Domov se zvláštním režimem Uherské Hradiště - Veřejný závazek

Poslání

Domov se zvláštním režimem Uherské Hradiště poskytuje pobytové sociální služby seniorům s demencí na základě jejich individuálních potřeb tak, aby byly udrženy co nejdéle jejich stávající schopnosti a aby poskytování služby vedlo k důstojnému a bezpečnému prožívání života.

 

Zásady

Individuální přístup ke klientovi
Podporu a péči poskytujeme s ohledem na individualitu klienta, vždy přihlížíme k jeho potřebám a schopnostem. Pracovníci individualizují podporu, aktivizaci i komunikaci, respektují individuální návyky a zvyklosti klienta.
Ctíme práva klienta
Klient je podporován ve sdílení vlastního názoru a rozhodnutí. Pracovníci nepřebírají nadměrnou odpovědnost za klienty, pracují s možnými riziky a respektují jejich přiměřenou míru.
Podpora zachovalých schopností
Pracovníci usilují o udržení, popř. o rozvoj schopností a dovedností klienta. Potřeby a přání jsou naplňovány s aktivním přispěním klienta podle jeho aktuálních schopností a možností.
Respektování důstojnosti
Pracovníci plně respektují hodnotu a důstojnost každého klienta, úctu projevujeme citlivým, chápavých a tolerantním přístupem. Při péči o klienty dbají na ochranu jejich soukromí a intimity.
Podporování klienta v zapojení se do běžného života společnosti
Klienti jsou pracovníky podporován v kontaktu s rodinou, blízkými osobami, vrstevníky a při využívání běžně dostupných služeb.

 

Cíle 

1. Klient, který si za podpory naší služby uchová co nejdéle svoje schopnosti a dovednosti, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti a prožívá život v bezpečí
2. Klient, kterému je naše služba poskytována podle jeho individuálních potřeb a přání a je mu poskytnuta podpora při jejich realizaci
3. Klient, který je prostřednictvím naší služby podporován v udržení kontaktu se svými blízkými, přáteli a vrstevníky.