Domov pro seniory Uherský Ostroh - Aktuality

 NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY UHERSKÝ OSTROH ( PLATNOST OD 9.7.2021)

Uživatele mohou navštívit osoby, které prokáží, že splňují následující podmínky:

 • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:

 - od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo

- od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,

za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané v úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal; za národní certifikát o provedeném očkování se dále považuje certifikát o očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID; za národní certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu 3 vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení; nebo“

 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 • osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
 • osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování s negativním výsledkem. Tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu).  Výjimkou jsou děti do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a děti od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

V případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.

Návštěvy budou probíhat v návštěvní dny : úterý, čtvrtek, sobota 

vždy od 13:30 - 16:30

 

Maximálně 2 osoby v jeden čas pro navštěvovanou osobu .

Maximální délka návštěvy 1 hodina.

Na dvoulůžkovém pokoji je současně možná návštěva pouze u jednoho uživatele.

Uživatelům je možné přinášet hygienické potřeby, pochutiny a drobnosti.

Návštěvy u COVID+  uživatelů a uživatelů v karanténě jsou zakázány.

Návštěvu si z kapacitních důvodů předem rezervujte.- tel. číslo: 572 591 290

Organizace Sociální služby Uherské Hradiště p. o., nebude provádět testování POC testy příchozím návštěvám z důvodu nedostatečné kapacity zdravotnického personálu v sociálních službách.

 

Pokyny pro návštěvy:

 • Návštěvy se nejprve ohlásí ve vestibulu domova, kde odevzdají písemný doklad o provedeném testu, o prodělání nemoci COVID-19 nebo certifikát o provedeném očkování. Návštěvy musí být zapsány do Knihy návštěv, každá osoba, včetně uvedení telefonického kontaktu na svoji osobu. Pravdivě odpoví na dotazy ohledně symptomů onemocnění COVID- 19 u své osoby a stvrdí svým podpisem v knize návštěv.

Pokud má navštěvující osoba pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.

 

 • Dezinfikujte si ruce dezinfekčním roztokem, je na stolku při vstupu do zařízení.

 

 • Použijte vlastní osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to

  nový, originálně zabalený respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

   

 • Dodržujte odstup 2 m od příbuzného i každé druhé osoby.

 

 • Návštěvy nemohou používat sociální zařízení na pokoji uživatele, v případě nezbytnosti použijí WC u jídelny. O této skutečnosti informujte ihned pracovníka zařízení k provedení dezinfekce WC.

 

 • Není povolen volný pohyb návštěv po zařízení, návštěva proběhne vždy na jednom místě.

 

 • Pokud nebudete respektovat tyto pokyny, můžete být personálem ze zařízení vykázáni.

Omezení návštěv se nevztahuje na uživatele v terminálním stádiu – posuzováno individuálně.

 

Děkujeme vám, že chráníte dodržováním uvedených pravidel svého příbuzného, všechny ostatní klienty i zaměstnance v našem zařízení před možnou nákazou.

 

VYCHÁZKY UŽIVATELŮ 

 

Pravidla vyplývající z mimořádného opatření MZ pro vycházky uživatelů, jsou zrušena. 

 

 


 

Ježíškova vnoučata

 

https://jeziskovavnoucata.rozhlas.cz/pecovatel/nominovat

 


WhatsApp VIDEOHOVOR s uživatelkou / uživatelem
Telefonní číslo: 775 899 092

Pokud si přejete zprostředkování videohovoru s uživatelkou / uživatelem našeho zařízení, kontaktujte nás nejdříve na tel. čísle 572 591 290 a my vám již videohovor zprostředkujeme.