Domov pro seniory Uherské Hradiště - Informace pro zájemce o službu

stránka se aktualizuje

 

Informace pro zájemce o sociální službu 

Zájemcům o sociální službu Domova pro seniory UH doporučujeme následující postup:

1/ Vyplnit formulář „Žádost o poskytnutí sociální služby“ a doložit lékařský posudek registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu zájemce o poskytnutí sociální služby (vyplní praktický lékař). Dále případně doložit přílohy uvedené na zadní straně žádosti. Tiskopis žádosti si můžete:  

  • stáhnout z internetu na webových stránkách Sociálních služeb Uherské Hradiště (www.ssluh.cz),
  • vyzvednout v Domově pro seniory UH u sociálních pracovníků, kteří Vám rovněž poskytnou základní sociální poradenství a konzultaci ke všem dotazům;
  • vyzvednout na ředitelství Sociálních služeb Uherské Hradiště,
  • vzít u sociální pracovnice v Uherskohradišťské nemocnici.

2/ Vyplněnou žádost včetně příloh a lékařský posudek odevzdejte osobně nebo poštou na adresu našeho domova k rukám sociálních pracovníků. Adresa:

                Domov pro seniory Uherské Hradiště
                
Štěpnická 1139 
                6
86 06  Uherské Hradiště

Následovat bude:

Sociální pracovníci ověří úplnost a správnost údajů uvedených v žádosti. Do 3 pracovních dnů od doručení žádosti Vás budou sociální pracovníci kontaktovat (telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím pošty), aby potvrdili přijetí žádosti.

Nejdéle do 15 kalendářních dnů od doručení žádosti proběhne osobní jednání se zájemcem o službu, a to buď v Domově pro seniory Uherské Hradiště nebo v místě současného pobytu zájemce. Následuje posouzení žádosti poradním týmem. O vyhodnocení žádosti je zájemci zasláno písemné oznámení o zařazení do evidence čekatelů či odmítnutí žádosti na adresu trvalého pobytu zájemce, a to nejdéle do 12 pracovních dnů od osobního jednání.

Osobní jednání se zájemcem poskytnutí služby:

Jednání se zájemcem o službu je zpravidla prvním krokem k navázání dobrého vztahu a budoucí spolupráce mezi zájemcem o službu a poskytovatelem služeb zastoupeným sociálním pracovníkem. Zájemce a pracovník zařízení o sobě potřebují získat základní informace a vzájemnou důvěru.

Součástí jednání se zájemcem je u naší cílové skupiny i osoba blízká, případně opatrovník nebo sociální pracovnice zařízení, kde je zájemce umístěn.

Pracovník zařízení zjišťuje, co zájemce od služby očekává a společně pak formulují, jakým způsobem bude poskytovaná služba dohodnuté cíle naplňovat.Zájemce o službu je tedy před uzavřením Smlouvy o poskytnutí sociální služby seznámen se všemi podmínkami a možnostmi při poskytování této služby.