DZP Velehrad - Buchlovská - Informace pro zájemce o sociální službu

Informace pro zájemce o sociální službu

Cílová skupina

Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská nabízí pobytovou sociální službu dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního či kombinovaného postižení, tím se rozumí kombinace mentálního, tělesného nebo smyslového postižení. Tyto osoby nemohou naplňovat své potřeby v přirozeném prostředí sami nebo za pomoci svých blízkých, ambulantních a terénních služeb a potřebují individuální podporu a péči druhé fyzické osoby. Vzhledem k zajištění bezpečného prostředí uživatelů domova, přijímáme pouze zájemce schopné samostatného pohybu.

Nabízená sociální služba není určena:

 • osobám, které žádají o poskytnutí sociální služby a byla jim vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
 • osobám, které nesplňují vysokou míru podpory a potřeby a dalších skutečností dle metodického doporučení zlínského kraje č. 1/2019.
 • s chronickým duševním onemocněním, či jinou formou duševního onemocnění (psychóza, depresivní onemocnění, poruchy autistického spektra, schizofrenie)
 • osobám závislým na návykových látkách (alkoholu, omamných psychotropních látkách.
 • osobám vyžadující zvláštní režim z důvodu Alzheimerovy choroby.
 • osobám, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití i s ohledem na vymezení okruhu osob cílové skupiny.
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
 • osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci. 

V souladu s Aktualizací č. 1 Transformačního plánu, která byla schválena Radou Zlínského kraje dne 7. 9. 2020, bude DZP Velehrad Buchlovská přijímat pouze mobilní klienty s vysokou mírou podpory.

 

Jednání se zájemcem o službu

Jednáním se zájemcem o službu jsou pověřeni sociální pracovníci.

Podrobné informace o nabízené pobytové sociální službě, kontakt na sociální pracovníky DZP i formulář žádosti o poskytnutí sociální služby a informace o aktuálním dění v zařízení získá zájemce na webových stránkách www.ssluh.cz, osobně při návštěvě zařízení nebo telefonicky u sociálních pracovníků.

V případě nepřítomnosti sociálního pracovníka, pracovníci zařízení předají zájemci informační letáček a informují o pracovní době sociálního pracovníka, předají kontakt na sociální pracovníky.

Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Buchlovská zájemce podává sociálním pracovníkům, a to na předepsaném tiskopise, který najdete v sekci "Dokumenty". Může být předána osobně v zařízení nebo doručena poštou.

K žádosti je třeba přiložit: Lékařský posudek o zdravotním stavu zájemce o službu. Formulář není předepsán tiskopisem. V případě, že má žadatel ustanoveného opatrovníka, také kopii soudního rozhodnutí o ustanovení opatrovníka a kopii listiny opatrovníka.

Žádost musí být podepsána zájemcem o službu (nebo opatrovníkem) a musí se jednat o originál (nelze zaevidovat kopii žádosti nebo naskenovaný dokument.)

Jednání se zájemcem probíhá dle „Metodického doporučení 1/2019 pro přijímání osob do domovů pro osoby se zdravotním postižením v době snižování kapacity zařízení“ vydaného sociálním odborem Krajského úřadu Zlínského kraje.

Pokud je již ze žádosti zřejmé, že poskytovaná služba vylučuje umístění zájemce o službu, je žadateli zasláno oznámení o zamítnutí žádosti s odůvodněním. Zájemci je současně poskytnuto základní sociální poradenství a doporučena odpovídající služba. V tomto případě se sociální šetření nekoná.

Po zaevidování žádosti sociální pracovník kontaktuje žadatele (opatrovníka) a dohodnou si termín a místo sociálního šetření. Sociální šetření může probíhat v domácím prostředí žadatele, v místě, kde se momentálně nachází (PN, nemocnice apod.) nebo v DZP Velehrad - Buchlovská.

V rámci sociálního šetření je sociální pracovník povinen informovat žadatele o povinnostech, které by pro něho vyplývaly ze smlouvy, o způsobu poskytování sociální služby a o úhradách za tuto službu, a to způsobem pro něj srozumitelným.

Sociální pracovník při sociálním šetření vyplňuje formuláře Záznam ze sociálního šetření a Mapování potřeb. Tyto formuláře jsou podkladem pro vypracování Závěrečné zprávy ze sociálního šetření. Formuláře k sociálnímu šetření a k Závěrečné zprávě jsou součástí Metodického doporučení ZK č.1/2019.

Sociální šetření probíhá vždy za účasti zájemce, jeho opatrovníka. Sociální pracovníci zjišťují, jaké má zájemce představy o službě, co od ní očekává, míru podpory, kterou žadatel potřebuje a zda je zařízení, které žádost eviduje, schopno přání a potřeby žadatele naplnit.

Na základě vyplněných formulářů ze sociálního šetření vypracuje sociální pracovník Závěrečnou zprávu. O vyřízení žádosti je žadatel informován formou písemného oznámení o přijetí, zařazení do evidence žadatelů, zamítnutých z kapacitních důvodů nebo o zamítnutí žádosti s odůvodněním a doporučením typu sociální služby, která odpovídá potřebám žadatele.

 okud je žadateli oznámeno, že může být přijat do zařízení, sociální pracovník s ním a s jeho opatrovníkem (pokud je mu ustanoven) naplánuje termín a další podrobnosti týkající se nástupu do zařízení.

Žádost zařazená v evidenci žadatelů zamítnutých z kapacitních důvodů znamená, že žadatel splňuje daná kritéria, ale nemůže být přijat z důvodu naplněné kapacity zařízení. V případě uvolnění místa pro žadatele, bude žadatel informován o možnosti nástupu. Sociální pracovníci vedou evidence žadatelů odmítnutých z kapacitních důvodů, žádostí zamítnutých a vyřazených. Pokud je doba od vyřízení žádosti delší než 1 měsíc, proběhne nové sociální šetření.

Prostředí

Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská (dále jen „DZP“) poskytuje pobytovou sociální službu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením od 1. 12. 2000.

Zařízení tvoří komplex několika samostatně stojících budov, které jsou vzájemně propojeny lexanovými chodbami. K areálu zařízení patří rozlehlá zahrada s altány, ohništěm, skleníkem, antukovým hřištěm, hospodářskými budovami a kotcem pro psa. Parkoviště a ovocný sad před zařízením jsou také součástí areálu DZP.

Prostory DZP jsou částečně bezbariérové. Výtahy v DZP nejsou upraveny pro převoz imobilních uživatelů na lůžku.

DZP disponuje jednolůžkovými a dvoulůžkovými pokoji.

Kapacita zařízení je 68 osob.

 

Uživatelé sociální služby jsou ubytováni v samostatně stojících domcích, v jedné či dvou komunitách na jednotlivých domcích. Tyto komunity disponují společným sociálním zařízením, dále se zde nachází společná jídelna, kuchyňka a zázemí pro pracovníky.

Další komunita se nachází v centrální budově, kde jsou pouze jednolůžkové pokoje. Tato komunita se skládá z pěti bytových jednotek, které tvoři vždy dva jednolůžkové pokoje se společnou předsíní a sociálním zařízením. Dále tato komunita disponuje dvěma samostatnými pokoji s vlastním sociálním zařízením. Tato komunita má rovněž společnou jídelnu propojenou s kuchyňkou, která slouží k nácviku vaření a zázemí pro pracovníky. Součástí vybavení této komunity je také pračka a sušička, která slouží uživatelům k nácviku praní.

VYBAVENÍ POKOJŮ

 Pokoje jsou standardně vybaveny základním nábytkem:

 • lůžkem (dle potřeby uživatele válendou nebo polohovacím lůžkem),
 • nočním stolkem,
 • vestavěnou skříní,

Uživatelé mají možnost si pokoje dle svých přání a potřeb vybavit vlastním nábytkem či interiérovými doplňky dle svého vkusu.

SPOLEČNÉ PROSTORY

 Tyto prostory si uživatelé sami nevybavují, ale jsou zařízeny tak, aby co nejlépe sloužily svému účelu. Společné prostory jsou vyzdobeny obrazy, kresbami, květinami a také výrobky uživatelů.

Společné prostory v centrální budově jsou:

 • návštěvní místnost,
 • místnosti rehabilitačního provozu,
 • kaple,
 • kavárnička,
 • tělocvična,
 • chodby a schodiště.

 Společné prostory v 1. patře budovy „B“ jsou:

 • šicí dílna,
 • kreativní dílna,
 • relaxační místnost,
 • místnost s počítači/učebna Euroinstitutu,
 • sociální zařízení,
 • hala a schodiště,

Společné prostory na komunitách v samostatně stojících domcích jsou:

 • jídelna,
 • kuchyňka,
 • sociální zařízení,
 • prostory pro aktivizaci ve druhém patře každého domku (např. snoezelen terapeutická místnost, tělocvična, místnosti sloužící k aktivizaci),
 • hala a schodiště,
 • venkovní terasa.

 K areálu zařízení patří rozlehlá zahrada s altány, hřištěm, skleníkem a ovocným sadem.