O domově

O DOMOVĚ

Domov pro seniory Uherské Hradiště se nachází v klidné okrajové části sídliště Štěpnice, v těsné blízkosti Uherskohradišťské nemocnice a zároveň blízko Kunovického lesa, do kterého se dá dojít po cyklostezce během pár minut přímo od domova.
Kapacita služby je 112 lůžek.
 
Služba je poskytována celoročně na adrese:
Domov pro seniory Uherské Hradiště
Štěpnická 1139
686 06 Uherské Hradiště
Doprovody v rámci základních činností mohou být realizovány i mimo adresu zařízení.

 

 

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Domov pro seniory Uherské Hradiště poskytuje pobytové sociální služby seniorům na základě jejich individuálních potřeb tak, aby byly udrženy co nejdéle jejich stávající schopnosti a aby poskytování služby vedlo k důstojnému a aktivnímu prožívání života.

CÍLE

  1. Klient, který si za podpory naší služby uchová co nejdéle svoje schopnosti a dovednosti, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti a prožívá aktivní život dle svých představ.
  2. Klient, kterému je naše služba poskytována podle jeho individuálních potřeb a přání a je mu poskytnuta podpora při jejich realizaci.
  3. Klient, který je prostřednictvím naší služby podporován v udržení kontaktu se svými blízkými, přáteli a vrstevníky.

ZÁSADY

Individuální přístup ke klientovi

Podporu a péči poskytujeme s ohledem na individualitu klienta, vždy přihlížíme k jeho potřebám a schopnostem. Pracovníci individualizují podporu, aktivizaci i komunikaci, respektují individuální návyky a zvyklosti klienta.

Ctíme práva klienta s důrazem na jeho vlastní volbu

Klient je podporován ve sdílení vlastního názoru a rozhodnutí. Pracovníci nepřebírají nadměrnou odpovědnost za klienty, pracují s možnými riziky a respektují jejich přiměřenou míru.

Podpora zachovalých schopností

Pracovníci usilují o udržení, popř. o rozvoj schopností a dovedností klienta. Potřeby a přání jsou naplňovány s aktivním přispěním klienta podle jeho aktuálních schopností a možností.

Respektování důstojnosti

Pracovníci plně respektují hodnotu a důstojnost každého klienta, úctu projevujeme citlivým, chápavých a tolerantním přístupem. Při péči o klienty dbají na ochranu jejich soukromí a intimity.

Podporování klienta v zapojení se do běžného života společnosti

Klienti jsou pracovníky podporován v kontaktu s rodinou, blízkými osobami, vrstevníky a při využívání běžně dostupných služeb.

OKRUH OSOB

Senioři (60 let a více), kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, potřebují pravidelnou podporu a pomoc jiné osoby a nejsou schopni tuto situaci zvládnout ve svém přirozeném prostředí za pomoci rodiny nebo jiných typů sociálních služeb.