DZP Medlovice - O domově

Motto: Ať už má člověk postižení jakéhokoliv druhu, vždy se najde mnoho možností, jak mu pomoci.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Medlovice (dále jen Domov) nabízí nepřetržitou péči osobám s těžkým a hlubokým mentálním postižením a také uživatelům s kombinovanými vadami s omezenou mobilitou, kteří své zdravotní a sociální znevýhodnění nemohou zvládat v přirozeném prostředí sami nebo za pomoci svých rodin. Kombinovaným postižením rozumíme osoby s mentálním postižením a přidruženým postižením tělesným, smyslovým nebo organickou poruchou vyvolanou poškozením mozku v důsledku úrazu nebo jiného onemocnění centrální nervové soustavy.

Domov je organizační složkou Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je Zlínský kraj. Poskytování sociálních služeb je zakotveno ve zřizovací listině organizace.

Služba je poskytována formou celoročních pobytů.

Domov se nachází v malé obci v okrese Uherské Hradiště, je umístěn v budově bývalé školy, která prošla několika rekonstrukcemi, a její dispoziční uspořádání bylo částečně přizpůsobeno potřebám uživatelů služeb.

Domov poskytuje péči a podporu při zabezpečení životních a osobních potřeb uživatelům, kteří se dostali do nepříznivé životní situace.

Poslání 

Hlavním posláním naší práce je umožnit uživatelům důstojný život a naplňování jejich životních potřeb.

Formami aktivního působení podporujeme samostatný rozvoj uživatelů služby a snažíme se uživatele podporovat v činnostech, které sníží jejich závislost na naší službě a zmírní jejich nepříznivou životní situaci.

Smysluplnost naší práce spatřujeme v možnosti být prospěšný, vytvářet podmínky, které uživatelům naší služby umožní žít způsobem, který je považován za běžný.

Ve všech svých činnostech si uvědomujeme, že závislost našich uživatelů na pomoci a podpoře je velmi vysoká a naplnění našeho poslání vyžaduje ze strany všech našich zaměstnanců respekt k těmto skutečnostem. Důraz je kladen na dodržování lidských práv a základních svobod osob.

Cíle služby - obecně

Podpora a integrace – každodenním působením na uživatele směřovat k jejich začlenění do běžného života, k jejich seberealizaci a uplatnění.

Podpora nezávislosti – usilovat o získání, obnovení či posílení samostatnosti uživatelů v nejvyšší možné míře.

Ochrana uživatelů- vždy poskytovat ochranu uživatelům v možnostech uplatňovat svá práva, naplňovat své potřeby a prosazovat své zájmy.

Vyrovnání příležitostí – napomáhat uživatelům odstranit znevýhodnění snižováním omezení, které plyne z jejich sociální a zdravotní situace.

Podpora aktivity – podporovat volnočasové a zájmové programy, které napomáhají k rozvoji uživatelů.

Cílem poskytované sociální služby je umožnění důstojného života s respektem k principům normality s použitím speciálních pomůcek a s pravidelným uplatňováním speciálních metod (bazální stimulace, alternativní a augmentativní komunikace), podpora dostupných sociálních kontaktů, vždy s přihlédnutím ke schopnostem a možnostem uživatele.

Zásady poskytování služby

Nechceme přizpůsobovat naše uživatele službám, které poskytujeme, naopak chceme službu co nejvíce přizpůsobit tak, aby vyhovovala uživatelům a dokázala naplňovat jejich potřeby.

 Mezi naše hlavní zásady patří:

 • zachovávání důstojnosti uživatele
 • dodržování práv uživatele
 • respekt k vlastnímu rozhodnutí uživatele
 • respekt k právu uživatele na přiměřené riziko
 • podpora uživatele v seberealizaci
 • podpora nezávislosti uživatele na službě
 • zachování vzájemného respektu a úcty mezi uživateli a pracovníky zařízení
 • podpora rozvoje schopností a dovedností uživatele

K zajištění těchto zásad jsme přijali Etický kodex pracovníků Domova pro osoby se zdravotním postižením Medlovice (viz. Dokumenty). 

Okruh osob, kterým je služba určena

Domov nabízí péči osobám s těžkým a hlubokým mentálním postižením a také uživatelům s kombinovanými vadami s omezenou mobilitou, kteří své zdravotní a sociální znevýhodnění nemohou zvládat v přirozeném prostředí sami nebo za pomoci svých rodin. Kombinovaným postižením rozumíme osoby s mentálním postižením a přidruženým postižením tělesným, smyslovým nebo organickou poruchou vyvolanou poškozením mozku v důsledku úrazu nebo jiného onemocnění centrální nervové soustavy.

Do Domova jsou přijímáni uživatelé ve věku od 18 do 26 let. Podmínkou je, že žadatelé jsou posuzováni jako osoby zaopatřené (§ 11, zák. č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů).

Důvody pro odmítnutí poskytovat sociální službu

 • Zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá.
 • Zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytování sociální služby, o kterou osoba žádá.
 • Pokud byla zájemci v době kratší, než šest měsíců před podáním nové žádosti vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy.
 • Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby.
  • Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
  • Osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb u důvodu akutní infekční nemoci.
  • Chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

V případě, že není možno zájemci o službu požadovanou sociální službu zajistit, je mu v rámci základního sociálního poradenství nabídnut kontakt na zařízení, které pro něj vhodnou službu poskytuje.