Domov pro seniory Uherské Hradiště - Aktuality

 

PŘI KAŽDÉ NÁVŠTĚVĚ PŘEDKLÁDEJTE PROSÍM VÁŠ CERTIFIKÁT O OČKOVÁNÍ
K NAHLÉDNUTÍ
.
Děkujeme.

 

Pravidla pro návštěvy v Domově pro seniory Uherské Hradiště platná 
od 9. 7. 2021

Návštěvy již nemusí být předem telefonicky nahlášeny, prosíme však
o důsledné pročtení si podmínek pro návštěvu.

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 2. července 2021
s účinností ode dne 9. července 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:

omezují u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory
a domovů se zvláštním režimem návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele prokáže, že splňuje následující podmínky:

 • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC (antigenní) test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

 • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národní certifikát o provedeném očkování, který obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
  • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,

 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

 • osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

  případě vycházky a nachystání uživatele na vycházku prosíme o předchozí telefonickou domluvu, a to v pracovních dnech PO-PÁ od 7,30 – 14,30 hod.
  na těchto telefonních číslech:
 • DS (1. patro, 2. patro) – Bc. Zdeňka Kovačíková – 739 321 772
 • DS (4. patro, 5. patro) – Pavla Lechnerová – 731 645 332
 • DZR (3. patro) – Pavlína Dostálková – 735 745 404
 • návštěvy mohou probíhat ve vyhrazených dnech: pondělí, středa a sobota;
 • návštěvy mohou probíhat v čase od 13,00 – 16,00 hod
  (do 16,00 hod. je nutno opustit budovu zařízení) - žádáme o dodržování času návštěv, po 16,00 hod. se bude budova domova uzamykat;
 • maximální doba návštěvy je 1 hodina;
 • maximální počet osob pro návštěvu jednoho uživatele jsou dvě osoby;
 • jeden uživatel nesmí mít v jednom dni více než jednu návštěvu;
 • maximální počet návštěv na jedno patro v zařízení je 5 návštěv ve stejném čase;
 • na dvoulůžkovém pokoji je současně možná návštěva pouze u jednoho uživatele;
 • je možné přinášet pochutiny, hygienické potřeby a malé drobnosti pro uživatele;
 • návštěvy u COVID+ uživatelů a uživatelů v karanténě jsou zakázány.

Pokyny pro návštěvy:

 • po příchodu do vestibulu domova budou prokázány shora uvedené doklady pověřenému zaměstnanci, který zaeviduje Vaše jméno a příjmení, telefonní kontakt a jméno uživatele, za kterým jdete na návštěvu. Dále budete tázáni na symptomy koronavirové nákazy. V případě pozitivních příznaků nemoci je návštěva zakázána.,
 • po celou dobu pobytu v domově musíte mít zakryty dýchací cesty (nos, ústa) vlastním respirátorem třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu,
 • po vstupu do zařízení je nezbytné provést dezinfekci rukou,
 • není povolen volný pohyb návštěv po zařízení, návštěva proběhne vždy na jednom místě,
 • není možno využívat sociálních zařízení domova,
 • musí být dodržen odstup alespoň 2 metry mezi ostatními osobami.

Pokud návštěvníci nebudou respektovat výše zmíněné pokyny, je personál oprávněn návštěvu ze zařízení vykázat a v odůvodněných případech přivolat Policii ČR.

Omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby v terminálním stádiu – posuzováno individuálně.

PROSÍME O DŮSLEDNÉ DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL.
VĚŘÍME, ŽE SPOLEČNÝMI SILAMI PŘEDEJDEME NECHTĚNÉMU ŠÍŘENÍ NÁKAZY.

Nošení balíčků našim uživatelům:

Je možné, abyste nosili svým příbuzným do domova nakoupené pochutiny, hygienické potřeby nebo jiné nezbytné věci.

Tyto věci je možno předat na vrátnici pouze v návštěvní dny,
 tj. pondělí, středa a sobota od 13,00 – 16,00 hodin.
V jinou dobu nikdo na vrátnici přítomen nebude.

Cokoliv, co přinesete, je potřeba označit číslem pokoje a jménem vašeho příbuzného. 

V případě jakýchkoliv jiných dotazů se neváhejte obrátit telefonicky na pracovníky domova. 

Děkujeme za pochopení.