Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením - Poskytované služby

Sociální služba typu chráněné bydlení zajišťuje podle individuálních potřeb člověka tyto základní činnosti, dle § 17 vyhlášky č. 505/2006 Sb.:

Základní činnosti při poskytování chráněného bydlení se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) poskytnutí stravy nebo pomoc se zajištěním stravy:
1. pomoc s přípravou stravy,
2. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel.Obědy pro uživatele lze zajistit u externího dodavatele, snídaně a večeře si uživatelé připravují samostatně za podpory personálu

b) poskytnutí ubytování:
1. ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti,
2. v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení:
Uživatelé se starají o své bydlení s podporou pracovníka (úklid, praní, žehlení). Součástí standardního vybavení pokojů je postel, skříně, židle, noční stolek. Uživatelé si své pokoje mohou dovybavit a případně vyzdobit podle svých představ. Uživatelům jsou k dispozici společné prostory (kuchyň s obývacím pokojem), společné zařízení – pračku se sušičkou, vysavač, úklidové potřeby.

c) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti,
2. pomoc při údržbě domácích spotřebičů,
3. podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami.Veškeré aktivity související s chodem domácnosti (nákupy, úklid, praní prádla aj.) si zajišťují uživatelé sami nebo s podporou pracovníka.

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
2. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
3. Zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,
4. Podpora v oblasti partnerských vztahů,
5. Podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu.
Kromě podpory individuálních aktivit každého uživatele mimo službu (zaměstnání, koníčky) nabízíme podporu uživatelů při navštěvování kurzů apod. Součástí služby je aktivizace a podpora rozvoje dovedností uživatelů, potřebných pro život v domácnosti a v prostředí běžné společnosti (společenské chování, nácvik orientace v čase a prostoru, nácvik cestování dopravními prostředky, nácviky práce s penězi, nakupování, vaření, praní atd.).

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zajímavé aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby, a doprovázení zpět,
2. podpora a pomoc při využívání veřejně dostupných služeb a informačních zdrojů,
3. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
Podporujeme uživatele při všech aktivitách, vedoucích k sociální integraci uživatelů, např. využívání běžně dostupných služeb, udržení nebo znovu navázání kontaktu s rodinou a blízkými osobami, pořádání výletů a rekreací, účast na společenských, kulturních, sportovních akcích města a regionu.

f) sociálně terapeutické činnosti:
1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.
Nabízíme podporu uživatelů ve využívání návazných sociálních služeb (sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace) – zajištění služby, spolupráce s návaznými službami, doprovod uživatele.

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
Uživateli je poskytován doprovod při vyřizování osobních záležitostí s úřady, lékaři a dalšími třetími osobami. Na základě individuálních plánů jednotlivých uživatelů je poskytována podpora pomoc v oblasti hospodaření s finančními prostředky apod. Uživateli je poskytováno základní sociální poradenství. Informace jsou uživateli zprostředkovány srozumitelnou formou.

h) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC.

Úhrady za služby se řídí vyhláškou č. 505/ 2006 Sb., v aktuálním znění a jsou upraveny v interní směrnici O úhradách za poskytnuté sociální služby ve službě Chráněné bydlení.

Fakultativní služby - použití služebního vozidla 10,- Kč/km

Sociální služba je poskytována na adrese Velehradská 2196, Velehradská 2197, Staré Město, 686 03, doprovody v rámci základních činností mohou být realizovány i mimo adresu zařízení.