paliativní péče 

Paliativní péči poskytujeme našim klientům, jejichž život se nachýlil ke konci, a jejich rodinám. Snažíme se, aby člověk prožil zbytek života kvalitně a spokojeně, dle přání klienta  a jeho rodiny.

V našem domově funguje paliativní tým, který paliativní péči poskytuje. Paliativní péče se poskytuje klientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Paliativní přístup je součástí běžné péče v Domově, vychází z komunikace s klientem (popřípadě s opatrovníkem) o jeho představě budoucí péče v závěru života. Tyto informace se stávají důležitým prvkem Plánu budoucí péče v závěru života. 

Pro klienty, nacházející útěchu v křesťanství, dochází do Domova katolický kněz, který v případě zájmu klienty navštíví na pokoji. V rámci péče o duchovní oblast klientů působí na Domově nemocniční kaplan. Dále se koná  v Domově 1x za měsíc bohoslužba.

Společenské a zájmové aktivity

 • sledování TV a videoprogramů
 • klienti se mohou zúčastňovat aktivizačních činností- např. drobná rehabilitace a masáže, cvičení vsedě, procvičování paměti, hraní společenských her, předčítání knih, výroba různé tematické výzdoby pro zařízení
 • z finančních darů pořádáme každoročně různé výlety, či kulturní a hudební představení, divadlo, venkovní grilování, posezení s harmonikou apod.
 • do Domova docházejí děti z mateřské a základní školy a připravují pro obyvatele krátká kulturní vystoupení
 • k dispozici je knihovna vybavená knihami a časopisy
 • k procházkám a odpočinku slouží celý rok zahrada a terasy

Služby

Obyvatelé mohou využívat služeb, které poskytuje město, ale také služby zajišťované přímo v Domově.
V Domově poskytuje služby kadeřnice a pedikérka, které na požádání klientů kontaktuje personál. Tyto služby si hradí každý klient sám za svých finančních prostředků.
Domov zabezpečuje také praní veškerého prádla ve své  prádelně a zároveň i jednoduché opravy prádla poškozeného.
Sociální pracovnice pomáhá s vyřizováním úředních záležitostí obyvatel ve vztahu k úřadům, např. MěÚ, ÚP, notářství, soudu, peněžním ústavům apod.

Návštěvy

Návštěvy příbuzných a přátel jsou v zařízení vítány. Naši klienti přijímají návštěvy denně do 20.00 hod v zimním období, v letním do 22.00 hod. Všechny návštěvy pak musí dodržovat Návštěvní řád zařízení tak, aby nerušili ostatní obyvatele.
V případě výskytu epidemií nebo závažných infekčních chorob mohou být návštěvy omezeny nebo zakázány.

Úhrady za pobyt

Úhrady za pobyt jsou stanoveny v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb. a platnou směrnicí SSL Uh. Hradiště.

a) úhrada za celodenní stravu
(cena surovin včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy) – 255 Kč/den (racionální, diabetická, dietní a zvláštní strava) 

b) úhrada za ubytování
se liší podle typu pokoje:

jednolůžkový pokoj- 305 kč /den

dvoulůžkový pokoj- 295 Kč/den 

Po úhradě za ubytování a stravu musí klientovi zůstat alespoň 15 % jeho příjmu.

V případě, že je klient příjemcem příspěvku na péči, stává se tento příspěvek v celé výši příjmem Domova.

Celková úhrada je součástí Smlouvy o poskytnutí sociální služby, která je uzavírána s každým klientem individuálně ihned po nástupu do domova.

Domov pro seniory Uherský Ostroh- výše úhrad platné od 1.3.2024

strava racionální/diabetická/dietní/zvláštní 

Jednolůžkový pokoj

    strava: 255,- Kč / den

    bydlení : 305,- Kč / den

    celkem: 17.360,- / 31 dnů, 16.800,- Kč / 30 dnů

Dvoulůžkový pokoj

    strava: 255,- Kč / den

    bydlení: 295,- Kč / den

    celkem: 17.050,- Kč / 31 dnů, 16.500,- Kč / 30 dnů