Domov se zvláštním režimem Buchlovice - Aktuality

Podmínky pro návštěvy u uživatelů služby domov pro seniory, domov se zvláštním režimem 

S účinností od 9. července 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 7. června 2021, č.j. MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN, a to takto:

 1. omezují u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele prokáže, že splňuje následující podmínky:
  1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  3. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národní certifikát o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:  

   od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo

   od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní                                                                                                                                                                                          Za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané v úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal; za národní certifikát o provedeném očkování se dále považuje certifikát o očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID; za národní certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu 3 vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení; nebo“.                                                                                                         4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 1. osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 2. osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
 3. osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování s negativním výsledkem. Tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu).  Výjimkou jsou děti do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a děti od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

V případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.

Osoba, splňující výše uvedené podmínky může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá vlastní osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

Návštěvní dny: úterý, čtvrtek, sobota v čase od 13 - 16.hodin.

Návštěva musí být předem telefonicky nahlášena.

Telefonní čísla sociálních pracovnic: návštěvy hlaste na těchto tel. číslech Po-Pá od 7-15.hod.

DZR – 572 435 554, 730 584 521

2.patro -572 435 618, 739 246 300

3.patro- 572 435 617, 775 294 111

A,B,C – 572 435 524, 734 525 481

Každý návštěvník je povinen se před svým vstupem do zařízení seznámit s podmínkami pro průběh návštěv a vstupem do zařízení vyjadřuje souhlas s dodržováním těchto podmínek.

Sociální služby Uherské Hradiště p. o. nebudou provádět testování POC testy příchozím návštěvám. 

Maximální doba návštěvy 1 hodinu

 • Návštěvy max. 2 osob, na jednoho uživatele ve stejném čase
 • U Covid- pozitivních uživatelů, kteří jsou v izolaci, jsou návštěvy zakázány
 • Při vstupu do budovy návštěvník provede dezinfekci rukou a nasadí si vlastní respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (nikoli roušky)

Návštěva tento respirátor nesundává po celou dobu trvání návštěvy.

 • Návštěvy se nejprve ohlásí ve vestibulu domova, kde odevzdají písemný doklad o provedeném testu, o prodělání nemoci COVID-19 nebo certifikát o provedeném očkování. Návštěvník je personálem dotazován na symptomy koronavirové nákazy. Pokud má navštěvující osoba pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
 • Poté bude každý návštěvník zapsán personálem do knihy návštěv – jméno, příjmení, telefon, navštěvovaná osoba – návštěvník zapsané skutečnosti stvrdí svým podpisem
 • Návštěvy jsou povinny dodržovat odstupy min. 2 metry
 • K návštěvám využijte společné prostranství - společenské místnosti jednotlivých pater, společenský sál, velkou jídelnu a zákoutí pro návštěvy v celém domově zvláště pak, pokud váš příbuzný či známý nebydlí na jednolůžkovém pokoji. Dbejte doporučení personálu.
 • Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem.
 • Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné větrání dané místnosti či pokoje.
 • Návštěvy mohou v případě potřeby používat pouze označené WC v přízemí ve vstupní hale.

    Prosíme o důsledné respektování těchto pravidel.