Domov se zvlášním režimem Nezdenice - Postup přijetí klienta

POSTUP A KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO DZR NEZDENICE

PODÁNÍ ŽÁDOSTI. Žádost o přijetí do Domova si může zájemce o sociální službu vyzvednout přímo v našem Domově, stáhnout ZDE, nebo se telefonicky dohodnout se sociální pracovnicí na zaslání tiskopisu elektronicky, nebo poštou. Dále je možné si žádost vyzvednout na ředitelství Sociálních služeb Uherské Hradiště. Vyplněnou a podepsanou žádost lze doručit osobně, poštou, elektronicky (podmínkou je elektronický podpis žadatele na žádosti), na adresu: DS Nezdenice, sociální pracovnice, Nezdenice 233, 687 32 Nezdenice.

Jak vyplnit žádost?
Zájemce dále vyplní své osobní údaje, v případě soudem stanoveného opatrovníka jeho údaje, kontaktní osoby, potřeby a očekávání od naší služby. Vyplněnou žádost podepíše zájemce nebo opatrovník. Pokud žadatel není schopen podpisu a nemá soudem stanoveného opatrovníka, je nutný podpis dvou svědků + lékařské vyjádření o tom, že žadatel není schopen podpisu.

Co se potom děje se žádostí?
Každá doručená žádost je zaevidována sociální pracovnicí. Sociální pracovnice bude kontaktovat zájemce/ opatrovníka nebo kontaktní osobu za účelem smluvení osobní schůzky se zájemcem tzv. sociálního šetření. Zájemce může Domov navštívit osobně nebo je navštíveni sociální pracovnicí, která provede jednání se zájemcem tzv. sociální šetření (zpravidla do 60 dnů od podání žádosti). Sociální pracovnice při osobním jednání se zájemcem zjišťují jeho nepříznivou sociální situaci, míru jeho potřebnosti péče (závislosti zájemce na péči jiné osoby), jeho požadavky a očekávání od naší služby a osobní cíle, kterých by mohl dosáhnout prostřednictvím naší služby a zájemci jsou poskytnuty podrobnější informace o našem domově. Po provedeném sociálním šetření je žádost následně vyhodnocena a projednávána na poradní komisi. 

JEDNÁNÍ PORADNÍ KOMISE. Poradní komise domova zasedá zpravidla 1x měsíčně a to k 14. dni v měsíci. Může také zasedat mimořádně dle potřebnosti. Poradní komise projednává jednotlivé žádosti na základě výsledků zjištěných při osobním jednání se žadatelem (nepříznivá sociální situace, míra potřebnosti péče) a doloženého posudku registrujícího praktického lékaře. Žádosti jsou vyhodnoceny podle získaných bodů – bodována je míra potřebnosti péče žadatele a nepříznivá sociální situace. Celkový počet bodů určí aktuální potřebnost umístění žadatele. Maximální počet dosažených bodů je 100. Poradní komise rozhodne o zařazení/nezařazení žádosti do evidence žadatelů o sociální službu.

Míra potřebnosti péče (závislost žadatele na péči jiné osoby) se hodnotí v těchto oblastech:

  • stravování: pomoc při přípravě stravy, podávání jídla a úpravě stravy, popřípadě podávání jídla nebo pomoc při přípravě nápojů a jejich podávání
  • péče o sebe: pomoc při provedení osobní hygieny (ranní hygiena, koupání, mytí vlasů, péče o zuby, nehty), pomoc při oblékání, zapínání knoflíků, zipů, obouvání bot, zavazování tkaniček
  • oblast pohybu: pomoc při polohování, posazování, chůzi po rovině, po schodech, využívání kompenzačních pomůcek, schopnost úchopů a udržení věcí v rukách
  • oblast zdraví: pomoc při rozpoznání změn zdravotního stavu, pomoc při chystání a užití léků, dále pomoc při přivolání lékaře, doprovodu k lékaři, potřeba pomoci v průběhu noci
  • orientace v čase, místě, ve vztahu k osobám: pomoc při orientaci v těchto oblastech
  • péče o domácnost a hospodaření s penězi: pomoc při péči o domácnost, použití spotřebičů, pomoc při péči o osobní věci a oděvy, pomoc při hospodaření s finančními prostředky
  • práv a povinností, rozhodování o sobě: pomoc při znalosti práv a jejich uplatnění, pomoc při dodržování povinností a pravidel, pomoc při rozpoznání rizik.

Pro zařazení do evidence žadatelů o službu Domova se zvláštním režimem Nezdenice, musí míra potřebnosti žadatele dosáhnout nejméně 42 bodů = vysoká míra potřebnosti umístění žadatele(tzn., že žadatel potřebuje celodenní péči, je plně závislý na pomoci druhé osoby).

Pokud žadatel při vyhodnocení míry potřebnosti péče získá méně jak 42 bodů = nízká míra potřebnosti umístění žadatelea jeho životní situace se nebude jevit jako sociálně nepříznivá, je žádost poradní komisí zamítnuta z důvodu nesplnění naší cílové skupiny.

Sociální pracovnice odešle písemné oznámení o zařazení nebo zamítnutí Vaší žádosti do evidence žadatelů neprodleně do 15 dnů po poradní komisi. V případě zamítnutí žádosti Vám doporučí jiný typ sociální služby, která bude pro Vás vhodná. Zamítnuté žádosti jsou vyřazeny z evidence žadatelů.

V případě uvolnění místa budete vyzváni k přijetí do našeho domova. 
Sociální pracovnice Vám nabídne prohlídku pokoje a domluvíte si termín Vašeho přijetí.

Pokud tuto nabídku odmítnete, bude Vaše žádost vyřazena z evidence žadatelů. Dlouhodobě nemůžeme evidovat žadatele, kteří v případě volného místa v našem domově odmítnou naši sociální službu. 

Pokud je Vaše žádost v našem zařízení evidována déle než 6 měsíců, bude provedeno před přijetím následné sociální šetření a jednání poradní komise. Také budete vyzváni předložit před uzavřením Smlouvy o poskytování pobytové služby nový Posudek registrujícího praktického lékaře. Bez platného Posudku nelze uzavřít Smlouvu o poskytnutí sociální služby v  DZR Nezdenice.