DZP Kunovice - Cihlářská - O domově

Zákaz návštěv od 6.3.2020 do odvolání ve všech zařízeních Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., na základě doporučení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje a Ministerstva zdravotnictví České republiky zakazují návštěvy ve všech svých zařízeních sociálních služeb v souvislosti s epidemiologickou situací výskytu COVID-19 (koronavir).

Děkujeme za pochopení.

Ing. Marie Fremlová Ředitelka organizace

        

            

Motto:„ Pro všechny je na slunci místa dost, stačí, když si každý jenom trochu poposedne.“
                                                                                                                                                           (František Nepil)

Zařízení leží v klidné části města Kunovice směrem na Hluk. Bylo otevřeno v roce 2002 jako novostavba. Je tvořeno dvěma budovami, které jsou vzájemně propojeny, přičemž celé zařízení je bezbariérové. V centrální (vstupní) budově  je umístěn stravovací provoz, ordinace lékařů, vodoléčba, kanceláře vedení a místnosti pro volnočasové aktivity. Druhá budova je rozdělena na tři části, kde jednu část tvoří prádelna. Přízemí a patro jsou vzájemně propojeny výtahem. Areál zařízení obklopuje okrasná zahrada s hřištěm a altánem, kde uživatelé mohou trávit volný čas.

Zařízení má kapacitu 58 míst pro osoby se zdravotním postižením.

Sociální služba Domova pro osoby se zdravotním postižením je pobytovou sociální službou a je uživatelům poskytována nepřetržitě, tzn. 24 hodin denně. Pracovníci v sociálních službách a zdravotní sestry se střídají ve vícesměnném provozu. Vedoucí zařízení, vedoucí sestra a sociální pracovnice jsou uživatelům k dispozici v pracovní dny od 7:00hod do 15.30hod. Pracovnice terapie jsou uživatelům k dispozici v pracovní dny od 7:00hod do 15.30hod, případně i v jinou dobu podle předem připraveného sportovního či kulturního programu v areálu zařízení i mimo něj. 

Nabízíme široké volnočasové aktivity a možnost výběru činnosti: pracovní terapie, vycházky, posezení v cukrárně, kavárně, společné výlety, vícedenní pobyty a rekreace, navštěvování kina, divadla, výstav, knihovny, pořádání kulturních a sportovních akcí a účast na nich, návštěva plaveckého bazénu, pohybové aktivity. Naším cílem je intenzivněji zapojit uživatele, kteří o to budou mít zájem, do údržby zeleně v areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice-Cihlářská. 

Cílová skupina

Cílovou skupinou Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice - Cihlářská jsou osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 19 let. Kombinovaným postižením rozumíme osoby s mentálním postižením a přidruženým postižením tělesným. Dále jsou cílovou skupinou osoby s organickou poruchou vyvolanou poškozením mozku v důsledku úrazu nebo cévní mozkové příhody, jejichž  projevy se shodují  s projevy osob s mentálním postižením.

Věková struktura cílové skupiny:

mladí dospělí (19-26let)

dospělí (27-64let)

mladší senioři (65-80let)

starší senioři (nad 80 let)

V domově je vyhrazena kapacita 4 míst pro osoby ve vigilním kómatu v části D1. 

Důvody pro odmítnutí žadatele:

 1. Žadatelův zdravotní stav vyžaduje celodenní ústavní péči ve zdravotnickém zařízení.
 2. Žadatel trpí akutní infekční nemocí (př. hepatitida, TBC, mononukleóza atd.).
 3. Žadateli poskytovatel  v době kratší než šest měsíců před podáním nové žádosti vypověděl smlouvu o poskytnutí téže  sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
 4. Kapacita domova je plně obsazená.
 5. Žadatel žádá sociální službu, kterou poskytovatel neposkytuje, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb.
 6. Chování žadatele by z důvodu duševní poruchy či demence závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití nebo odporovalo vnitřním pravidlům DZP Kunovice - Cihlářská.

Nejsme schopni zajistit podporu a péči žadateli:

Žadatel je závislý na alkoholu, drogách nebo je patologickým hráčem. Z důvodu uvedených závislostí by mohlo docházet k vzájemným konfliktům, narušování kolektivního soužití a porušování práv uživatelů. Cílem je zajistit kvalitní sociální službu pro uživatele.

Poslání Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice-Cihlářská

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice-Cihlářská je poskytovat osobám s mentálním a kombinovaným postižením potřebnou péči a zvyšovat či alespoň udržovat úroveň seberealizace, nezávislosti a kvality jejich života tak, aby i nadále zůstávaly součástí přirozeného místního společenství.

Cíle Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice – Cihlářská

Strategický cíl zařízení:

Udržení a zvyšování kvality poskytované sociální služby.

Dlouhodobý cíl č. 1:

Útlum plošného poskytování služby ve prospěch individuální podpory uživatelů, a to udržováním a zvyšováním kvality systému individuálního plánování a dodržováním „Rozvojového plánu DZP Kunovice – Cihlářská“.

Krátkodobé cíle:

 1. Poskytovat klíčovým pracovníkům kvalitní metodickou podporu v oblasti individuálního      plánování, a to prostřednictvím aktualizace metodiky IP, účastí na vzdělávacích akcích a pravidelně prováděných kontrol.
 1. Pečlivý výběr klíčových pracovníků, kteří mají zájem a schopnosti k tvorbě individuálních plánů, a to s ohledem na potřeby uživatelů a jejich volbu.

Dlouhodobý cíl č. 2:

U uživatelů zvyšovat či alespoň zachovávat soběstačnost v oblasti péče o svou vlastní osobu a využívání běžných zdrojů společnosti. Uživatele s nízkou a střední mírou potřeby péče systematicky připravovat na využívání služby s nižší a střední mírou podpory v souladu s transformačním plánem zařízení.

Krátkodobé cíle:

 1. U 10 % uživatelů dojde ke zvýšení soběstačnosti v oblasti základních úkonů péče o sebe dle zpracovaných individuálních a přechodových plánů.
 1. 5 % uživatelů bude samostatně nebo s dohledem využívat veřejné instituce (pošta, městská knihovna, hromadná doprava, účast na kulturních akcích, nakupování apod.).
 1. Uživatelé, kteří mají sociální vazby, budou podpořeni v jejich zachování - udržování vztahů uživatelů s vlastními rodinami a dalšími blízkými osobami.
 1. Minimálně dva uživatele připravit na využívání služby typu „chráněného bydlení“.

Dlouhodobý cíl č. 3:

Snížit kapacitu zařízení o 30% do roku 2020, a to z důvodu zvýšení kvality poskytované služby zaručující individualizovaný přístup ke klientům.

Krátkodobé cíle:

 1. Snížit kapacitu domova na 56 osob dle transformačního plánu.

 

Kde nás najdete