Domov pro seniory Uherské Hradiště - Cílová a vyloučená skupina

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří senioři (60 let a více), kteří z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotního postižení potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, které nejsou schopni zvládnout ve svém přirozeném prostředí za pomoci rodiny nebo jiných typů sociálních služeb.

Uživatelům našich služeb neposkytujeme osobní asistenci a je třeba se smířit s kolektivním soužitím.

Negativní vymezení cílové skupiny 

Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže

  • zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
  • zájemce žádá sociální službu, kterou poskytovatel neposkytuje,
  • zájemci, který žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel téže sociální služby v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,
  • zdravotní stav zájemce vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení,

  • zájemce není schopen pobytu v zařízení z důvodu akutního infekčního onemocnění,
  • chování zájemce způsobené duševním onemocněním by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (agresivní chování, ohrožování svého života a zdraví nebo zdraví a života jiných lidí atd.),

  • zařízení není schopno naplnit specifické potřeby zájemce trpícího demencí.