Domov se zvláštním režimem Buchlovice - O domově

Motto: „Neměli bychom si namlouvat, že musíme činit obrovské věci. Stačí malé, ale s velkou láskou.“

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Buchlovice je specializovaná sociální služba vybudovaná za pomoci Finančního mechanismu EHP/Norsko, jehož cílem je podpora zlepšení poskytování sociálních služeb se zaměřením na péči o osoby s demencemi ve Zlínském kraji. Projekt byl dokončen 31.12.2010. 

Poslání služby

Posláním služby Domov se zvláštním režimem Buchlovice je poskytování pobytové sociální služby osobám s různými typy demence, které z důvodu trvalých změn zdravotního stavu potřebují pravidelnou podporu a péči, kterou jim nemůže zajistit rodina nebo návazná služba. Poskytování kvalifikované sociální služby je přizpůsobeno specifickým potřebám klientů tak, aby mohli prožít co nejspokojenější život.

Cíle služby

1. Zajistit bezpečný, důstojný a klidný život klientů.

2. Zachovat co nejdelší fyzickou a psychickou pohodu klientů aktivním prožíváním volného času a společenského vyžití.

3. Podporovat klienty v kontaktech s rodinou a blízkými osobami.

Cílová skupina

Občané od padesáti let, kteří z důvodu onemocnění (např. Alzheimerovou demencí, vaskulární demencí apod.), nejsou schopni sami o sebe pečovat. Pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují pravidelnou podporu a péči jiné osoby. Tato podpora a péče jim nemůže být zajištěna jiným způsobem (rodinou, pečovatelskou službou, osobními asistenty a pod.).

             

Zásady poskytování služby

Individuální přístup ke klientovi, který souvisí s individuálním plánem služby 

- respektujeme životní hodnoty každého klienta

- vycházíme z potřeb, dovedností, schopností a přání klienta

Klient služby je rovnocenný partner   

- podporujeme a motivujeme klienty v činnostech, které jsou schopni sami zvládnout

- chováme se ke klientovi jako k sobě rovnému

- přistupujeme ke klientovi bez předsudků

- nezlehčujeme problémy klienta

Dodržování práv klienta                               

- respektujeme  rozhodnutí klienta, není-li v rozporu s Domácím řádem zařízení či Smlouvou o poskytování služby (viz Domácí řád, Směrnice k ochraně práv a střetům zájmů)

- dodržujeme Etický kodex pracovníka SSL UH

 

Důvody pro odmítnutí žadatele:

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, jsou stanovená pravidla pro postup při odmítnutí žadatele o sociální službu :

(1) Domov může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby pouze, pokud:

- neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,

- nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,

- zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby

- osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

(2) Zdravotní důvody vylučující poskytování pobytových sociálních služeb.

Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže

- zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,

- osoba není schopna pobytu v Domově z důvodu akutní infekční nemoci, nebo

- chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

 

Kapacita zařízení: 50 lůžek

Věková kategorie: občané od 50 let

Video: Virtuální průvodce domovem  - DOMOV PRO SENIORY BUCHLOVICE

Profil Domova se zvláštním režimem i na Facebooku: DS a DZR Buchlovice | Buchlovice | Facebook

Pro zájemce o službu: