DZP Javorník, Chvalčov - O domově

Zákaz návštěv

od 6.3.2020 do odvolání ve všech zařízeních Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., na základě doporučení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje a Ministerstva zdravotnictví České republiky zakazují návštěvy ve všech svých zařízeních sociálních služeb v souvislosti s epidemiologickou situací výskytu COVID-19 (koronavir).

Děkujeme za pochopení.

Ing. Marie Fremlová
Ředitelka organizace

 

Rada Zlínského kraje, usnesení č. 0515/R17/19 ze dne 8.7.2019 schválila:

zastavení přijímání uživatelů do Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov, identifikátor služby 5001473, s cílem snižování kapacity v souladu s Aktualizací č. 1 Koncepce rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období 2015-2020, uvedenou v příloze č. 0532-19-P03, ve službách poskytovaných v organizačních jednotkách začleněných do příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČO 00092096.

Do doby, než bude dosažena kapacita Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník Chvalčov, stanovená výše uvedeným usnesením Rady Zlínského kraje, budou přijaté žádosti o poskytnutí sociální služby zamítnuty s odkazem na usnesení Rady Zlínského kraje.

Po dosažení kapacity stanovené Usnesením Rady Zlínského kraje č. 0515/R17/19 bude toto zveřejněno na webových stránkách zařízení. V souladu s tímto si mohou žadatelé podávat žádosti o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov, které budou řešeny standardním postupem.

 

Motto: „Humanizace, individualizace, integrace“

Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov se nachází v obci Chvalčov v podhůří Hostýnských vrchů nedaleko Bystřice pod Hostýnem. Domov je dostupný po hlavní komunikaci i prostředky hromadné dopravy.

Celý domov je začleněn mezi běžnou zástavbu bez omezení vstupu. Je tvořen centrální budovou, ve které se nachází dvě oddělení pro klienty s vyšší mírou podpory, centra denních aktivit, pracovní terapie, rehabilitace, vodoléčba, administrativa domova a centrální kuchyně. V blízkosti hlavní budovy stojí čtyři samostatné pavilony v podobě rodinných domků pro klienty s nižší a střední mírou podpory. Celý komplex doplňují technické budovy.

V centrech denních činností probíhají aktivizace klientů. Ke klientům se přistupuje individuálně, klienti mají možnost volby, kterou činnost chtějí provádět dle svého momentálního psychického stavu.

Cílem aktivizačních činností je udržení a rozvoj smyslového vnímání, pozornosti, poznávacích schopností, řeči, logického myšlení, paměti, jemné motoriky, samostatnosti a soběstačnosti. Práce v centrech denních činností plní funkci psychoterapeutickou, pomáhá k odreagování napětí, k překonávání únavy a zlepšení nálady, podílí se na prohlubování koncentrace pozornosti klientů a slouží i k jejich relaxaci. Odpoledne převažují vycházky, relaxace a kroužky zájmové činnosti.

V zařízení jsou provozovány čtyři dílny pracovní terapie a atelier arteterapie. Šicí, vyšívací, tkací a keramickou vedou odborně vyškolené pracovnice v sociálních službách se zaměřením na jednotlivé pracovní činnosti. Do každé dílny dochází osm až deset klientů.

Cílem jednotlivých dílen pracovní terapie je udržet duševní pohodu klientů, rozvíjet jemnou motoriku, smyslové vnímání, pozornost, řeč, působit na pocity a estetické cítění klientů, poskytnout klientovi možnost navázat kontakty, přátelské vztahy, realizovat se.

Dle individuálních zájmů, přání, schopností a dovedností klientů probíhá odpolední činnost, která je zaměřena na nácvik samostatného pohybu mimo areál, na nácvik hospodaření s finančními prostředky, samostatné nakupování, využívání veřejných zdrojů, relaxaci, rozvoj sebeobsluhy, tělesnou a pracovní činnost.

Na odděleních pro klienty s vyšší mírou podpory probíhají aktivizační činnosti dle individuálních přání, potřeb a zájmů klientů. Aktivizační činnost je zaměřena na udržení či zvýšení samostatnosti klientů v oblasti hygieny, oblékání a stolování, aktivizaci, stimulaci a rehabilitaci. Klienti z oddělení s vyšší mírou podpory se zúčastňují všech akcí, pořádaných v našem zařízení (Masopust, sportovní den aj.).

Kulturní, sportovní a společenský život je nedílnou součástí našeho zařízení. Snahou domova je zpřístupnit a zorganizovat co největší škálu možností využití volného času. Rekreace na našich horách v zimě či v létě u vody, turistické vycházky, sportovní hry, speciální olympiády a společenské akce jsou příklady některých aktivit klientů domova. 

Domov Javorník nabízí možnost zprostředkování lékařské odborné péče na základě dohody o poskytování léčebně preventivní péče formou ambulantních návštěv lékařů v zařízení (praktický lékař, psychiatr, stomatolog, neurolog). Další odborná lékařská péče je klientům zprostředkována lékaři na specializovaných pracovištích nebo ambulancích v Bystřici pod Hostýnem a okolí.

Součástí poskytovaných služeb v Domově Javorník je rehabilitační péče - léčebná tělesná cvičení, fyzikální terapie, vodoléčba a masáže. Domov Javorník umožňuje i zprostředkování canisterapie.

Domov podporuje běžné kontakty klientů s okolím.

Kde nás najdete