Domov pro seniory Uherské Hradiště - Poskytované služby

Domov pro seniory Uherské Hradiště poskytuje tyto základní činnosti v rámci sociální služby:

a) poskytnutí ubytování pobytových služeb sociální péče v nepřetržitém provozu, formou celoročního ubytování,
b) celodenní celodenní stravy,
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) aktivizační činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, jejichž rozsah je stanoven vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Domov pro seniory Uherské Hradiště poskytuje uživateli nad rámec základních činností i fakultativní činnosti, které jsou vymezeny v Sazebníku Vnitřního předpisu Domova pro seniory Uherské Hradiště.

 Sociální a zdravotní péče

Domov pro seniory Uherské Hradiště poskytuje uživatelům služby sociální a zdravotní péči, odpovídající jejich zdravotnímu stavu a potřebám nepřetržitě 24 hod. denně. Rozsah sociální a zdravotní péče je uveden v individuálním plánu každého uživatele. Tato péče se poskytuje uživatelům podle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Sociální péče o uživatele je hrazena z jeho příspěvku na péči. Z příspěvku nelze hradit léky ani jejich doplatky, hygienické a jiné potřeby. Příspěvek na péči nelze použít ani pro úhradu doplatku ve zdravotnickém zařízení, poplatku za recept nebo na úhradu doplatku za ubytování a stravu (v případě, že uživatel nemá na plnou úhradu této základní služby).

Po přijetí do Domova pro seniory Uherské Hradiště mají uživatelé služby možnost registrace u praktického lékaře Domova pro seniory Uherské Hradiště. Praktický lékař má ordinaci na zařízení zpravidla 2x týdně, v akutních případech dle potřeby, psychiatr 1x měsíčně. Specifická vyšetření jsou zajišťována odbornými pracovišti dle potřeby uživatelů (diabetolog, stomatolog, oční, kožní, atd.) v blízké nemocnici. Na odborná vyšetření jsou uživatelé přepravováni sanitkou, dle doporučení lékaře. V případě rychle zhoršeného zdravotního stavu je volána RZS. Uživatelé mohou využívat vodoléčbu a individuální cvičení.

 Duchovní a pastorační péče

Pravidelně 1 x týdně probíhá v kulturně-společenské místnosti bohoslužba římsko-katolické církve. Případně je možná individuální pastorace na pokojích uživatelů.

 Využití volného času 

K tomu slouží uživatelům místnost pro volnočasové aktivity  a ergoterapii, kde mohou tvořit výrobky za pomocí nejrůznějších technik (batika, vyšívání, pletení, háčkování, tkaní, malba na sklo, ubrousková technika, keramická tvorba, suchá vazba, tvorba hraček z papíru i látky). Výtvory uživatelů jsou s úspěchem prodávány na městských jarmarcích, kterých se pravidelně zúčastňujeme. Do terapeutických aktivit patří např. cvičení paměti (individuální i skupinové), kroužek jógy, kroužek správného dýchání a protahování. Relaxaci při hudbě nabízí muzikoterapie, kontakt s odborně vycvičenými psy zase canisterapie. Široké spektrum kroužků vzniká a je neustále obměňováno podle potřeb a zájmů našich uživatelů. Navazují na činnosti, kterým se věnovali před příchodem do domova nebo nabízí v sobě objevovat nové talenty (kroužek vaření a pečení, setkání u koláče, povídání o bylinkách, literární a dramatický kroužek, pro milovníky divadla a poezie, poslech hudby různých žánrů, klub filmů pro pamětníky, videoprojekce vlastní produkce apod.). Milovníci společenských her se mohou vyžít jak u stolních a karetních her (karty, šachy, domino…), tak i porovnat síly u elektronických šipek, u stolního fotbalu či kulečníku. V prostorách zařízení je možnost půjčování knih z naší knihovny a taktéž do zařízení dochází pracovnice Městské knihovny Uh. Hradiště jak s možností výpůjčky, tak s nabídkou pravidelných besed o zajímavostech regionu. Uživatelé se zhoršeným zrakem si mohou objednat oblíbenou literaturu v audio podobě na kazetách nebo CD nosičích.

Imobilní uživatelé se mohou účastnit volnočasových aktivit na pokojích, kde je navštěvují pracovnice ergoterapie a věnují se uživatelům dle jejich individuálních potřeb (předčítání, povídání, zpívání, individuální polohovací cvičení). Zájemcům o sdělovací techniku slouží pracovní dílna s internetovým připojením. Pro zpestření volného času jsou pro uživatele pořádány přednášky, besedy, koncerty, vystoupení dětí z MŠ, ZŠ, souborů a umělců profesionálních i amatérských, zábavné akce kulturní, společenské a sportovní – plesy, karnevaly, májové veselice, opékání špekáčků, vycházky a  výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí, a to buď vlastním vozidlem, nebo pro imobilní autobus s nástupní plošinou, účast na sportovních hrách v rámci zařízení spadajících pod poskytovatele  Sociální služby Uherské Hradiště. Uživatelé navštěvují různé výstavy, koncerty a představení Slováckého divadla. Uživatelé se mohou účastnit drobných údržbových prací v okrasné části zahrady nebo vypomáhat na vrátnici domova.

Dle zájmů uživatelů nabízíme pomoc při účasti na akcích, které pořádají městské instituce a jsou určeny široké veřejnosti.

Prezentace zařízení pro širokou veřejnost je zajišťována pořádáním dnů otevřených dveří, webovými stránkami, vydáváním propagačních letáků a  základních informací v katalogu poskytovatelů sociálních služeb Zlínského kraje, komunitní plánování města Uh. Hradiště a v neposlední řadě na informační tabuli v prostorách zařízení.

Zařízení nenahrazuje instituce, které poskytují běžné služby. S těmito institucemi spolupracuje a vytváří příležitosti, aby je uživatel mohl využívat.

Cca 200m od Domova pro seniory Uherské Hradiště je zastávka MHD Uherské Hradiště.