Odlehčovací služba Velehrad Salašská - Poskytované služby

Odlehčovací služba poskytuje služby, které obsahují tyto základní činnosti:

(§ 44 zák. č.108/2006 Sb.)

 

 1. a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 2. b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 3. c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 4. d) poskytnutí ubytování,
 5. e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 6. f) sociálně terapeutické činnosti,
 7. g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 8. h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

 

Úhrada za služby

 je stanovena dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhl. č. 505/2006 Sb.,k provedení zákona o sociálních službách v platném znění.

Úhrada za ubytování – ve výši 200,- Kč/den

Úhrada za stravu:

 • za stravu racionální ve výši 166,- Kč/den
 • za stravu dietní ve výši 170,- Kč/den
 • za stravu diabetickou ve výši 170,- Kč/den
 • za jiné druhy stravy ve výši 170,- Kč/den

 

Úhrada za péči – 130 Kč,-/hodina

 

Nad rámec základních činností jsou uživatelům nabízeny fakultativní činnosti:

 • příležitostné použití služebního vozidla pro uživatele ve výši 10,- Kč/km

 

Pravidla poskytované služby:

Sociální služba je uživatelům poskytována na základě Smlouvy o poskytování sociální služby uzavřené mezi poskytovatelem a uživatelem (jeho zákonným zástupcem, opatrovníkem). Službu poskytujeme v souladu se Standardy kvality v sociálních službách, metodickými pokyny, postupy a vnitřními pravidly služby. Materiály jsou postupně aktualizovány a doplňovány.

Způsob realizace sociální služby je zaznamenán na základě zjištěných potřeb, zájmů a dovedností a potenciálních možností uživatele v individuálním plánu, který sepisuje s uživatelem po nástupu do služby na základě podkladů klíčový pracovník ve spolupráci s dalšími pracovníky. Tento plán je průběžně doplňován a obměňován dle individuálních potřeb uživatele.

 

Služba se poskytuje na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí sociální služby mezi uživatelem a poskytovatelem. Uživatelé jsou s obsahem Smlouvy i s pravidly poskytování sociální služby seznámeni před podpisem Smlouvy.

 

Služba se poskytuje pobytovou formou s limity minimálně 4 dnů, maximálně 3 měsíce po sobě jdoucí, konkrétní časový rozsah poskytování služby je upraven vždy ve smlouvě. Opakovaná možnost využít službu jedním uživatelem během roku je připuštěna a v součtu by neměla přesáhnout 120 dní.

V případě, že osoba, které bude poskytována sociální služba a její zdravotní stav vyžaduje pravidelné užívání léků, je nutné, aby před nástupem do služby, byla zajištěna dostatečná zásoba léků a léky předchystány do lékovek. Další nezbytné zdravotnické pomůcky a prostředky, které uživatel potřebuje, musí být též zajištěny před nástupem do služby pečující osobou či opatrovníkem.

V případě potřeby zdravotní péče je na základě indikace lékaře poskytnuta tato péče externě a to Domácí zdravotní péčí.

 

Sociální služba je poskytována na adrese Salašská 61, 687 06 Velehrad; doprovody v rámci základních činností mohou být realizovány i mimo adresu zařízení.

 

Pravidla pro ukončení služby

 

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby - odlehčovací pobytové služby:

 

- uživatel a poskytovatel se mohou kdykoliv dohodnout na ukončení Smlouvy

- Smlouva je ukončena po uplynutí doby, na kterou byla uzavřena

- Smlouva může být ukončena ze strany uživatele kdykoliv bez udání důvodu

- Smlouva může být ukončena ze strany poskytovatele - na základě závažného, opakovaného porušení nebo nedodržování smluvních podmínek a vnitřních pravidel pro poskytování odlehčovací pobytové služby

 

 

 

Kde nás najdete