DZP Javorník, Chvalčov - Poslání a cíle

Poslání zařízení

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov je na základě individuálního přístupu poskytovat osobám se sníženou soběstačností přiměřenou podporu a pomoc k prožívání aktivního a kvalitního života bez sociálního vyloučení.

Za cíl si klademe:

 • Zvyšovat kvalitu života osobám se zdravotním postižením, podporovat je v samostatnosti a soběstačnosti
 • Pomáhat osobám se zdravotním postižením v oblasti zaměstnávání
 • Podporovat a pomáhat při využívání veřejných zdrojů služeb a při naplňování volného času
 • Připravovat osoby se zdravotním postižením pro přechod do jiného typu sociální služby s nižší mírou podpory
 • Zřídit nový typ sociální služby – chráněné bydlení

Principy a zásady

1. Individuální přístup

 • při plánování sociální služby vycházíme z individuálních přání, potřeb, schopností a možností klienta
 • průběh služby plánujeme společně s klientem s ohledem na možnosti organizace

2. Podpora v samostatnosti a soběstačnosti

 • naší snahou je snížení závislosti klientů na jiných lidech
 • podpořit klienta v samostatném rozhodování a v projevu vlastní vůle

3. Úcta ke klientům

 • klient je pro pracovníky rovnocenným partnerem
 • podporujeme klienta při prosazování vlastních práv
 • respektujeme jeho vůli a oprávněné zájmy

4. Odbornost a profesionalita   

 • služby poskytuje kvalifikovaný personál, který se průběžně vzdělává

5. Týmová spolupráce a komunikace

 • stabilní pracovní tým
 • podpora tvůrčích nápadů pracovníků