DZP Kunovice - Na Bělince - Aktuality

 EUROINSTITUT | vzděláváním proti handicapu


 

 


Na nákupu INTERAKTIVNÍ TABULE pro naše dětské klienty se podíleli formou darů:

Obec Březová – 2100,-- Kč

Obec Čejkovice – 4223,-- Kč

Město Uherský Brod – 5000,-- Kč

Město Uherský Ostroh – 3000,-- Kč

Město Zlín – 19.000,-- Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Návštěvní řád Domova pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DZP) Kunovice Na Bělince platný od 15. 2. 2021 v souvislosti s epidemiologickou situací výskytu COVID-19 (koronavir).

 1. Každý návštěvník DZP Kunovice Na Bělince je povinen seznámit se a dodržovat ustanovení tohoto řádu v souvislosti s epidemiologickou situací výskytu COVID-19 (koronavir) platného od 15.2.2021 a dbát pokynů pracovníků zařízení.
 1. Návštěvy nesmí svým chováním ohrožovat, omezovat ani rušit klid, pořádek a pracovní režim v DZP.
 1. Každá návštěva musí být předem telefonicky nahlášena, a to z kapacitních důvodů návštěvní místnosti a nutnosti provádění dezinfekčních procesů souvisejících s návštěvou.
 1. Návštěvy se zapíší do návštěvní knihy umístěné ihned při vchodu do zařízení, a to s uvedením jména, příjmení, telefonního kontaktu, trvalého bydliště a jména navštíveného uživatele.
 1. Navštěvující osobě bude změřena teplota. Pokud bude mít navštěvující osoba teplotu nad 37,0 C, je návštěva zakázána.
 1. Každá osoba musí vyplnit čestné prohlášení o tom, že se u něho neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Dále prohlašuje, že jí nebyla nařízena karanténa a v posledních 14 dnech nebyla ve styku s osobou vykazující příznaky nemoci Covid-19. Toto čestné prohlášení bude součástí návštěvní knihy, následně si je bude přebírat sociální pracovnice.
 1. Návštěvy mohou donášet a předávat věci a potraviny klientům DZP.
 1. Návštěvy klientů jsou umožněny každý den od13.00 do 16,30 hodin.
 1. Každá návštěva bude probíhat v návštěvní místnosti, popř. na zahradě zařízení, a to nejvýše v počtu dvou dospělých osob u jednoho uživatele na dobu maximálně 60 minut. Jeden klient nesmí mít v jednom dni více než jednu návštěvu. Návštěvy na pokojích nejsou povoleny.
 1. Každá návštěva bude mít po celou dobu vlastní ochranu úst a nosu, a to minimálně respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
 1. Každá návštěva musí dodržovat doporučená režimová opatření dle návštěvního řádu domova (dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2021 č. 80 o přijetí krizového opatření);
 1. Pobyty klientů mimo domov např. v rodině jsou možné bez dalšího testování
 1. Při vstupu do zařízení musí každá návštěvu konající osoba provést desinfekci rukou, projít desinfekční zónou a nasadit si ochranné návleky na obuv.
 1. Návštěvy nemohou používat sociální zařízení v DZP.
 1. Návštěvám je doporučeno dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami min. 2 m, nejedná-li se o rodinné příslušníky.
 1. Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch prostředkem s virucidním účinkem.
 2. Po každé návštěvě musí dojít k větrání dané místnosti či pokoje.
 1. Omezení návštěv se nevztahuje na osoby v terminálním stádiu za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.
 1. Vzhledem k současné epidemiologické situaci není možno využívat pro návštěvy hostovský pokoj.

 

Dne 25. 5. 2020, vedoucí DZP Kunovice Na Bělince Mgr. Marcela Trvajová.   

Dne 3.12.2020, aktualizovala Mgr. Romana Bartošíková, vedoucí sociální pracovnice

Dne 1.2.2021, aktualizovala Mgr. Romana Bartošíková, vedoucí sociální pracovnice

Dne 8.2.2021, aktualizovala Mgr. Romana Bartošíková, vedoucí sociální pracovnice

Dne 15.2.2021, aktualizovala Mgr. Romana Bartošíková, vedoucí sociální pracovnice

 

Čestné prohlášení:

Já níže jmenovaný/á ………………………………………….vstupující  do objektu DZP Kunovice Na Bělince za uživatelem………………………….. neprojevuji, a v posledních dvou týdnech se u mne neprojevily, žádné příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Dále prohlašuji, že mi nebyla nařízena karanténa a v posledních 14 dnech jsem nebyl/a ve styku s osobou nakaženou koronavirem či vykazující příznaky nemoci Covid-19.

Jméno, příjmení …………………………………………………………..

Trvale bytem………………………………………………………………

Telefonní číslo( popř. datum narození) …………………………………..

Teplota ……………………………………………………………………

Jméno a příjmení navštíveného ……………………………………………

 

 

Jsem si vědom právních následků v případě, že by toto prohlášení nebylo pravdivé!

Covid-19 je nakažlivou lidskou nemocí dle nařízení vlády č. 453/2009 Sb. Šířením nakažlivé lidské nemoci byť z nedbalosti se osoba může dopustit trestného činu dle z. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

 

 

Datum ………………                                                 Podpis opatrovníka…………………

 


 

Informace o zpracování osobních údajů návštěv v objektu

Rádi bychom Vám objasnili detaily zpracování osobních údajů, které po Vás vyžadujeme při vstupu do našeho objektu v období pandemie COVID-19.

V období, kdy je v důsledku přítomnosti onemocnění COVID-19 vyhlášena celosvětová pandemie, jsme povinni důsledně chránit naše klienty, kteří jsou v nejohroženějších skupinách. Věříme, že v této souvislosti pochopíte naše oprávněné zájmy pro získávání a zpracovávání Vašich osobních údajů.

Na základě pokynů Ministerstva zdravotnictví České republiky zjišťujeme u každé navštěvující osoby symptomy koronavirové nákazy. Vedeme evidence navštěvujících osob (jméno, příjmení,  telefonní kontakt případně datum narození) pro případ, kdyby se v následujících dnech nákaza v nařízení prokázala, abychom předali kontaktní údaje potenciálně nakažených osob Krajské hygienické stanici Zlínského kraje s cílem co nejrychlejšího zamezení dalšího šíření nákazy. Tyto údaje evidujeme pouze pro tento účel a jen po dobu přítomnosti pandemie COVID-19 ve světě. Po jejím odvolání všechny tyto údaje zlikvidujeme. K Vašim údajům má přístup pouze pověřený pracovník zařízení, který dohlíží na jejich odpovídající zabezpečení, a není oprávněn je zpracovávat pro jiný než výše uvedený účel.

Správcem Vašich osobních údajů je společnosti Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ: 00092096, se sídlem Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1298.

Dle nařízení GDPR máte ve vztahu k Vašim osobním údajům právo:

 1. na informace,
 2. na přenositelnost osobních údajů,
 3. požadovat umožnění přístupu kVašim osobním údajům,
 4. požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo jejich doplnění,
 5. požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů,
 6. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 7. požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu (pouze pokud neexistuje jiný zákonný důvod),
 8. právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování,
 9. podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

Pokud budete se zpracováním osobních údajů nespokojeni, můžete vznést námitku. Zpracování Vašich osobních údajů vyhodnotíme.

V případě jakéhokoliv dotazu o ochraně osobních údajů a využití svých práv nás kontaktujte na e-mailu: dpo@ssluh.cz nebo písemně na adrese: Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště.


Plán akcí na rok 2021

Leden - covid

nácvik činností vedoucí k samostatnosti

stavění sněhuláka

 

Únor - covid

muzikohraní

 

Březen - covid

den knihy - předčítání z knih, listovánív časopise

velikonoce, výroba velikonočních přáníček

 

Duben - covid

pečení štrůdlu, interaktivní tabule

dystanční výuka, vytleskávání písniček AAK

 

Květen - covid

dystanční výuka, vycházka, relaxace

přesazování kytiček

 

Červen

pečení na domácnostech

cvičení u gymnastického kruhu

oslava narozenin

 

Červenec

vycházky po okolí, návštěva veřejných služeb

Panský dvůr -zmrzlina

 

Srpen

loutkové divadlona domácnosti

diskotéka

 

Září

Kunovské hody

Divadlo Slunečnice

 

Říjen

pouštění draků

 

Listopad

práce v keramické dílně

 

Prosinec

vánoční pečení

Mikuláš, posezení u vánočního stromu, vánoční trhy