Domov se zvláštním režimem Kvasice - Poskytované služby

Poskytovaná služba
Domov se zvláštním režimem ve smyslu ust. § 50 zákona čís. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění změn a doplňků. Jedná se o pobytovou sociální službu poskytovanou denně po dobu 24 hodin, nepřetržitě po celý rok.

Poslání
Vytváříme bezpečný a vstřícný domov lidem, kterým život s duševním onemocněním neumožňuje žít běžným způsobem života, protože potřebují trvalou podporu, pomoc, péči. Podporujeme zachování přirozených vztahových vazeb a umožnění takového způsobu života, který se co nejvíce přibližuje běžnému životu ve společnosti.

Cílová Skupina

Cílovou skupinu služby tvoří osoby s chronickým duševním onemocněním
z okruhu psychotických a afektivních poruch, v jehož důsledku potřebují trvalou podporu a pomoc.
Do domova jsou přijímáni klienti, kteří dovršili 50 let.

Nepřijímáme klienty, kteří trpí:
- mentálním postižením,
- závislostí na návykových látkách,
- Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence,
- těžkým smyslovým postižením.

Kdy nelze službu poskytnout:
1. Neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá – žadatel nespadá do cílové skupiny,
2. Nemáme dostatečnou kapacitu služby (žadatel může být zařazen do pořadníku čekatelů).
3. Zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí služby, protože trpí akutní infekční chorobou nebo potřebuje trvalou zdravotnickou péči.
4. Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností, vyplývajících ze smlouvy.

Poskytované činnosti
a) ubytování
b) stravování
c) pomoc při osobní hygieně včetně poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
f)  sociálně terapeutické činnosti
g) aktivizační činnosti
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
i)  základní sociální poradenství

Cíle služby

 • Poskytnutí podpory a pomoci osobám nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci tak, aby prostřednictvím této pomoci mohli žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.
 • Poskytování takové míry pomoci a podpory, která je, přizpůsobena individuálním požadavkům s důrazem na podporu co nejvyšší míry samostatnosti a soběstačnosti.
 • Zachování a rozvíjení vztahů.
 • Smysluplné nabízení využití volného času, které vede k udržení a rozvíjení dovedností a schopností.   
 • Empatický a odpovědný personál, který se odborně vzdělává a má pro svou práci vytvořeny vhodné podmínky.
 • Služba, která je schopná reagovat na nové odborné poznatky, měnící se potřeby svých klientů i případné společenské změny.

Zásady poskytované služby

 • Bezpečnost - respektování základních lidských práv a svobod, ochrana lidské důstojnosti, respektování soukromí a vlastní vůle klienta, sociálně právní ochrana.
 • Režimový přístup – nastavením pravidelných činností vedeme klienty ke zdravému životnímu stylu (pravidelná strava, podávání léků, hospodaření s penězi apod.). Denní režim je pro klienta čitelný a pomáhá mu při orientaci v běžném životě.
 • Individuální přístup -  plánování péče a  uspokojování specifických potřeb jednotlivých klientů, podpora soběstačnosti, nabídka volnočasových aktivit, vytváření podmínek k umožnění žít způsobem života, který se co nejvíce přibližuje způsobu života běžné věkově srovnatelné populace žijící mimo zařízení.  
 • Integrační přístup – snaha o přiblížení  běžného způsobu života, podpora a udržení přirozených společenských vztahů  - rodina, přátele, spoluobčané apod., spolupráce s obcí, školami, dalšími poskytovateli sociálních služeb a jinými institucemi.
 • Partnerský přístup  - dosažení vzájemné tolerance a důvěry mezi uživateli a zaměstnanci poskytovatele a uživateli navzájem.
 • Přístup dobrého hospodáře – hospodárné využívání finančních prostředků, řádná péče o majetek, ochrana životního prostředí.
 • Odborný přístup – sledování a zavádění nových poznatků, přístupů a metod v oblasti zdravotní a sociální péče, systematické vzdělávání personálu.

Personální zajištění služby
Přímou obslužnou péči poskytují odborně vyškolení pracovníci v sociálních službách nepřetržitě v ranních, odpoledních a nočních směnách, na úseku obslužné  činnosti.

Zdravotní péči zajišťují zaměstnanci zdravotního úseku - všeobecné sestry s platnou akreditací - v denních pracovních směnách.

Lékařskou péči pravidelně poskytují externí lékaři - praktický lékař jednou týdně (jinak dle potřeby) a lékař specialista (psychiatr) jednou za dva týdny.

Kapacita a ubytování v domově
Celková kapacita domova je 69 míst. Klienti jsou ubytováni v jedno, dvou a třílůžkových pokojích.