Domov pro seniory Nezdenice - Veřejný závazek

Posláním Domova pro seniory Nezdenice je poskytnout bezpečné, důstojné a spokojené prostředí osobám, které z důvodu nepříznivé sociální situace mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, jež jim nemůže být zajištěna členy rodiny nebo za pomoci terénních služeb v jejich domácím prostředí.

Osoba v nepříznivé sociální situaci je ta, u níž došlo k oslabení nebo ztrátě schopností z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, sociálně znevýhodněného prostředí. Jde o osoby, jež jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby a potřebují pomoc řešit vzniklou situaci tak, aby je toto řešení ochránilo před ztrátou kontaktu s rodinou, přáteli a vrstevníky.

Zásady poskytování sociální služby

  • Zachování lidské důstojnosti a uplatnění svobodné vůle – každý uživatel je svébytnou osobností, a proto respektujeme jeho hranice a přenecháváme mu zodpovědnost za vlastní rozhodování podle jeho možností a schopností. Důstojnost uživatelů zachováváme např. formou oslovení, respektováním soukromí, vyhýbáním se stigmatizaci, podporou úpravy zevnějšku. Uživatele podporujeme v jejich samostatném rozhodování a při řešení vlastních problémů.
  • Individuální přístup – při příchodu do Domova s uživatelem společně plánujeme průběh poskytované služby dle jeho osobních potřeb, přání a schopností. Snažíme se alespoň z části zachovat zvyky a denní rituály, které uživatel prováděl v domácím prostředí.
  • Podpora a rozvoj soběstačnosti – poskytujeme uživatelům přiměřenou míru podpory a pomoci (péče), která napomáhá k nezávislosti na službě. Podporujeme uživatele v kontaktu s rodinou a přáteli, ve využívání běžně dostupných služeb. Motivujeme uživatele k účasti na kulturních a společenských akcích v Domově i mimo Domov dle vlastního výběru.
  • Zásada dodržování lidských práv a základní svobody – chráníme práva uživatelů v souladu se zákony, směrnicemi a vnitřními pravidly Domova, dodržujeme Etický kodex zaměstnanců Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvková organizace. Dbáme na vzájemnou toleranci a důvěru, respektujeme soukromí uživatele.