DZP Kunovice - Cihlářská - O domově

Od 25.5.2020 je možnost návštěv u klientů pobytových služeb péče za podmínek dodržování všech preventivních opatření, rušíme zákaz návštěv.

 

Návštěvy v DZP Kunovice, Cihlářská 526

Od 25. 5. 2020 jsou povoleny návštěvy u uživatelů každý den od 13.30 do 16.00 za podmínky dodržení všech níže uvedených opatření:

 1. V případě příznivé epidemiologické situace:
 • Je nutné předchozí domluvení návštěvy (telefonicky nebo jinou vzdálenou formou), z důvodu nutnosti koordinace počtu příchozích osob. Čas návštěvy bude stanoven předem, doporučená doba návštěvy je max. 1 hodina.
 • Návštěvy mohou probíhat v režimu max. dvě dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejném čase.
 • Návštěvy musí mít roušku a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce.
 • Každá navštěvující osoba bude při vstupu dotazována na symptomy koronavirové nákazy a musí jí být změřena TT bezkontaktním teploměrem. V případě, že bude mít navštěvující osoba teplotu nad 37,0°C nebo pozitivní příznak nemoci, nebude návštěva povolena.
 • Na recepci se každá navštěvující osoba zapíše do knihy návštěv, kde vyplní čas návštěvy, jméno, příjmení, telefon a jméno navštívené osoby.
 • Návštěvy budou probíhat v návštěvní místnosti, nebo ve venkovních prostorách zařízení.
 • Návštěvy na pokoji budou umožněny pouze u imobilních uživatelů, kterým zdravotní stav neumožňuje přesun na invalidní vozík.
 • Pokud je to možné, uživatel je zabezpečen rouškou.
 • V částech budovy nebo pokojích, které jsou v karanténě (suspektní uživatelé, uživatelé s potvrzenou nákazou) nejsou návštěvy možné.
 • Návštěvám doporučujeme dodržování odstupů min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků. Kontakt mezi uživatelem a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a doporučuje se na co nejkratší dobu.
 • Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce a místnost bude dostatečně vyvětrána.
 • Omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby v terminálním stádiu – posuzováno individuálně.

 

 1. V případě zhoršení epidemiologické situace:
 • Je nutné předchozí domluvení návštěvy (telefonicky nebo jinou vzdálenou formou), z důvodu nutnosti koordinace počtu příchozích osob. Čas návštěvy bude stanoven předem, doporučená doba návštěvy je max. 1 hodina.
 • Návštěvy mohou probíhat v režimu max. dvě dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejném čase. Jeden uživatel nesmí mít v jednom dni více než jednu návštěvu.
 • Návštěvy musí mít roušku a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si budou desinfikovat ruce.
 • Každá navštěvující osoba bude při vstupu dotazována na symptomy koronavirové nákazy a musí jí být změřena TT bezkontaktním teploměrem. V případě, že bude mít navštěvující osoba teplotu nad 37,0°C nebo pozitivní příznak nemoci, nebude návštěva povolena.
 • Na recepci se každá navštěvující osoba zapíše do knihy návštěv, kde vyplní čas návštěvy, jméno, příjmení, telefon a jméno navštívené osoby.
 • Návštěvy budou probíhat v návštěvní místnosti, nebo ve venkovních prostorách zařízení.
 • Návštěvy na pokoji budou umožněny pouze u imobilních uživatelů, kterým zdravotní stav neumožňuje přesun na invalidní vozík.

 

 • Pokud je to možné, uživatel je zabezpečen rouškou.
 • V částech budovy nebo pokojích, které jsou v karanténě (suspektní uživatelé, uživatelé s potvrzenou nákazou) nejsou návštěvy možné.
 • Mezi uživatelem a návštěvou musí být dodržen odstup alespoň 2 metry.
 • Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce a místnost bude dostatečně vyvětrána.
 • Omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby v terminálním stádiu – posuzováno individuálně.

 

V Kunovicích dne 19. 5. 2020                                                          Bohumila Junášková

 

Na základě rozhodnutí KHS bylo dne 12. 4. 2020  provedeno testování u 14 uživatelů  a 15 zaměstnanců našeho domova. Výsledek testu u všech uživatelů i zaměstnanců je negativní. 

 

PROHLÁŠENÍ K VÝSKYTU ONEMOCNĚNÍ COVID-19 NA DZP KUNOVICE CIHLÁŘSKÁ

V rámci poskytování sociální péče v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 byla na DZP Kunovice Cihlářská přijata veškerá bezpečností a preventivní opatření, došlo v maximální míře k oddělení všech provozů a jednotlivých oddělení klientů.

V rámci preventivního testování zaměstnanců organizace Sociální služby Uh. Hradiště s trvalým bydlištěm v Uh. Brodě byl dne 8.4.2020 zjištěn pozitivní test u pracovnice DZP Kunovice Cihlářská. Pracovnice pracovala na uzavřeném, samostatném oddělení, zůstává v karanténě v domácím prostředí. Na základě rozhodnutí KHS bude provedeno testování u 14 uživatelů z tohoto oddělení a 14 zaměstnanců v rámci tohoto oddělení. Na zmiňovaném oddělení bude nadále zajišťována sociální péče v přísně stanoveném karanténním režimu, tzn. zaměstnancům je umožněna pouze trasa „pracoviště – domácí prostředí“ po celou, KHS stanovenou dobu. Personál byl poučen o karanténních opatření, používají se stanovené ochranné pomůcky.

 

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Zákaz návštěv od 6.3.2020 do odvolání ve všech zařízeních Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., na základě doporučení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje a Ministerstva zdravotnictví České republiky zakazují návštěvy ve všech svých zařízeních sociálních služeb v souvislosti s epidemiologickou situací výskytu COVID-19 (koronavir).

Děkujeme za pochopení.

Ing. Marie Fremlová Ředitelka organizace  

      

Motto:„ Pro všechny je na slunci místa dost, stačí, když si každý jenom trochu poposedne.“
                                                                                                                                                           (František Nepil)

Zařízení leží v klidné části města Kunovice směrem na Hluk. Bylo otevřeno v roce 2002 jako novostavba. Je tvořeno dvěma budovami, které jsou vzájemně propojeny, přičemž celé zařízení je bezbariérové. V centrální (vstupní) budově  je umístěn stravovací provoz, ordinace lékařů, vodoléčba, kanceláře vedení a místnosti pro volnočasové aktivity. Druhá budova je rozdělena na tři části, kde jednu část tvoří prádelna. V dalších dvou částech s jedním nadzemním podlažím jsou celkem 4 oddělení.  Přízemí a patro jsou vzájemně propojeny výtahem. Areál zařízení obklopuje okrasná zahrada s hřištěm a altánem, kde uživatelé mohou trávit volný čas.

Zařízení má kapacitu 57 míst pro osoby se zdravotním postižením.

Sociální služba Domova pro osoby se zdravotním postižením je pobytovou sociální službou a je uživatelům poskytována nepřetržitě, tzn. 24 hodin denně. Pracovníci v sociálních službách a zdravotní sestry se střídají ve vícesměnném provozu. Vedoucí zařízení, vedoucí sestra a sociální pracovnice jsou uživatelům k dispozici v pracovní dny od 7:00hod do 15.30hod. Pracovnice terapie jsou uživatelům k dispozici v pracovní dny od 7:00hod do 15.30hod, případně i v jinou dobu podle předem připraveného sportovního či kulturního programu v areálu zařízení i mimo něj. 

Nabízíme široké volnočasové aktivity a možnost výběru činnosti: pracovní terapie, vycházky, posezení v cukrárně, kavárně, společné výlety, vícedenní pobyty a rekreace, navštěvování kina, divadla, výstav, knihovny, pořádání kulturních a sportovních akcí a účast na nich, návštěva plaveckého bazénu, pohybové aktivity. Naším cílem je intenzivněji zapojit uživatele, kteří o to budou mít zájem, do údržby zeleně v areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice-Cihlářská. 

Cílová skupina

Cílovou skupinou Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice - Cihlářská jsou osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 19 let. Kombinovaným postižením rozumíme osoby s mentálním postižením a přidruženým postižením tělesným. Dále jsou cílovou skupinou osoby s organickou poruchou vyvolanou poškozením mozku v důsledku úrazu nebo cévní mozkové příhody, jejichž  projevy se shodují  s projevy osob s mentálním postižením.

Věková struktura cílové skupiny:

mladí dospělí (19-26let)

dospělí (27-64let)

mladší senioři (65-80let)

starší senioři (nad 80 let)

V domově je vyhrazena kapacita 4 míst pro osoby ve vigilním kómatu v části D1. 

Důvody pro odmítnutí žadatele:

 1. Žadatelův zdravotní stav vyžaduje celodenní ústavní péči ve zdravotnickém zařízení.
 2. Žadatel trpí akutní infekční nemocí (př. hepatitida, TBC, mononukleóza atd.).
 3. Žadateli poskytovatel  v době kratší než šest měsíců před podáním nové žádosti vypověděl smlouvu o poskytnutí téže  sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
 4. Kapacita domova je plně obsazená.
 5. Žadatel žádá sociální službu, kterou poskytovatel neposkytuje, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb.
 6. Chování žadatele by z důvodu duševní poruchy či demence závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití nebo odporovalo vnitřním pravidlům DZP Kunovice - Cihlářská.

Nejsme schopni zajistit podporu a péči žadateli:

Žadatel je závislý na alkoholu, drogách nebo je patologickým hráčem. Z důvodu uvedených závislostí by mohlo docházet k vzájemným konfliktům, narušování kolektivního soužití a porušování práv uživatelů. Cílem je zajistit kvalitní sociální službu pro uživatele.

Poslání Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice-Cihlářská

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice-Cihlářská je poskytovat osobám s mentálním a kombinovaným postižením potřebnou péči a zvyšovat či alespoň udržovat úroveň seberealizace, nezávislosti a kvality jejich života tak, aby i nadále zůstávaly součástí přirozeného místního společenství.

Cíle Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice – Cihlářská

Strategický cíl zařízení:

Udržení a zvyšování kvality poskytované sociální služby.

Dlouhodobý cíl č. 1:

Útlum plošného poskytování služby ve prospěch individuální podpory uživatelů, a to udržováním a zvyšováním kvality systému individuálního plánování a dodržováním „Rozvojového plánu DZP Kunovice – Cihlářská“.

Krátkodobé cíle:

 1. Poskytovat klíčovým pracovníkům kvalitní metodickou podporu v oblasti individuálního      plánování, a to prostřednictvím aktualizace metodiky IP, účastí na vzdělávacích akcích a pravidelně prováděných kontrol.
 1. Pečlivý výběr klíčových pracovníků, kteří mají zájem a schopnosti k tvorbě individuálních plánů, a to s ohledem na potřeby uživatelů a jejich volbu.

Dlouhodobý cíl č. 2:

U uživatelů zvyšovat či alespoň zachovávat soběstačnost v oblasti péče o svou vlastní osobu a využívání běžných zdrojů společnosti. Uživatele s nízkou a střední mírou potřeby péče systematicky připravovat na využívání služby s nižší a střední mírou podpory v souladu s transformačním plánem zařízení.

Krátkodobé cíle:

 1. U 10 % uživatelů dojde ke zvýšení soběstačnosti v oblasti základních úkonů péče o sebe dle zpracovaných individuálních a přechodových plánů.
 1. 5 % uživatelů bude samostatně nebo s dohledem využívat veřejné instituce (pošta, městská knihovna, hromadná doprava, účast na kulturních akcích, nakupování apod.).
 1. Uživatelé, kteří mají sociální vazby, budou podpořeni v jejich zachování - udržování vztahů uživatelů s vlastními rodinami a dalšími blízkými osobami.
 1. Minimálně dva uživatele připravit na využívání služby typu „chráněného bydlení“.

Dlouhodobý cíl č. 3:

Snížit kapacitu zařízení o 30% do roku 2020, a to z důvodu zvýšení kvality poskytované služby zaručující individualizovaný přístup ke klientům.

Krátkodobé cíle:

 1. Snížit kapacitu domova na 56 osob dle transformačního plánu.

 

Kde nás najdete