DZP Kunovice - Cihlářská - Aktuality

Zákaz návštěv v zařízeních Sociálních služeb Uherské Hradiště p. o.

Z důvodu zhoršené epidemiologické situace v souvislosti s epidemií COVlD-19 a na základě doporučení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje dochází s platností od 23. 9. 2020 k zákazu návštěv na všech pobytových sociálních službách Sociálních služeb Uherské Hradiště, p. o. do odvolání (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací služba).

Výjimku tohoto zákazu, ale s přesně stanovenými pravidly sociální služby pro návštěvy, tvoří uživatelé v terminálním stadiu, nezletilí uživatelé a uživatelé s omezením ve svéprávnosti.

Ing. Marie Fremlová ředitelka organizace

 

Návštěvy v DZP Kunovice, Cihlářská 526

Od 25. 5. 2020 jsou povoleny návštěvy u uživatelů každý den od 13.30 do 16.00 za podmínky dodržení všech níže uvedených opatření:

 1. V případě příznivé epidemiologické situace:
 • Je nutné předchozí domluvení návštěvy (telefonicky nebo jinou vzdálenou formou), z důvodu nutnosti koordinace počtu příchozích osob. Čas návštěvy bude stanoven předem, doporučená doba návštěvy je max. 1 hodina.
 • Návštěvy mohou probíhat v režimu max. dvě dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejném čase.
 • Návštěvy musí mít roušku a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce.
 • Každá navštěvující osoba bude při vstupu dotazována na symptomy koronavirové nákazy a musí jí být změřena TT bezkontaktním teploměrem. V případě, že bude mít navštěvující osoba teplotu nad 37,0°C nebo pozitivní příznak nemoci, nebude návštěva povolena.
 • Na recepci se každá navštěvující osoba zapíše do knihy návštěv, kde vyplní čas návštěvy, jméno, příjmení, telefon a jméno navštívené osoby.
 • Návštěvy budou probíhat v návštěvní místnosti, nebo ve venkovních prostorách zařízení.
 • Návštěvy na pokoji budou umožněny pouze u imobilních uživatelů, kterým zdravotní stav neumožňuje přesun na invalidní vozík.
 • Pokud je to možné, uživatel je zabezpečen rouškou.
 • V částech budovy nebo pokojích, které jsou v karanténě (suspektní uživatelé, uživatelé s potvrzenou nákazou) nejsou návštěvy možné.
 • Návštěvám doporučujeme dodržování odstupů min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků. Kontakt mezi uživatelem a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a doporučuje se na co nejkratší dobu.
 • Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce a místnost bude dostatečně vyvětrána.
 • Omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby v terminálním stádiu – posuzováno individuálně.

 

 1. V případě zhoršení epidemiologické situace:
 • Je nutné předchozí domluvení návštěvy (telefonicky nebo jinou vzdálenou formou), z důvodu nutnosti koordinace počtu příchozích osob. Čas návštěvy bude stanoven předem, doporučená doba návštěvy je max. 1 hodina.
 • Návštěvy mohou probíhat v režimu max. dvě dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejném čase. Jeden uživatel nesmí mít v jednom dni více než jednu návštěvu.
 • Návštěvy musí mít roušku a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si budou desinfikovat ruce.
 • Každá navštěvující osoba bude při vstupu dotazována na symptomy koronavirové nákazy a musí jí být změřena TT bezkontaktním teploměrem. V případě, že bude mít navštěvující osoba teplotu nad 37,0°C nebo pozitivní příznak nemoci, nebude návštěva povolena.
 • Na recepci se každá navštěvující osoba zapíše do knihy návštěv, kde vyplní čas návštěvy, jméno, příjmení, telefon a jméno navštívené osoby.
 • Návštěvy budou probíhat v návštěvní místnosti, nebo ve venkovních prostorách zařízení.
 • Návštěvy na pokoji budou umožněny pouze u imobilních uživatelů, kterým zdravotní stav neumožňuje přesun na invalidní vozík.

 

 • Pokud je to možné, uživatel je zabezpečen rouškou.
 • V částech budovy nebo pokojích, které jsou v karanténě (suspektní uživatelé, uživatelé s potvrzenou nákazou) nejsou návštěvy možné.
 • Mezi uživatelem a návštěvou musí být dodržen odstup alespoň 2 metry.
 • Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce a místnost bude dostatečně vyvětrána.
 • Omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby v terminálním stádiu – posuzováno individuálně.

V Kunovicích dne 19. 5. 2020                                                          Bohumila Junášková

 

V zájmu zvyšování kvality poskytované sociální služby a v návaznosti na Koncepci rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období 2015 - 2020 snižuje naše zařízení kapacitu. Žádosti jsou nadále přijímány, posuzovány a v případě, že budou vyhovovat požadovaným kritériím, zařazovány do evidence žadatelů o sociální službu. Uživatelé jsou do zařízení přijímáni dle Metodického doporučení č. 1/2019, revize Metodického doporučení č. 2/2017 pro přijímání osob do domovů pro osoby se zdravotním postižením v domě snižování kapacity zařízení vydaného Krajským úřadem Zlínského kraje. Žadatel o sociální službu může být přijat do domova na základě splnění podmínky vysoké míry potřeby péče a prokazatelných sociálních vazeb ve Zlínském kraji.