DZP Uherský Brod - O domově

 

 

Popis zařízení:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod (dále jen DZP Uherský Brod) je zařízení zřizované Zlínským krajem a poskytovatelem sociálních služeb jsou Sociální služby p.o., Uherské Hradiště. DZP Uherský Brod zajišťuje celoroční pobyt pro osoby se zdravotním postižením. DZP Uherský Brod je koedukované zařízení pro dospělé osoby s mentálním postižením s kapacitou 24 uživatelů.

Všechny služby jsou přizpůsobeny potřebám uživatelů a realizují se na základě písemné smlouvy o poskytnutí sociální služby. Druh a rozsah poskytované sociální služby je stanoven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kde jsou rovněž uvedeny základní činnosti, které je domov povinen poskytnout uživateli ve výši přiznaného příspěvku na péči. Nad tento rámec jsou poskytovány fakultativní činnosti za úhradu na základě požadavků uživatele. DZP Uherský Brod poskytuje své služby zejména zájemcům ze zlínského regionu, ale uspokojuje požadavky žadatelů i z jiných částí republiky.

Ubytování pro uživatele domova pro osoby se zdravotním postižením je zajištěno ve dvou kategoriích (jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje). Žádný pokoj nemá samostatné sociální zařízení, to je společné.

Uživatelům je poskytována celodenní strava v rozsahu tří hlavních a jednoho vedlejšího jídla, k dispozici je i strava dietní a diabetická.

DZP Uherský Brod zabezpečuje pro své uživatele kvalitní zdravotní péči vlastními odborně způsobilými zaměstnanci. Další odborná péče je uživatelům poskytována lékaři v jejich ambulancích nebo na specializovaných pracovištích v Uherském Brodě a okolí.

Činnosti s uživateli na jednotlivých domácnostech probíhají dle jejich individuálních plánů. Uživatelé s těžším stupněm postižení se věnují upevňování, uchovávání a získávání návyků a dovedností sebeobsluhy. Všichni uživatelé mají možnost využívat rozmanitou nabídku aktivit v zařízení i mimo něho. Součástí domova je vybavená posilovna, tělocvična, sauna. Uživatelé mají možnost účastnit se mnoha akcí pořádaných v našem domově i mimo něj (kulturní představení, koncerty, pohybové aktivity a jiné). Uživatelé mají možnost absolvovat ozdravně rekreační pobyty mimo domov (zahraniční i tuzemské pobyty, hory, moře).

 

Poslání DZP Uh. Brod:

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod je poskytování pobytové sociální služby osobám v nepříznivé sociální situaci a s vysokou potřebou míry podpory z důvodu zdravotního postižení.

Domov podporuje soběstačnost uživatelů a poskytuje jim pouze takovou míru pomoci, kterou skutečně potřebují k prožití plnohodnotného života.

Cílová skupina DZP Uherský Brod

 • Osoby s mentálním postižením

 • Osoby s kombinovaným postižením (osoby s mentálním postižením a přidruženým smyslovým nebo tělesným postižením)

Věková kategorie uživatelů je 18 - 64 let.

Negativní vymezení cílové skupiny DZP Uherský Brod

 • Osoby s těžkým zrakovým postižením (nevidomí)

 • Osoby s psychiatrickou diagnózou a osoby s poruchou chování s agresivními projevy, které by svým chováním závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití (psychotici,schizofrenici, alkoholici, drogově závislí – toxikomani)

 • Osoby s těžkým tělesným postižením, které vyžadují bezbariérový přístup

 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • Osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci

Domov poskytuje služby, které obsahují tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Domov poskytuje mimo základní činnosti i fakultativní činnosti hrazené uživateli domova dle sazebníku SSL UH