O domově

O DOMOVĚ

Domov pro seniory Uherský Ostroh  je začleněn pod příspěvkovou organizací Sociální služby Uherské Hradiště p.o. Poskytuje pobytovou sociální službu pro 38 uživatelů. Zařízení usiluje především o to, aby uživatelé žijící v Domově byli co nejdéle soběstační, aby nezůstali izolováni (nebyli odloučeni od okolí) a žili, co nejvíce běžným způsobem života. Služby Domova respektují individuální charakter každé osoby, chrání soukromí, podporují její důstojnost a sociální začleňování.

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Posláním Domova pro seniory Uh. Ostroh je poskytovat sociální služby seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech, zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a tuto péči nelze zajistit v přirozeném sociálním prostředí jinými dostupnými službami.

CÍLE

Hlavním cílem Domova pro seniory Uherský Ostroh  je poskytovat sociální služby seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech, zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a tuto péči nelze zajistit v přirozeném sociálním prostředí jinými dostupnými službami.

CÍLE ZAŘÍZENÍ

 • podpora samostatnosti a soběstačnosti klientů
 • podpora klientů v odpovědnosti za své chování a samostatné rozhodování
 • poskytování služby na základě individuálních potřeb a přání vyjádřených jak klientem, případně jeho blízkých, tak i ze strany zaměstnanců a dalších osob z okolí klienta
 • na základě pravidelně aktualizovaných individuálních plánů klientů poskytovat službu kvalitně a efektivně
 • služby poskytovat kvalifikovaným personálem na profesionální úrovni

ZÁSADY

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory Uherský Ostroh usiluje především o to, aby klienti žijící v domově byli co nejdéle soběstační, aby nezůstali izolováni (odloučeni od okolí) a žili, co nejvíce běžným způsobem života.
Služby domova respektují individuální potřeby každé osoby, chrání její soukromí, podporují její důstojnost a sociální začleňování.

 • Odbornost
 • Respekt
 • Diskrétnost
 • Nestrannost
 • Bezpečí
 • Aktivizace
 • Důstojnost 
 • Individuální přístup 

OKRUH OSOB

Cílovou skupinou Domova pro seniory Uherský Ostroh jsou senioři, kteří dosáhli věku 60 let a dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ust. § 49,  potřebují pomoc jiné osoby, protože mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, nejsou schopny se o sebe postarat v domácích podmínkách, ani za pomoci rodiny či terénních služeb.

 • mladší senioři od 60- 80 let věku
 • starší senioři nad 80 let