DZP Velehrad - Buchlovská - Veřejný závazek

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Poslání domova

Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením je poskytovat osobám, které nemohou žít ve svém přirozeném prostředí z důvodu snížené soběstačnosti způsobené mentálním či kombinovaným postižením, individuální podporu a péči formou celoroční pobytové služby.

 

Nabízená služba si klade za cíl

 • Aktivizaci uživatele, udržení a posílení jeho stávající soběstačnosti s ohledem na jeho možnosti a schopnosti.
 • Udržení přirozených sociálních vazeb uživatele.
 • Vedení k návratu do přirozeného sociálního prostředí.
 • Snižovat závislost uživatelů na poskytované sociální službě, zvyšovat tak pravomoc a odpovědnost uživatelů v souladu s posláním služby.
 • Profesní a odborný růst zaměstnanců (realizace a podpora v celoživotním vzdělávání pracovníků dané profese).
 • Podpora uživatelů a umožnění využívat služeb v běžném prostředí a napomáhat tak k jejich integraci.

Při práci s uživatelem vycházíme ze současného pojetí sociálních služeb a sociální práce, v kterém uživatel přestává být jen pasivním příjemcem péče, ale aktivním v procesu plánování a poskytování sociální služby. Důraz klademe na jeho začlenění do běžného prostředí a na vytvoření životních podmínek, které jsou srovnatelné s životními podmínkami osob bez zdravotního postižení.

 

Zásady poskytování sociální služby

Služba je poskytována na principech partnerství, vzájemného respektu, důvěry, úcty, tolerance a empatie mezi uživatelem a poskytovatelem. Každý uživatel je vnímám jako jedinečná osobnost a na základě jeho potřeb je plánována a poskytována individuální míra podpory a péče.

 

Cílová skupina

Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská nabízí pobytovou sociální službu dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního či kombinovaného postižení, tím se rozumí kombinace mentálního, tělesného nebo smyslového postižení. Tyto osoby nemohou naplňovat své potřeby v přirozeném prostředí sami nebo za pomoci svých blízkých, ambulantních a terénních služeb a potřebují individuální podporu a péči druhé fyzické osoby. Vzhledem k zajištění bezpečného prostředí uživatelů domova, přijímáme pouze zájemce schopné samostatného pohybu.

 

Nabízená sociální služba není určena:

 • osobám, které žádájí o poskytnutí sociální služby a byla jim vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
 • osobám, které nesplňují vysokou míru podpory a potřeby a dalších skutečností dle metodického doporučení zlínského kraje č. 1/2019.
 • s chronickým duševním onemocněním, či jinou formou duševního onemocnění (psychóza, depresivní onemocnění, poruchy autistického spektra, schizofrenie)
 • osobám závislým na návykových látkách (alkoholu, omamných psychotropních látkách.
 • osobám vyžadující zvláštní režim z důvodu Alzheimerovy choroby.
 • osobám, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití i s ohledem na vymezení okruhu osob cílové skupiny.
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
 • osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci . 

 

Služba je poskytována na principech

 • Respektu osobnosti a důstojnosti uživatele.
 • Individuálního přístupu.
 • Odbornosti zaměstnanců.
 • Týmovosti zaměstnanců.

 

Veřejný závazek je zveřejněn na webových stránkách, v informačním letáku, registru poskytovatelů sociálních služeb, Domácím řádu a Popisu realizace poskytování sociálních služeb.