Domov pro seniory Buchlovice - Aktuality

 

Jsme otevřeni.

Od 7.12.2021 je Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Buchlovice opět otevřen pro návštěvy.  Při návštěvách platí  níže uvedené podmínky.

Podmínky pro návštěvy u uživatelů služby domov pro seniory, domov se zvláštním režimem od 22.11.2021

S účinností ode dne 22. listopadu 2021  do odvolání se:

omezují u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele prokáže poskytovateli sociálních služeb, že splňuje následující podmínky:

 1. a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 2. b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 3. c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo
 1. d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS[1]CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

SAMOTESTY PROVÁDĚNY NA MÍSTĚ NÁVŠTĚVY SE JIŽ NEAKCEPTUJÍ!!!

osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem [s výjimkou dětí, které dosud nezahájily povinnou školní docházku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele; 

V případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.

Návštěvní dny: úterý, čtvrtek, sobota v čase od 13 - 16.hodin.

Návštěva musí být předem telefonicky nahlášena.

Telefonní čísla sociálních pracovnic: návštěvy hlaste na těchto tel. číslech Po-Pá od 7-15.hod.

DZR – 572 435 554, 730 584 521

2.patro -572 435 618, 739 246 300

3.patro- 572 435 617, 775 294 111

A,B,C – 572 435 524, 734 525 481

Každý návštěvník je povinen se před svým vstupem do zařízení seznámit s podmínkami pro průběh návštěv a vstupem do zařízení vyjadřuje souhlas s dodržováním těchto podmínek.

Sociální služby Uherské Hradiště p. o. nebudou provádět testování POC testy příchozím návštěvám. 

Maximální doba návštěvy 1 hodinu

 • Návštěvy max. 2 osob, na jednoho uživatele ve stejném čase
 • U Covid- pozitivních uživatelů, kteří jsou v izolaci, jsou návštěvy zakázány
 • Při vstupu do budovy návštěvník provede dezinfekci rukou a nasadí si vlastní respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (nikoli roušky)

Návštěva tento respirátor nesundává po celou dobu trvání návštěvy.

 • Návštěvy se nejprve ohlásí ve vestibulu domova, kde odevzdají písemný doklad o provedeném testu, o prodělání nemoci COVID-19 nebo certifikát o provedeném očkování. Návštěvník je personálem dotazován na symptomy koronavirové nákazy. Pokud má navštěvující osoba pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
 • Poté bude každý návštěvník zapsán personálem do knihy návštěv – jméno, příjmení, telefon, navštěvovaná osoba – návštěvník zapsané skutečnosti stvrdí svým podpisem
 • Návštěvy jsou povinny dodržovat odstupy min. 2 metry
 • K návštěvám využijte společné prostranství - společenské místnosti jednotlivých pater, společenský sál, velkou jídelnu a zákoutí pro návštěvy v celém domově zvláště pak, pokud váš příbuzný či známý nebydlí na jednolůžkovém pokoji. Dbejte doporučení personálu.
 • Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem.
 • Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné větrání dané místnosti či pokoje.
 • Návštěvy mohou v případě potřeby používat pouze označené WC v přízemí ve vstupní hale.

    Prosíme o důsledné respektování těchto pravidel.