DZP Kvasice - Aktuality

Krajská hygienická stanice vydala doporučení k regulaci návštěv pro sociální zařízení ve Zlínském kraji.

Všem zařízením sociálních služeb v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě se doporučuje regulace návštěv v závislosti na proočkovanosti a místních podmínkách od úterý 26. října 2021.

Výjimka se týká pouze:

 • nezletilých uživatelů sociálních služeb,
 • uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností a
 • uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Prosíme návštěvy, aby nutnost své návštěvy pečlivě zvážily, dodržovaly veškerá opatření a Návštěvní řád DZP Kvasice - viz níže.

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DZP KVASICE, platný od 26.10.2021

Návštěvy u klientů mohou s účinností od 26.10.2021 probíhat za dodržení podmínek:

 • navštěvující osoba, která v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad
 • navštěvující musí používat po celou dobu návštěvy vlastní osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu
 • je nutné dodržovat doporučená režimová opatření dle návštěvního řádu domova

Časové vymezení doby návštěv:

 • Pondělí- pátek- od 14,00 do 16,30 hod.
 • Sobota- neděle, svátek- od 9,30 do 11,00 a  14,00-16,30 hod.
 • Tento termín si každý zájemce o návštěvu v domově předem domluví se sociální pracovnicí tak, aby nedocházelo k souběhu více návštěv ve stejném čase. Rezervaci je nutné učinit min. jeden pracovní den před plánovanou návštěvou, je možná pouze na tel. 734 262 115, a to v pracovní dny v čase od 7,00 hod do 15,30 h. Rezervace předem je nezbytná pro řádné zajištění návštěv.
 • Návštěvy jsou povoleny v počtu nejvýše dvou osob u jednoho uživatele ve stejný čas. Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.
 • U návštěv je měřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem (nevpuštění – 37 °C a více), probíhá desinfekce rukou (při vstupu i odchodu z budovy) a obuvi před vstupem.
 • Každá osoba navštěvující uživatele musí prokázat bezinfekčnost, tedy PCR nebo antigenním testem, platným certifikátem o očkování, dokladem potvrzujícím, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. Pokud se osoba neprokáže bezinfekčností, nebude vpuštěna.
 • Každá návštěva se zapíše do Knihy návštěv v době pandemie COVID-19 (kde uvede- jméno a příjmení, telefonní kontakt, jméno navštíveného uživatele). Následně je přivedena na místo setkání.
 • Každá osoba vstupující do zařízení musí mít vlastní respirátor.
 • Pokud je to možné, uživatel je zabezpečen rouškou.
 • Návštěva nesmí používat sociální zařízení v objektu služby.
 • Návštěva musí dodržovat odstup min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků. Kontakt mezi uživatelem lůžkového zařízení a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a doporučuje se co nejkratší dobu.
 • Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem.
 • Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné větrání dané místnosti.

Místa určené pro návštěvy v zařízení DZP Kvasice:

 • prostory zahrady zařízení (tato varianta je preferovaná),
 • obývací pokoj, terasa ve 2 NP.

 

V Kvasicích dne 26.10.2021                                                              Mgr. Lenka Pelikánová