DZP Uherský Brod - Aktuality

Pravidla pro návštěvy v DZP Uherský Brod platná od 16. 02. 2021

  • navštěvující musí používat po celou dobu návštěvy vlastní osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu
  • při návštěvě je nutné dodržovat doporučená režimová opatření dle návštěvního řádu domova

 

Návštěvní řád

Časové vymezení doby návštěv

Návštěvy jsou povoleny každý den od 9.00 do 17.00 hod.

Podmínky povolení návštěv (do odvolání): 

1. Návštěvy u uživatelů v Domově pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod je nutno koordinovat, aby nedocházelo ke kumulaci osob - je nutná telefonická nebo e-mailová domluva návštěvy.

2. Návštěva je povolena pouze 2 dospělých osobv jeden okamžik u jednoho uživatele na dobu maximálně 120 minut. 

3. Návštěva bude probíhat mimo ubytovací prostory Domova pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod (možno využít hlavní vstup do budovy, venkovní areál, popř. odejít i mimo areál zařízení)

4. Při příchodu do zařízení provede návštěva ve vstupu do hlavní budovy dezinfekci rukou a poté se telefonicky ohlásí (pracovníkům daného oddělení nebo domácnosti, telefonní seznam je vyvěšen na nástěnce). 

 5. Pracovník navštěvující osobě/osobám změří tělesnou teplotu. Každá navštěvující osoba je dotazována na symptomy koronavirové nákazy. Pokud má navštěvující osoba teplotu 37 °C a více nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána. Pracovník následně zapíše kontakt do knihy návštěv (jméno a příjmení navštěvující osoby/osob, telefonní kontakt, jméno navštíveného, za podmínek GDPR). 

6. Pokud je to možné, je uživatel zabezpečen rouškou.

 

Osoba, která přichází za uživatelem nesmí vykazovat příznaky Covid -19.

  • Návštěva musí mí vlastní ochranné pomůcky - respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu
  • Návštěvy nesmí používat sociální zařízení v budově Domova.
  • Návštěvám je doporučeno dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami 2 m s výjimkou rodinných příslušníků.
  • Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem, vstupní místnost do budovy je nutné po každé návštěvě vyvětrat.

 

V Uherském Brodě 16. 02. 2021, Ing. Martin Bříštěla

 

 __________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                               

V rámci poskytování sociální péče v souvislosti s  onemocněním COVID-19 byla v DZP Uherský Brod přijata veškerá bezpečností a preventivní opatření.                                                                                         

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Rada Zlínského kraje, usnesení č. 0515/R17/19 ze dne 8.7.2019 schválila

zastavení přijímání uživatelů s cílem snižování kapacity v souladu s Aktualizací č. 1 Koncepce rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období 2015-2020, uvedenou v příloze č. 0532-19-P03, ve službách poskytovaných v organizačních jednotkách začleněných do příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČO 00092096

Do doby, než bude dosažena kapacita Domova pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod, stanovená výše uvedeným usnesením Rady Zlínského krajebudou přijaté žádosti o poskytnutí sociální služby zamítnuty s odkazem na usnesení Rady Zlínského kraje.

Po dosažení kapacity stanovené Usnesením Rady Zlínského kraje č. 0515/R17/19 bude toto zveřejněno na webových stránkách zařízení. V souladu s tímto si mohou žadatelé podávat žádosti o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod, které budou řešeny standardním postupem.

________________________________________________________________________________________________________________________

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor sociálních věcí, rozhodl dne 27. 09. 2018 podle § 82 odst. 2 zákona o sociálních službách v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o ukončení služby typu Týdenní stacionář ke dni 31. 12. 2018, poskytovaném v Domově pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod.

________________________________________________________________________________________________________________________

Dne 26. 2. 2018 Usnesením č. 0155/R06/18 schválila Rada Zlínského kraje „Transformační plán“ sociální služby typu domovy pro osoby se zdravotním postižením, identifikátor 3212835, poskytované v Domově pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod. Schválený dokument transformačního plánu naleznete ve složce Dokumenty. Tímto úkonem se stává „Transformační plán“ platným a závazným pro všechny zaměstnance a klienty DZP Uherský Brod, kteří se jím musí řídit, a pokud to bude možné, naplnit jeho znění a cíle. 

___________________________________________________________________________________________________________________________