Domov pro seniory Uherské Hradiště - Poskytované služby

stránka se aktualizuje

 

Domov pro seniory Uherské Hradiště poskytuje tyto základní činnosti v rámci sociální služby:

a) poskytnutí ubytování pobytových služeb sociální péče v nepřetržitém provozu, formou celoročního ubytování,
b) celodenní celodenní stravy,
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) aktivizační činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, jejichž rozsah je stanoven vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Domov pro seniory Uherské Hradiště poskytuje uživateli nad rámec základních činností i fakultativní činnosti, které jsou vymezeny v Sazebníku Vnitřního předpisu Domova pro seniory Uherské Hradiště.

Ordinace praktického lékaře: pondělí 7:30 - 10:00 hodin

V případě potřeby přichází lékařka do zařízení mimo uvedené hodiny.

Duchovní a pastorační péče

Pravidelně 1 x týdně probíhá v kulturně-společenské místnosti bohoslužba římsko-katolické církve. Případně je možná individuální pastorace na pokojích uživatelů.

Další služby za úhradu:

Pedikúra

Kadeřnice

 

V prostorách zařízení je možnost půjčování knih z naší knihovny a taktéž do zařízení dochází pracovnice Městské knihovny Uh. Hradiště jak s možností výpůjčky, tak s nabídkou pravidelných besed o zajímavostech regionu. Uživatelé se zhoršeným zrakem si mohou objednat oblíbenou literaturu v audio podobě na kazetách nebo CD nosičích.