DZP Javorník, Chvalčov - O domově

V DZP Javorník, Chvalčov povoleny návštěvy u klientů za těchto podmínek:

 

 • navštěvující osoba musí použít po celou dobu návštěvy vlastní osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu,
 • je nutné dodržovat doporučená režimová opatření dle návštěvního řádu domova.

 

Návštěvní řád

Návštěvy jsou povoleny každý den od 9.00 do 17.00 hod za dodržení všech níže uvedených opatření (do odvolání): 

 • Návštěvy u klientů v DZP Javorník je nutno koordinovat, aby nedocházelo ke kumulaci osob - je nutná telefonická nebo e-mailová domluva návštěvy
 • Návštěva je povolena pouze 2 dospělým osobám v jeden okamžik u jednoho klienta na dobu maximálně 120 minut 
 • Návštěva bude probíhat mimo ubytovací prostory DZP Javorník (možno využít tělocvičnu domova, návštěvní místnost na hlavní budově, venkovní areál, popř. odejít i mimo areál zařízení) 
 • Každá návštěva se musí při vstupu do domova zapsat do evidence, kde uvede:
  • jméno navštíveného klienta
  • jména a příjmení návštěvníků
  • bydliště
  • telefonní kontakt
  • čas návštěvy, doba trvání (za podmínek GDPR) 
 • Každá návštěva je dotazována na symptomy koronavirové nákazy (v případě příznaků je návštěva zakázána). Pokud příznaky návštěva nevykazuje, bude ji předloženo k podpisu čestné prohlášení o bezinfekčnosti 
 • Pokud je to možné, je klient zabezpečen rouškou 
 • Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem 
 • Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné větrání dané místnosti či pokoje

 Povinnost návštěvy:

 • Mít vlastní ochranné prostředky – respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu
 • Při vstupu do objektu provést desinfekci rukou
 • Podstoupit měření tělesné teploty bezkontaktním teploměrem službu konajícím pracovníkem – pokud bude návštěvě naměřena tělesná teplota vyšší než 37,0 st. Celsia, nebude návštěva klienta umožněna
 • Dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami min. 2 m (s výjimkou rodinných příslušníků)

Aktualizace: 15. 2. 2021

Mgr. Tomáš Šťastný, vedoucí DZP Javorník, Chvalčov


 

Rada Zlínského kraje, usnesení č. 0515/R17/19 ze dne 8.7.2019 schválila:

zastavení přijímání uživatelů do Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov, identifikátor služby 5001473, s cílem snižování kapacity v souladu s Aktualizací č. 1 Koncepce rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období 2015-2020, uvedenou v příloze č. 0532-19-P03, ve službách poskytovaných v organizačních jednotkách začleněných do příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČO 00092096.

Do doby, než bude dosažena kapacita Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník Chvalčov, stanovená výše uvedeným usnesením Rady Zlínského kraje, budou přijaté žádosti o poskytnutí sociální služby zamítnuty s odkazem na usnesení Rady Zlínského kraje.

Po dosažení kapacity stanovené Usnesením Rady Zlínského kraje č. 0515/R17/19 bude toto zveřejněno na webových stránkách zařízení. V souladu s tímto si mohou žadatelé podávat žádosti o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov, které budou řešeny standardním postupem.

 

Motto: „Humanizace, individualizace, integrace“

Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov se nachází v obci Chvalčov v podhůří Hostýnských vrchů nedaleko Bystřice pod Hostýnem. Domov je dostupný po hlavní komunikaci i prostředky hromadné dopravy.

Celý domov je začleněn mezi běžnou zástavbu bez omezení vstupu. Je tvořen centrální budovou, ve které se nachází dvě oddělení pro klienty s vyšší mírou podpory, centra denních aktivit, pracovní terapie, rehabilitace, vodoléčba, administrativa domova a centrální kuchyně. V blízkosti hlavní budovy stojí čtyři samostatné pavilony v podobě rodinných domků pro klienty s nižší a střední mírou podpory. Celý komplex doplňují technické budovy.

V centrech denních činností probíhají aktivizace klientů. Ke klientům se přistupuje individuálně, klienti mají možnost volby, kterou činnost chtějí provádět dle svého momentálního psychického stavu.

Cílem aktivizačních činností je udržení a rozvoj smyslového vnímání, pozornosti, poznávacích schopností, řeči, logického myšlení, paměti, jemné motoriky, samostatnosti a soběstačnosti. Práce v centrech denních činností plní funkci psychoterapeutickou, pomáhá k odreagování napětí, k překonávání únavy a zlepšení nálady, podílí se na prohlubování koncentrace pozornosti klientů a slouží i k jejich relaxaci. Odpoledne převažují vycházky, relaxace a kroužky zájmové činnosti.

V zařízení jsou provozovány čtyři dílny pracovní terapie a atelier arteterapie. Šicí, vyšívací, tkací a keramickou vedou odborně vyškolené pracovnice v sociálních službách se zaměřením na jednotlivé pracovní činnosti. Do každé dílny dochází osm až deset klientů.

Cílem jednotlivých dílen pracovní terapie je udržet duševní pohodu klientů, rozvíjet jemnou motoriku, smyslové vnímání, pozornost, řeč, působit na pocity a estetické cítění klientů, poskytnout klientovi možnost navázat kontakty, přátelské vztahy, realizovat se.

Dle individuálních zájmů, přání, schopností a dovedností klientů probíhá odpolední činnost, která je zaměřena na nácvik samostatného pohybu mimo areál, na nácvik hospodaření s finančními prostředky, samostatné nakupování, využívání veřejných zdrojů, relaxaci, rozvoj sebeobsluhy, tělesnou a pracovní činnost.

Na odděleních pro klienty s vyšší mírou podpory probíhají aktivizační činnosti dle individuálních přání, potřeb a zájmů klientů. Aktivizační činnost je zaměřena na udržení či zvýšení samostatnosti klientů v oblasti hygieny, oblékání a stolování, aktivizaci, stimulaci a rehabilitaci. Klienti z oddělení s vyšší mírou podpory se zúčastňují všech akcí, pořádaných v našem zařízení (Masopust, sportovní den aj.).

Kulturní, sportovní a společenský život je nedílnou součástí našeho zařízení. Snahou domova je zpřístupnit a zorganizovat co největší škálu možností využití volného času. Rekreace na našich horách v zimě či v létě u vody, turistické vycházky, sportovní hry, speciální olympiády a společenské akce jsou příklady některých aktivit klientů domova. 

Domov Javorník nabízí možnost zprostředkování lékařské odborné péče na základě dohody o poskytování léčebně preventivní péče formou ambulantních návštěv lékařů v zařízení (praktický lékař, psychiatr, stomatolog, neurolog). Další odborná lékařská péče je klientům zprostředkována lékaři na specializovaných pracovištích nebo ambulancích v Bystřici pod Hostýnem a okolí.

Součástí poskytovaných služeb v Domově Javorník je rehabilitační péče - léčebná tělesná cvičení, fyzikální terapie, vodoléčba a masáže. Domov Javorník umožňuje i zprostředkování canisterapie.

Domov podporuje běžné kontakty klientů s okolím.