Domov se zvlášním režimem Nezdenice - Alzheimerova nemoc

" Lidská paměť je také bludiště - moc věcí se tam ztratí."

        Jan Werich

 

ALZHEIMEROVA NEMOC

 • základní informace pro pečující osoby

CO JE DEMENCE

Demence je soubor příznaků, které vznikají v důsledku poškození mozku. Demence u Alzheimerovy nemoci je charakterizována poškozením poznávacích (kognitivních funkcí) mozku-paměti, myšlení, orientace, soustředění, poruchou mluvení i rozumění řeči. Postupně se zhoršuje soběstačnost, schopnost vypořádat se s požadavky každodenního života. Omezuje se schopnost adekvátně reagovat v situacích vyžadujících kontrolu emočních reakcí.

KDO NEMOC POZNÁ

Onemocnění dovedou velmi přesně diagnostikovat specializovaní lékaři (psychiatři, neurologové nebo geriatři) pomocí klinických vyšetření založených na specifických testech. Čím dříve lékaře vyhledáte, tím spíše může lékař nemocnému pomoci odpovídající léčbou.

JAKÁ JSOU STADIA NEMOCI

Ve vývoji Alzheimerovy nemoci lze odlišit tři stádia. Přechod mezi nimi může trvat i několik let.

První stádium: mírné a často přehlédnutelné příznaky. V této fázi jsou lidé ještě relativně soběstační a mohou žít samostatně za předpokladu určitého pravidelného dohledu a dopomoci.

 • zhoršování krátkodobé paměti (zapomínání nedávných událostí)
 • časová dezorientace (neschopnost vybavit si jaký je den, měsíc, rok)
 • ztráta iniciativy a průbojnosti, nejistota v rozhodování
 • prostorová dezorientace (neschopnost orientovat se nejprve v neznámém, později i známém prostředí)
 • obtížné hledání slov

Druhé stádium: lidé vyžadují téměř nepřetržitě přítomnost druhé osoby a pomoc při většině sebeobslužných aktivit. Jejich stav může kolísat.

 • Významné výpadky paměti (včetně jmen členů vlastní rodiny)
 • Poruchy orientace i ve známém prostředí (často člověk zabloudí nebo se ztratí i na známých místech)
 • Snížená schopnost postarat se sám o sebe (nutná pomoc při mytí nebo oblékání)
 • Zhoršování řečových schopností, a to jak ve vyjadřování, tak v porozumění řeči, potíže při komunikaci
 • Mohou se vyskytnout bludy a halucinace, poruchy chování, časté jsou výkyvy nálady, deprese, začíná se objevovat inkontinence

Třetí stádium: pokročilá demence, lidé se stávají zcela závislými na péči jiné osoby

 • Obtíže při příjmu potravy, poruchy polykání, nutná pomoc další osoby
 • Dezorientace (nepozná členy své rodiny)
 • Výrazné zhoršení komunikace, nemožnost navázat slovní kontakt
 • Časté jsou poruchy chování, jako je neklid, opakování, vykřikování, agresivita
 • Obtíže s chůzí, velké riziko pádů, někdy až upoutání na lůžko,
 • inkontinence (neudržení moči)

 

JAKÁ JE LÉČBA

Zatím neexistuje možnost vyléčení. Je ovšem k dispozici řada léků, které odstraňují nebo zmírňují příznaky nemoci a lidem, kteří touto nemocí trpí, zlepšují kvalitu života. Z léků se nejčastěji používají kognitiva a psychofarmaka. Nefarmakologickou terapií jsou psychologické přístupy. Jedná se o práci s nemocným, kterou se snažíme co nejdéle udržet jeho funkční schopnosti.

Existuje řada organizací, které se snaží pomáhat nemocným trpícím touto nemocí, i rodinám, které o tyto nemocné pečují. Veškeré kontakty na poskytovatele sociálních služeb ve Zlínském kraji vyhledáte na internetu v Elektronickém katalogu sociálních služeb: www.kr-zlinsky.cz.

 

Podrobnější informace pro pečující osoby na webových stránkách:  www.alzheimer.cz.