DZP Velehrad - Vincentinum - O domově

 

  PODMÍNKY A PRAVIDLA PRO  NÁVŠTĚVY

Od 26.10. 2021 jsou na doporučení KHS Zlín možné návštěvy mimo níže uvedeného za těchto podmínek:

Návštěva se před vstupem do domova musí prokázat bezinfekčností, a to jedním z těchto způsobů:

 • Platným antigenním (ne starším 24 hodin) nebo PCR (ne starším 72 hod) testem.
 • Certifikátem o dokončeném očkování proti onemocnění Covid – 19.
 • Potvrzením o prodělaném onemocnění Covid – 19 před méně než 180 dny.

 

 1. Každá návštěva musí být předem telefonicky nahlášena, a to z kapacitních důvodů návštěvní místnosti  a nutnosti provádění dezinfekčních procesů souvisejících s návštěvou.
 2. Návštěva musí být povolena vedoucí zařízení kromě výjimek - osoby v terminálním stadiu s osoby s omezenou svéprávností.
 3. Návštěvy mohou donášet a předávat věci a potraviny klientům DZP
 4. Návštěvy se zapíší do návštěvní knihy umístěné ihned při vchodu do zařízení, a to s uvedením jména, příjmení, telefonního kontaktu, trvalého bydliště a jména navštíveného klienta.
 5. Návštěva podstoupí rovněž měření tělesné teploty bezkontaktním teploměrem službu konajícím pracovníkem – pokud bude návštěvě naměřena tělesná teplota vyšší než 37,0 st. celsia, nebude mu návštěva klienta umožněna.
 6. Návštěvy klientů jsou umožněny každý den od 13 do 16,00 hodin, vždy po domluvě s pracovníky domova (sociální pracovník, zdravotní pracovník)
 7. Každá návštěva bude probíhat v návštěvní místnosti, popř. v zahradním areálu DZP, a to nejvýše v počtu dvou dospělých osob u jednoho klienta. Návštěvy na pokojích nejsou povoleny s výjimkou klientů v terminálním stavu.
 8. Při vstupu do objektu musí každá návštěvu konající osoba provést desinfekci rukou a projít desinfekční zónou – desinfekční podložka pro obuv naplněná desinfekčním roztokem přímo u vchodu.
 9. Každá návštěva bude mít vlastní RESPIRÁTOR třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
 10. Návštěvám je doporučeno dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami min. 2 m, nejedná-li se o rodinné příslušníky.
 11. Návštěvy nesmí svým chováním ohrožovat, omezovat ani rušit klid, pořádek a pracovní režim v DZP
 12. Po každé návštěvě musí být provedena desinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem.
 13. Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné větrání dané místnosti či pokoje.

 

Velehrad, 23.9.2020, AKTUALIZACE 26.11.2021             

Mgr. Michaela Ungerová,  vedoucí DZP Velehrad Vincentinum

 

 

Rada Zlínského kraje dne 7.9.2020 schválila Aktualizaci č. 3 Transformačního plánu domova.

Domov má obnoven příjem žadatelů. Přednost při přijímání mají uživatelé z Domova pro osoby se zdravotním postižením Velehrad Buchlovská. Domov nebude přijímat žadatele s neurodegenerativním onemocněním, po CMP, úrazech apod., kteří nemají mentální postižení

 

Motto:Člověk nemůže žít sám pro sebe. Jsme si vědomi, že všechny životy jsou cenné a že vůči nim máme své povinnosti.“

                                                      - Dr. Albert Schweitzer

 

V Domově pro osoby se zdravotním postižením Velehrad Vincentinum bydlí 39 uživatelů v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích ve třech podlažích. Pokoje ve IV.podlaží mají samostatné sociální zařízení se sprchou a WC a uživatelé jsou zde podporováni v samostatnosti a maximální míře soběstačnosti.

Ve II. a III. podlaží jsou převážně umístěni klienti s potřebou vyšší míry podpory, kteří mají zabezpečen celodenní dohled při všech činnostech.

V I.podlaží jsou prostory pracovní terapie, která je určena pro aktivizační činnosti uživatelů včetně relaxační místnosti s prvky snoezzelen. V tomto podlaží se nachází i centrální kuchyň, ošetřovna a kanceláře.

Posláním Domova

pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Vincentinum je zachovat důstojný a plnohodnotný život uživatelů, kterým z důvodu jejich zdravotního znevýhodnění nelze zajistit podporu a pomoc v přirozeném sociálním prostředí. Poslání je zaměřeno na vytváření podmínek pro zachování přirozených vztahových vazeb uživatelů a umožnění takového způsobu života, který by se co nejvíce přibližoval běžnému životu v rodině.

Cílová skupina

jsou dospělé osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, mentálního a tělesného postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhé osoby. 

Zdravotním postižením rozumíme mentální postižení, případně mentální postižení v kombinaci s tělesným nebo smyslovým postižením.

 

Služba není určena

 • osobám se smyslovým postižením
 • osobám s chronickým duševním onemocněním
 • osobám ohroženým závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • osobám s poruchami chování, které znemožňuje kolektivní soužití
 • osobám, jejichž stav vyžaduje nepřetržitý dohled
 • Domov nebude přijímat osoby s neurodegenerativním onemocněním, osoby po úrazech, CMP apod., kteří nemají mentální postižení

Cílem poskytování sociálních služeb Domova pro osoby se zdravotním postižením Velehrad Vincentinum je nabízet uživatelům takový rozsah služeb, který je přizpůsoben jejich individuálním požadavkům s důrazem na podporu co nevyšší míry samostatnosti a soběstačnosti.

Cílem služby je poskytnout uživatelům co nejvíce možností rozhodovat o svém životě a za pomoci a podpory kvalifikovaných pracovníků jim nabídnout smysluplné využití volného času, které vede k udržení a rozvíjení jejich dovedností a schopností.

Prostředky k naplňování cílů:

 • domov využívá možnosti moderního ubytování čtyř kategorií pokojů pro uživatele s různým stupněm postižením
 • ubytování ve 4.podlaží nabízí uživatelům s nižší a střední mírou podpory kromě pokojů s vlastním sociálním zařízením i možnost využívání mikrovlné trouby, varné konvice a elektrického sporáku v kuchyňce
 • služby poskytuje tým profesionálně vzdělaných a proškolených pracovníků, kteří se průběžně vzdělávají
 • domov podporuje uživatele v jejich běžném způsobu života – při drobných nákupech, samostatném pohybu v obci, při kontaktech s rodinou a přáteli
 • s uživateli je pravidelně plánována poskytovaná služba, která vychází z jeho individuálních potřeb
 • formou odborných analý, zmapování potřeb  uživatelů, dotazníků, konzultací s externími odborníky a týmovou prací je zajištováno další zvyšování kvality poskytované služby

Principy

 • poskytujeme uživatelům takové  služby , při kterých jsou dodržována jejich práva a zachována jejich důstojnost
 • podporujeme přirozené sociální kontakty uživatelů, pomáháme jim upevňovat a udržovat vztahy s rodinou
 • služby, které uživatelům nabízíme se snažíme přizpůsobit jejich potřebám
 • na každého uživatele pohlížíme jako  na individuální osobnost a na základě potřeb každého z nich sestavujeme individuální plán
 • snažíme se zvyšovat odbornost pracovníků a zabezpečujeme jejich soustavné vzdělávání
 • máme zájem na tom, aby se uživatelé zapojili do rozhodování o způsobu poskytování služby
 • snažíme se  odstraňovat předsudky a negativní hodnocení našich uživatelů na veřejnosti
 • kromě poskytování bydlení, stravy a základních služeb nabízíme našim uživatelům pocit bezpečí, zázemí a sounáležitosti,
 • chceme, aby uživatelé žili maximální měrou běžným způsobem života, který se co nejvíce přibližuje způsobu života věkově srovnatelné populace žijící mimo domov
 • Uživatelé služeb našeho domova jsou také obyvateli obce Velehrad –   proto se snažíme  prohloubení vědomí společné existence a  spolupráce s obecní komunitou