DZP Kunovice - Cihlářská - O domově

 

 

Motto:„ Pro všechny je na slunci místa dost, stačí, když si každý jenom trochu poposedne.“

(František Nepil)

Zařízení leží v klidné části města Kunovice směrem na Hluk. Bylo otevřeno v roce 2002 jako novostavba. Je tvořeno dvěma budovami, které jsou vzájemně propojeny, přičemž celé zařízení je bezbariérové. V centrální (vstupní) budově  je umístěn stravovací provoz, ordinace lékařů, vodoléčba, kanceláře vedení a místnosti pro volnočasové aktivity. Druhá budova je rozdělena na tři části, kde jednu část tvoří prádelna. V dalších dvou částech s jedním nadzemním podlažím jsou celkem 4 oddělení.  Přízemí a patro jsou vzájemně propojeny výtahem. Areál zařízení obklopuje okrasná zahrada s hřištěm a altánem, kde uživatelé mohou trávit volný čas.

Zařízení má kapacitu 49 míst pro osoby se zdravotním postižením.

Sociální služba Domova pro osoby se zdravotním postižením je pobytovou sociální službou a je klientům poskytována nepřetržitě, tzn. 24 hodin denně. Pracovníci v sociálních službách a zdravotní sestry se střídají ve vícesměnném provozu. Vedoucí zařízení, vedoucí sestra a sociální pracovnice jsou klientům k dispozici v pracovní dny od 7:00hod do 15.30hod. Pracovnice terapie jsou klientům k dispozici v pracovní dny od 7:00hod do 15.30hod, případně i v jinou dobu podle předem připraveného sportovního či kulturního programu v areálu zařízení i mimo něj. 

Nabízíme široké volnočasové aktivity a možnost výběru činnosti: pracovní terapie, vycházky, posezení v cukrárně, kavárně, individuální nebo společné výlety, vícedenní pobyty a rekreace, navštěvování kina, divadla, výstav, knihovny, pořádání kulturních a sportovních akcí a účast na nich,  pohybové aktivity aj. Naším cílem je intenzivněji zapojit klienty, kteří o to budou mít zájem, do údržby zeleně v areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice-Cihlářská. 

Cílová skupina

Cílovou skupinou Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice - Cihlářská jsou osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 19 let. Kombinovaným postižením rozumíme osoby s mentálním postižením a přidruženým postižením tělesným. Dále jsou cílovou skupinou osoby s organickou poruchou vyvolanou poškozením mozku v důsledku úrazu nebo cévní mozkové příhody, jejichž  projevy se shodují  s projevy osob s mentálním postižením.

Věková struktura cílové skupiny:
mladí dospělí (19-26let)
dospělí (27-64let)
mladší senioři (65-80let)
starší senioři (nad 80 let)

V domově je vyhrazena kapacita 5 míst pro osoby ve vigilním kómatu v části D1. 

Důvody pro odmítnutí žadatele:

 1. Žadatelův zdravotní stav vyžaduje celodenní ústavní péči ve zdravotnickém zařízení.
 2. Žadatel trpí akutní infekční nemocí (př. hepatitida, TBC, mononukleóza atd.).
 3. Žadateli poskytovatel  v době kratší než šest měsíců před podáním nové žádosti vypověděl smlouvu o poskytnutí téže  sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
 4. Kapacita domova je plně obsazená.
 5. Žadatel žádá sociální službu, kterou poskytovatel neposkytuje, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb.
 6. Chování žadatele by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití nebo odporovalo vnitřním pravidlům DZP Kunovice - Cihlářská.

 

Poslání Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice-Cihlářská

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice-Cihlářská je poskytovat osobám se zdravotním postižením potřebnou péči a zvyšovat či alespoň udržovat úroveň seberealizace, nezávislosti a kvality jejich života tak, aby i nadále zůstávaly součástí přirozeného místního společenství.

Cíle Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice – Cihlářská

Strategický cíl zařízení:

Udržení a zvyšování kvality poskytované sociální služby.

 Dlouhodobý cíl č. 1:

Útlum plošného poskytování služby ve prospěch individuální podpory klientů, a to udržováním a zvyšováním kvality systému individuálního plánování.

 Krátkodobé cíle:

 1. Poskytovat klíčovým pracovníkům kvalitní metodickou podporu v oblasti individuálního     plánování, a to prostřednictvím aktualizace SQ 5 a metodického postupu IP, účastí na vzdělávacích akcích a pravidelně prováděných kontrol.
 1.   Pečlivý výběr klíčových pracovníků vzhledem k jejich osobnostním vlastnostem a volbě klienta

Dlouhodobý cíl č. 2:

U klientů zvyšovat či alespoň zachovávat soběstačnost v oblasti péče o svou vlastní osobu a využívání běžných zdrojů společnosti. Zvyšovat kvalitu poskytované péče, ubytování a stravování v prostředí našeho domova   při respektování a využití stávajících schopností klientů.

 Krátkodobé cíle:

 1. U 2 klientů dojde ke zvýšení soběstačnosti v oblasti základních úkonů péče o sebe dle zpracovaných individuálních plánů.
 1. Zkvalitnění života a péče o svou osobu alespoň u 5 klientů prostřednictvím zajištění služeb fyzioterapeuta.
 1. Podporovat a zachovávat vztahy a sociální kontakty klientů s rodinou, blízkými osobami a okolím.
 1. Zkvalitnit podmínky poskytované služby prostřednictvím úpravy snoezelenu, vytvoření jednoho jednolůžkového pokoje s vlastím sociálním zařízením v rámci oddělení E2, vytvoření místnosti k relaxaci a odpočinku v rámci oddělení D2 a E1.

 Dlouhodobý cíl č. 3:

Zvýšení kvality poskytované služby zaručující individualizovaný přístup ke klientům.

 Krátkodobé cíle:

 1. Snížit kapacitu domova na 48 osob.