DZP Velehrad - Vincentinum - O domově

Rada Zlínského kraje, usnesení č. 0515/R17/19 ze dne 8.7.2019 schválila

zastavení přijímání uživatelů  Domova pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Vincentinum s cílem snižování kapacity v souladu s Aktualizací č. 1 Koncepce rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období 2015-2020, uvedenou v příloze č. 0532-19-P03, ve službách poskytovaných v organizačních jednotkách začleněných do příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČO 00092096.

Zákaz návštěv od 6.3.2020 do odvolání ve všech zařízeních Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., na základě doporučení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje a Ministerstva zdravotnictví České republiky zakazují návštěvy ve všech svých zařízeních sociálních služeb v souvislosti s epidemiologickou situací výskytu COVID-19 (koronavir).

Děkujeme za pochopení.


Ing. Marie Fremlová
Ředitelka organizace

 

Motto:Člověk nemůže žít sám pro sebe. Jsme si vědomi, že všechny životy jsou cenné a že vůči nim máme své povinnosti.“

                                                      - Dr. Albert Schweitzer

V Domově pro osoby se zdravotním postižením Velehrad Vincentinum bydlí 41 uživatelů v jednolůžkových a  dvoulůžkových pokojích ve třech podlažích. Pokoje ve IV.podlaží mají samostatné sociální zařízení se sprchou a WC a uživatelé jsou zde podporováni v samostatnosti a maximální míře soběstačnosti.

Ve II. a III. podlaží jsou převážně umístěni klienti s potřebou vyšší  míry podpory, kteří mají zabezpečen celodenní dohled při všech činnostech.

V I.podlaží jsou prostory pracovní terapie, která je určena pro aktivizační činnosti uživatelů včetně relaxační místnosti s prvky snoezzelen. V tomto podlaží se nachází i centrální kuchyň, ošetřovna a kanceláře.

Posláním Domova

pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Vincentinum je zachovat důstojný a plnohodnotný život uživatelů, kterým z důvodu jejich zdravotního znevýhodnění nelze zajistit podporu a pomoc v přirozeném sociálním prostředí. Poslání je zaměřeno na vytváření podmínek pro zachování přirozených vztahových vazeb uživatelů a umožnění takového způsobu života, který by se co nejvíce přibližoval běžnému životu v rodině.

Cílová skupina

jsou dospělé osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, mentálního a tělesného postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhé osoby.

Služba není určena

 • osobám se smyslovým postižením
 • osobám s chronickým duševním onemocněním
 • osobám ohroženým závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • osobám s poruchami chování, které znemožňuje kolektivní soužití
 • osobám, jejichž stav vyžaduje nepřetržitý dohled

Cílem poskytování sociálních služeb Domova pro osoby se zdravotním postižením Velehrad Vincentinum je nabízet uživatelům takový rozsah služeb, který je přizpůsoben jejich individuálním požadavkům s důrazem na podporu co nevyšší míry samostatnosti a soběstačnosti.

Cílem služby je poskytnout uživatelům co nejvíce možností rozhodovat o svém životě a za pomoci a podpory kvalifikovaných pracovníků jim nabídnout smysluplné využití volného času, které vede k udržení a rozvíjení jejich dovedností a schopností.

Prostředky k naplňování cílů:

 • domov využívá možnosti moderního ubytování čtyř kategorií pokojů pro uživatele s různým stupněm postižením
 • ubytování ve 4.podlaží nabízí uživatelům s nižší a střední mírou podpory kromě pokojů s vlastním sociálním zařízením i možnost využívání mikrovlné trouby, varné konvice a elektrického sporáku v kuchyňce
 • služby poskytuje tým profesionálně vzdělaných a proškolených pracovníků, kteří se průběžně vzdělávají
 • domov podporuje uživatele v jejich běžném způsobu života – při drobných nákupech, samostatném pohybu v obci, při kontaktech s rodinou a přáteli
 • s uživateli je pravidelně plánována poskytovaná služba, která vychází z jeho individuálních potřeb
 • formou odborných analý, zmapování potřeb  uživatelů, dotazníků, konzultací s externími odborníky a týmovou prací je zajištováno další zvyšování kvality poskytované služby

Principy

 • poskytujeme uživatelům takové  služby , při kterých jsou dodržována jejich práva a zachována jejich důstojnost
 • podporujeme přirozené sociální kontakty uživatelů, pomáháme jim upevňovat a udržovat vztahy s rodinou
 • služby, které uživatelům nabízíme se snažíme přizpůsobit jejich potřebám
 • na každého uživatele pohlížíme jako  na individuální osobnost a na základě potřeb každého z nich sestavujeme individuální plán
 • snažíme se zvyšovat odbornost pracovníků a zabezpečujeme jejich soustavné vzdělávání
 • máme zájem na tom, aby se uživatelé zapojili do rozhodování o způsobu poskytování služby
 • snažíme se  odstraňovat předsudky a negativní hodnocení našich uživatelů na veřejnosti
 • kromě poskytování bydlení, stravy a základních služeb nabízíme našim uživatelům pocit bezpečí, zázemí a sounáležitosti,
 • chceme, aby uživatelé žili maximální měrou běžným způsobem života, který se co nejvíce přibližuje způsobu života věkově srovnatelné populace žijící mimo domov
 • Uživatelé služeb našeho domova jsou také obyvateli obce Velehrad –   proto se snažíme  prohloubení vědomí společné existence a  spolupráce s obecní komunitou

Kde nás najdete