Poskytované služby

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Domov pro seniory Uherské Hradiště poskytuje tyto základní činnosti v rámci sociální služby:

a) poskytnutí ubytování:

- ubytování,

- úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

b) poskytnutí stravy:

- zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

- pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

- pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změně poloh,

- pomoc při podávání jídla a pití,

- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

- pomoc při úkonech osobní hygieny,

- pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

- pomoc při použití WC

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

- podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

f) sociálně terapeutické činnosti:

- socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

g) aktivizační činnosti:

- volnočasové a zájmové aktivity,

- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,

- nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

 

Domov pro seniory Uherské Hradiště poskytuje klientům nad rámec základních činností i fakultativní činnosti, které jsou vymezeny v Sazebníku fakultativních a doplňkových činností.

Ordinace praktického lékaře: pondělí 7:30 - 10:00 hodin

V případě potřeby přichází lékařka do zařízení i mimo uvedený den.

Paliativní péče

Paliativní péči poskytujeme klientům, kteří trpí nevyléčitelným zdravotním stavem v terminálním stadiu a také jejich rodinám. Cílem je zmírnit bolest a další tělesné i duševní strádání. O to se stará tým složený z lékařů, zdravotního a pečovatelského personálu, sociálních pracovníků, nutriční terapeutky a duchovních. 

Duchovní a pastorační péče

Pravidelně 1 x týdně probíhá v kulturně-společenské místnosti bohoslužba římsko-katolické církve, následně probíhá dle zájmu individuální pastorace na pokojích.

3x týdně navštěvují Domov kaplanky v sociálních službách, které klientům naslouchají, vedou s nimi rozhovory, nebo jim jsou "pouze" nablízku a pečují tak o duchovní potřeby klientů.

Další služby za úhradu:

Dle zájmu a potřeb klientů navštěvuje Domov kadeřnice a pedikérka. Tyto služby si klienti hradí z vlastních prostředků.

 

V prostorách zařízení je možnost půjčování knih z naší knihovny a taktéž do zařízení dochází pracovnice Městské knihovny Uh. Hradiště jak s možností výpůjčky, tak s nabídkou pravidelných besed o zajímavostech regionu. Klienti se zhoršeným zrakem si mohou objednat oblíbenou literaturu v audio podobě na kazetách nebo CD nosičích.