DZP Uherský Brod - Poskytované služby

DZP Uh. Brod poskytuje sociální službu domov pro osoby se zdravotním postižením + lékařská péče, fakultativní služby (doprava, sauna apod.)

Život v domově

Cíl služby:

 • Podporovat uživatele služeb v dosahování co nejvyšší míry schopnosti vést běžný způsob života a rozhodovat se o osobních záležitostech.
 • Udržovat a rozvíjet schopnosti uživatelů služeb prostřednictvím jejich zapojení do sociálně terapeutických, vzdělávacích, pracovních, zájmových a aktivizačních činností v domově a v běžném společenském prostředí.

Cíle DZP Uherský Brod na rok 2021

Transformace DZP Uh. Brod - v rámci koncepce zlínského kraje byl vytvořen transformační plán. Ve stávajícím roce budeme pokračovat v realizaci jednotlivých kroků.

 • Schůzky s podporovatelem
 • Podpora od externích pracovníků v oblasti AAK a supervize (týmová, případová)
 • Vzdělávání pracovníků
 • Příprava a předávání informací uživatelům za účelem úsměšné transformace
 • Předávání informací - schůzky s opatrovníky, blízkými osobami, odbornou i širokou veřejností

Nácviky vedoucí k osamostatňování uživatelů, intenzívní nácviky uživatelů – zvyšování kompetencí potřebných pro život v běžné domácnosti, popř. pro možnost bydlení v jiném typu sociální služby, rozvíjení nebo udržování stávajících schopností uživatelů, aby byli co nejvíce samostatní

 • Realizace nácviku bude popsána v IP uživatele (jedná se o nácviky praní, žehlení, vaření, nakupování, nácvik hospodaření s finančními prostředky, nakupování a samostatného pohybu mimo zařízení), za realizaci zodpovídá koordinátor, klíčový pracovník, dohled nad nimi provádí koordinátor IP, sociální pracovník 

Prohlubování způsobu alternativní a augmentativní komunikace do praxe s uživateli

 • Schůzky pracovníků (individuální, skupinové - dle potřeby) v rámci podpory rozvoje AAK u uživatelů s pověřenou pracovnicí určenou v DZP Uh. Brod pro oblast AAK, s podporovatelem v oblasti AAK. Na zdárnou realizaci a zavádění do praxe dohlíží pověřená pracovnice pro oblast AAK, sociální pracovnice.
 • Ověření, popř. přenastavení komunikačních systémů s uživateli v praxi s podporovatelem v AAK oblasti, neustálé rozvíjení AAK. Na zdárnou realizaci a zavádění do praxe dohlíží odpovědná osoba v AAK. 

Reorganizace zařízení DZP Uh. Brod

 • Po odchodu uživatelů do pobytové sociální služby CHB ve Slavičíně vzniknou v DZP Uh. Brod 3 domácnosti (A, B, C). Na každé domácnosti bude 9 uživatelů.
 • Opuštění pokojů ze zadní části budovy, přestěhování do nových prostor.
 • Adaptace uživatelů na "nové" prostředí, nové složení domácnosti.
 • Obměna personálu v rámci domácností, nástup nových zaměstnanců (seznámení s pracovištěm, s uživateli...).
 • zrušení kuchyňského provozu, dodávání obědů z DS Nezdenice (zajištění způsobu přepravy, zaškolení dalších pracovníků jako referenčních řidičů), zajištění zbylé stravy pověřenou pracovnicí.

Zásady DZP Uherský Brod

 • Dodržování práv uživatelů - zařízení usiluje o vytváření podmínek, ve kterých mohou uživatelé naplňovat svá práva
 • Nezávislost - uživatelům je poskytována přiměřená míra podpory a péče, která napomáhá k nezávislosti uživatele na službě a pracovnících
 • Integrace - způsob poskytování služby podporuje běžný způsob života uživatelů a zachování přirozených vazeb na komunitu
 • Respektování volby uživatelů - vytváření podmínek v nichž se uživatelé mohou cítit důstojně, rozhodovat a rozumět důsledkům svých rozhodnutí
 • Respektování potřeb - prostřednictvím individuálního plánování zjišťovat potřeby uživatelů a naplňovat to, co uživatelé skutečně potřebují
 • Partnerství - rovnoprávná spolupráce na všech úrovních: management x pracovník, pracovník x uživatel, management x zřizovatel apod.