DZP Staré Město - O domově

 

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY ZAŘÍZENÍ

 

Od 5. 5. 2022 končí povinnost nosit ochranu dýchacích cest v zařízeních sociálních služeb, tedy i v našem Domově.

                                          Mgr Pavlína Vavřiníková, vedoucí Domova

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Staré Město je jedním ze zařízení Sociálních služeb Uh. Hradiště, p.o., jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj.

DZP Staré Město tvoří komplex vzájemně propojených dvou ubytovacích budov a technické části, jehož součástí je centrální kuchyně, prádelna, sklady, prostory pro společné akce, kaple, místnosti pro terapie, tělocvična, snoezelen  a zázemí pro zaměstnance. Veškeré prostory zařízení jsou bezbariérové, k dispozici jsou dva lůžkové výtahy. Ubytovací část zařízení  je rozdělena na čtyři oddělení. Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje jsou standardně vybaveny, bez vlastního sociálního zařízení, uživatelé mají možnost si je doplnit vlastními doplňky. Součástí oddělení jsou společná WC, koupelna a sprcha, kuchyňka, místnost pro pracovníky a prostory, které slouží jako jídelna nebo společenská místnost. Ve dvou jednolůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením a kuchyňskou linkou probíhá příprava klientů na přechod do přirozeného prostředí.

DZP Staré Město  poskytuje pobytovou sociální službu 49 dospělým osobám, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního a kombinovaného postižení.

Poslání Domova

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Staré Město , je podpora a pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postižením v nepříznivé sociální situaci, kterou nelze řešit využitím jiné sociální služby. Primárně poskytujeme podporu a pomoc těm osobám, které potřebují péči a podporu 24 hodin denně a žijí na území Zlínského kraje anebo zde mají sociální vazby. Stávající uživatele s nízkou mírou potřebné podpory podporujeme v přechodu do sociálních služeb komunitního typu, v zhledem k individuálním možnostem a potřebám uživatele.

Strategický cíl

Transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením Staré Město. V horizontu pěti let budou v DZP Staré Město poskytovány služby především osobám s mentálním a kombinovaným postižením, jejichž zjištěné potřeby vyžadují vysokou míru podpory a péče. Uživatelé s nízkou, eventuálně střední mírou podpory, a uživatelé s poruchami autistického spektra budou podporováni v přechodu do služeb komunitního typu.

Cíle

Cíl 1

Transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením Staré Město

Cílem je transformovat DZP, aby osoby se zdravotním postižením užívaly službu dle zjištěných zmapovaných potřeb, a to v přirozeném prostředí s podporou služeb komunitního typu. Aby mohla být zahájena transformace zařízení, proces byl kvalitní, efektivní a pro obyvatele DZP a všechny ostatní aktéry procesu transformace bezpečný, je třeba zpracovat kvalitní transformační plán. Transformační plán bude svým obsahem respektovat Kritéria transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče vydanými MPSV. V souladu se zpracovaným transformačním plánem budou zahájeny kroky vedoucí k transformaci zařízení.

Cíl 2

Podporovat přechod stávajících uživatelů s nízkou mírou podpory do pobytových služeb komunitního typu.

Podpora přechodu uživatelů s nízkou mírou podpory zahrnuje motivaci vytipovaných uživatelů pro změnu, aktivní vyhledávání možnosti přechodu těchto uživatelů do stávajících chráněných bydlení v rámci Sociálních služeb Uherské Hradiště nebo aktivní vyhledávání možnosti přechodu uživatelů s nízkou mírou podpory do komunitních pobytových služeb jiných poskytovatelů. Při nedostatku volných kapacit pobytových sociálních služeb komunitního typu bude třeba vyhledávat prioritně možnosti pronájmu vhodných bytových prostor pro poskytování služby chráněné bydlení či podpora samostatného bydlení pro uživatele s nízkou mírou podpory. Pokud nebude dostatek vhodných, dostupných bytů k pronájmu, bude potřebné zaměřit se na nákup nebo výstavbu nových objektů pro poskytování sociální služby.

Cíl 3

Snížit kapacitu zařízení o 30 % do roku 2020 tak, aby zařízení bylo využíváno především osobami, které mají vysokou míru potřebné podpory. Snížení kapacity zařízení nebude mít dopad na počet pracovníků v přímé práci.

Cíl snížení kapacity o 30 % do roku 2020 znamená omezení příjmu nových uživatelů a revize pravidel pro přijímání uživatelů tak, aby do zařízení byli přijímány především osoby s vysokou mírou podpory a osoby, které žijí na území Zlínského kraje anebo zde mají sociální vazby. V návaznosti na cíl 1 podporovat přechod uživatelů do pobytových služeb komunitního typu, které lépe odpovídají jejich identifikovaným potřebám.

Cíl 4

Zvýšit kvalitu života uživatelů

Humanizace prostředí zařízení zahrnuje, v návaznosti na snížení počtu uživatelů v jednotlivých odděleních, úpravu prostředí tak, aby oddělení co nejvíce připomínala domácnost.

Cíl 5

Vytvořit a realizovat komunikační strategii zaměřenou vně zařízení (opatrovníci a rodinní příslušníci, obce, veřejnost).

Tento cíl zahrnuje přípravu opatrovníků, rodinných příslušníků, zástupců obcí, odborné a široké veřejnost na změny v přístupu k poskytování sociálních služeb osobám se zdravotním postižením tak, aby tyto změny byly nejen přijímány, ale i podporovány a aby byly v běžné společnosti vytvářeny podmínky a příležitosti pro integraci a inkluzi osob se zdravotním postižením.

Cíl 6.

Posílit kapacity a kompetence pracovníků v přímé práci a posílit kompetence sociálních pracovníků, v návaznosti na realizované změny a zjištěné potřeby

Cílem je, aby systém řízení sociální služby byl přehodnocen s důrazem na posílení kompetencí sociálních pracovníků a tím došlo k postupnému přechodu od medicínského modelu poskytování služby k modelu sociálnímu. Cílem je dále posílit kompetence pracovníků v přímé práci a optimalizovat jejich počet tak, aby služba byla poskytována s důrazem na individuální potřeby uživatelů, s respektem k míře potřebné podpory a věku uživatele. Důraz bude kladen také na cílené vzdělávání pracovníků v přímé práci, zaměřené především na podporu uživatelů v rozhodování, podporu v komunikaci a práci s riziky.

Cíl 7

Posílit kompetence uživatelů. Poskytovat pouze takovou podporu, jakou člověk skutečně potřebuje.

Cíl posílení kompetencí uživatelů zahrnuje maximální možné zapojení uživatelů do rozhodování o svém životě, vytvoření plánu komunikace s uživateli, nastavení funkčního systému individuálního plánování, včetně zpracování individuálních plánů rizik.

Cíl 8

Aktivně vyhledávat možnosti využívání návazných ambulantních služeb pro uživatele a možnosti zaměstnání uživatelů na chráněném či volném trhu práce.

Cíl zahrnuje systematické vyhledávání návazných ambulantních sociálních služeb či zaměstnání pro uživatele, komunikaci a spolupráci s těmito subjekty

Zásady

 • individuální a empatický přístup
 • podpora klienta v samostatnosti a soběstačnosti
 • podpora klienta při využívání běžných veřejných služeb s cílem jeho začlenění do společnosti
 • podpora a pomoc při navazování partnerských a přátelských vztahů
 • vzájemná spolupráce s opatrovníky a rodinnými příslušníky

Cílová skupina

Služba DZP Staré Město je určena pro:

 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením (mentálním postižením v kombinaci s tělesným postižením a nebo s poruchami autistického spektra)

Věková kategorie:

 • mladší dospělí ( 19– 26 let)
 • dospělí  ( 27 – 64 let)
 • mladší senioři  ( 65 – 80 let)
 • starší senioři  ( nad 80 let)

Služby neposkytujeme:

 • osobám mladším 19 let
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci nebo chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Úhrady za služby

Zařízení jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb nabízí svým uživatelům běžný rozsah základních činností stanovených v § 48, odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.Za tyto základní činnosti hradí klient smluvně sjednanou úhradu, která se skládá z částek za stravování, za ubytování a za úkony péče.  Pobytová sociální služba je poskytována za úhradu na základě uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby. Písemná smlouva obsahuje ujednání o druhu, rozsahu, místa a času poskytování sociální služby, ujednání o výši úhrady za sociální službu a způsob jejího placení, ujednání o dodržování vnitřních pravidel, výpovědní důvody a lhůty a dobu platnosti smlouvy. V rámci pobytové sociální služby odebírá uživatel všechny výše uvedené položky. Při předem oznámeném pobytu mimo zařízení, náleží uživateli sociální služby vrácení poměrné částky úhrady za stravování a příspěvku na péči. Úhrady za služby a výše vrácení poměrné částky úhrady při nepřítomnosti uživatele, se plně řídí platnou směrnicí vydanou ředitelstvím SSL Uherské Hradiště.

Kromě základních činností může zařízení poskytovat svým uživatelům i fakultativní služby. Fakultativní služby jsou činnosti, které uživateli poskytuje zařízení pravidelně nebo nepravidelně, jsou poskytovány nad rámec základních činností a zařízení z nich plynou vyšší, jinou formou nehrazené, náklady. Jejich výčet i základní sazby jsou uvedeny v platném Sazebníku poskytovaných služeb. Sazebník poskytovaných služeb je nedílnou součástí příslušné směrnice vydané ředitelstvím Sociálních služeb Uherské Hradiště.   Koncesionářské poplatky za TV a rozhlas nejsou fakultativní službou a každý uživatel, který má ve svém vlastnictví příslušný přístroj, je povinen hradit tyto poplatky sám dle zákona o rozhlasových a televizních poplatcích. Poplatky za povinné revize elektrospotřebičů v osobním vlastnictví uživatele, které v zařízení využívá, nejsou fakultativní službou, ale uživatel je hradí jako jinou službu na základě dokladu vystaveného odbornou firmou, která revize provádí.

Pravidla pro vyřizování stížností

V našem domově chápeme stížnosti a jiné podněty jako důležitý ukazatel o spokojenosti uživatelů s poskytovanou službou. Stížnosti a jiné podněty jsou pro nás důležitým zdrojem informací o možnostech jak poskytované služby zlepšit. Řešením stížností a jiných podnětů ke zlepšení naší práce se zabýváme zodpovědně a s plnou vážností. Stížnost je povinen přijmout každý pracovník, na kterého se stěžovatel v domově obrátí. Pracovník, který stížnost přijal, je povinen se řídit dle platného postupu vydaného v DZP Staré Město.

Dobrovolnictví

Náš Domov spolupracuje s neziskovou organizací Maltézská pomoc, která se zabývá vyhledáváním dobrovolníků a díky této aktivitě navštěvují pravidelně tři dobrovolnice naše klienty. Práce dobrovolníků je velmi cenná a my si jí velmi vážíme. Děkujeme. http://www.maltezskapomoc.cz/


Další zájemci, kteří chtějí pracovat jako dobrovolníci se mohou informovat na podrobnosti v našem Domově u sociální pracovnice, anebo přímo v centru dobrovolníků v Maltézské pomoci.

Projekt:

Domov pro osoby se zdravotním postižení ve Starém Městě je zapojen v projektu

Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižení ve Zlínském kraji

aktivity projektu naleznete v níže uvedeném odkazu

https://www.kr-zlinsky.cz/transformace-pobytovych-sluzeb-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-ve-zlinskem-kraji-cl-3879.html

cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Štěpnická 1139, 68601 Uherské Hradiště, IČ: 00092096.

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Štěpnická 1139, 68601 Uherské Hradiště, IČ: 00092096.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.