Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením - O chráněném bydlení

Poslání

Posláním služby je vytvářet lidem s lehkým a středně těžkým mentálním, případně kombinovaným postižením takové podmínky, aby mohli žít důstojně běžným způsobem života v přirozeném prostředí a stali se rovnocennými členy společnosti.

Pracovníci svým profesionálním přístupem usilují o maximální rozvoj soběstačnosti uživatelů služby a o jejich zařazení do běžné společnosti prostřednictvím poskytování individuálně stanovené potřebné míry pomoci a podpory.

Cílová skupina

- Osoby s mentálním postižením s nízkou a střední mírou podpory
- Osoby s kombinovaným postižením (tj. osoby s mentálním postižením a přidruženým tělesným nebo smyslovým postižením), s nízkou a střední mírou podpory, které jsou schopny samostatného pohybu

Věková kategorie uživatelů:
- mladí dospělí (18 - 26 let)
- dospělí (27 - 64 let)
- mladší senioři (65 – 80 let)
Horní hranice pro přijetí nového uživatele je 64 let.

Klienti služby, kteří přesáhnou věkovou hranici 80 let a spadají do cílové skupiny, v chráněném bydlení zůstávají. 

Důvody pro odmítnutí uzavření smlouvy o poskytování sociální služby:

Pouze ze zákonných důvodů, § 91, odst. 3, Zákon č. 108/2006 Sb, o sociálních službách:

 • poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem
  na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než
  6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,

a dle § 36 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení

 Zákona o sociálních službách:

 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Zásady poskytování sociální služby

Důstojnost lidské osoby

Tato zásada je základním principem pro všechny další zásady
Vychází z jedinečnosti každé osoby, jež má svá práva a povinnosti (např. právo na soukromí, důvěrnost sdělení…), svou hodnotu, zaslouží si úctu a respekt, přísluší jí nezcizitelná důstojnost, která je nezávislá na jejím psychickém, morálním, sociálním, duchovním a fyzickém stavu.

Partnerský přístup

Klienta vnímáme jako rovnocenného partnera, ve vztahu se chováme nedirektivně (nenařizujeme), přenecháváme aktivitu klientovi, nevyvoláváme v něm pocit podřízenosti. Respektujeme jeho názor, i když může být odlišný od našeho. Využíváme důvěry v jeho schopnosti, vlastní zdroje, znalosti, dovednosti, motivace, zkušenosti a dalších kvalit jeho osobnosti. Každý klient má právo svobodné volby svého jednání, právo jít do rizika, pokud se pro něho rozhodne i přes naše upozornění, sám si za takové jednání nese i odpovědnost.

Individuální přístup

Respektujeme vždy individuální potřeby klienta. Vycházíme z jedinečnosti každé životní situace klienta, i když se mnohdy může podobat jiným. Společně s klientem, případně ve spolupráci s opatrovníkem, osobou blízkou, plánujeme průběh sociální služby, protože pokud klient předem ví, co a jakým způsobem se bude dít, přináší mu to pocit bezpečí

Podpora soběstačnosti a zapojení se do běžného života společnosti

Podporujeme vlastní schopnosti klientů a motivujeme je k aktivitě tak, aby byli co nejméně závislí na sociální službě a zapojovali se do přirozeného života společnosti. Společně s klientem stanovujeme způsob poskytování služby tak, aby vedl k rozvoji osobnosti klienta, k posilování jeho dovedností, soběstačnosti a samostatnosti.

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby

Samotné jednání s osobou, která žádá o sociální službu, je proces, který probíhá od prvotního kontaktu se zájemcem o službu. 

Rozsah a způsob předávání informací

Informace o sociální službě chráněné bydlení lze získat na webových stránkách  Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením | Chráněné bydlení - Rostislavova | Sociální služby Uherské Hradiště (ssluh.cz) v registru poskytovatelů, v e – katalogu sociálních služeb. 

K poskytnutí základních informací zájemci o sociální službě – poslání, cíle, cílová skupina, zásady, popis služby – jsou kompetentní všichni pracovníci. Podrobné informace o poskytované službě předává v rámci jednání se zájemcem o sociální službu sociální pracovnice, případně vedoucí služby. Osobní jednání se zájemcem o službu probíhá v prostorách služby v kanceláři sociální pracovnice. Preferován je osobní kontakt se zájemcem. Důležitost je kladena na předkládání informací ve srozumitelné formě přizpůsobené dorozumívacím možnostem zájemce. Dle potřeby jsou také využívány materiály ve vizuální formě.

Osobní jednání se zájemcem o službu:

Posouzení nepříznivé sociální situace, základní sociální poradenství.

Poskytnutí všech informací o službě.

Projednání očekávání a požadavků zájemce a sjednání cílů spolupráce.

Jednání s rodinou, zástupci, blízkými.

Schválení či zamítnutí žádosti

O schválení žádosti, zařazení žadatele do evidence, či zamítnutí žádosti, rozhoduje minimálně tříčlenný poradní tým pro posuzování žádostí složený z vedoucí zařízení, sociální pracovnice a dalšího pracovníka služby. Po proběhlém poradním týmu je zájemci o službu zasláno písemné oznámení o tom, jak byla žádost vyřízena.

Vstup klienta do sociální služby:

Podmínkou poskytnutí služby typu chráněného bydlení je uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby.

Dle § 91 odst. 4, Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je osoba povinna před uzavřením smlouvy o poskytnutí pobytové služby předložit poskytovateli sociálních služeb posudek registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství o zdravotním stavu.Popis služby

Naplnění základních činností ze zákona
Sociální služba typu chráněné bydlení zajišťuje podle individuálních potřeb člověka tyto základní činnosti:
Dle § 17 vyhl. č. 505/2006 Sb. :
Základní činnosti při poskytování chráněného bydlení se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. pomoc s přípravou stravy,
2. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
b) poskytnutí ubytování:
1. ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti,
2. v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti,
2. pomoc při údržbě domácích spotřebičů,
3. podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
3. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,
4. podpora v oblasti partnerských vztahů,
5. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
2. podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
3. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
f) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
h) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC.

Sociální služba je poskytována na adrese Rostislavova 686, Rostislavova 671, 686 01 Uherské Hradiště. Doprovody v rámci základních činností mohou být realizovány i mimo adresu zařízení.

Pravidla poskytování služby

Sociální služba je poskytována na základě vzájemného písemného smluvního vztahu mezi klientem a poskytovatelem sociální služby. Sociální služba je poskytována v souladu s platnými zákony, dále v souladu s vnitřními směrnicemi, pokyny, řády a zpracovanými standardy poskytování sociální služby, ve kterých jsou definována pravidla poskytování sociální služby. Pracovníci se řídí Etickým kodexem pracovníků SSLUH a Etickým kodexem sociálních pracovníků.

Metody práce

Pro práci s klientem volíme vždy takové metody práce na míru klientovi, které pomáhají k uspokojování jeho potřeb a zájmů.

Základní metodou je individuální plánování zaměřené na člověka nastavené společně s klientem tak, aby služba směřovala k rozvoji dovedností, samostatnosti a soběstačnosti klienta.

K tomu využíváme další metody práce:

 • pozorování,
 • aktivní naslouchání,
 • komunikace formou AAK,
 • rozhovor,
 • osobní anamnéza,
 • dotazníkové šetření,
 • přehodnocování potřeb klienta,
 • určování míry podpory klienta,
 • aktivizace (plánování a realizace aktivit, volnočasových programů),
 • plánování a hodnocení rizik,
 • nácvik jednotlivých činností, upevňování a rozvoj stávajících dovedností,

naplnění zákonem definovaných povinností

Pravidla pro vyřizování stížností 

Stížnost na způsob nebo kvalitu poskytované sociální služby může podat každý klient, v jeho zájmu i jakákoliv jiná osoba. Se způsobem řešení stížností klientů na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby jsou klienti seznamováni při podpisu smlouvy. Klienti jsou také pravidelně v průběhu poskytování sociální služby seznamováni srozumitelnou formou na chůzích klientů se způsobem, jak podávat stížnosti.

Stížnost může klient vyjádřit ústně (osobně, telefonicky), písemně (osobním předáním sociální pracovnici nebo vedoucí služby, poštou, e-mailem) nebo anonymně (přímo do Schránky stížností).

Při nespokojenosti s vyřízením stížnosti má stěžovatel možnost obrátit se k nadřízenému nebo nezávislému orgánu s podnětem o prověření postupu při vyřizování stížnosti.

Lhůta pro vyřízení stížností je 30 kalendářních dnů od přijetí. Stížnosti prošetřuje a vyřizuje sociální pracovnice, která s každou stížností seznámí vedoucí služby.

Informace o vyřízení stížnosti jsou vždy stěžovateli nebo jeho opatrovníkovi, zákonnému zástupci předány písemně. Odpověď musí být srozumitelná. V případě anonymní stížnosti je odpověď zveřejněna na informační tabuli a dále jsou s ní klienti seznámeni na poradě klientů.

Stížnost není důvodem pro ukončení poskytované služby ani k diskriminujícímu jednání ze strany poskytovatele. Vnímáme ji jako podnět ke zkvalitnění služby.

Pravidla pro ukončení služby

Klient a Poskytovatel se mohou kdykoliv dohodnout na ukončení Smlouvy o poskytování sociální služby, a to písemnou dohodou.

Klient je oprávněn Smlouvu vypovědět kdykoli bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je jeden kalendářní měsíc.

V případě vypovězení Smlouvy Poskytovatelem je sjednána mezi Klientem a Poskytovatelem 2měsíční (dvouměsíční) výpovědní lhůta. Výpovědní doba začíná běžet 1. dnem následujícího měsíce, po měsíci, v němž byla výpověď podána, pokud se nedohodnou jinak.

Poskytovatel může Smlouvu vypovědět z těchto důvodů:

 1. Klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnuté služby do 1 měsíce od okamžiku, kdy byl Klient Poskytovatelem k platbě vyzván.
 2. Klient, i po opětovném napomenutí, opakovaně hrubě porušuje vnitřní pravidla služby.
 3. Klient zvláště hrubým způsobem narušil soužití klientů. Za zvláště hrubý způsob narušení soužití je považováno zejména fyzické napadení jiného klienta nebo pracovníka Poskytovatele, verbální agresivita vyšší intenzity, vyhrožování fyzickým napadením, které může důvodně vzbudit obavy u jiného klienta nebo u pracovníka Poskytovatele a prokázání trestného činu.
 4. Klient nevyužívá dlouhodobě služeb v zařízení Poskytovatele, a to v součtu jednotlivých nepřítomných dnů více jak 90 v kalendářním roce, s výjimkou zdravotních důvodů, kdy služba nenaplňuje dohodnutý cíl a stává se neúčelnou.
 5. Došlo-li na straně Klienta ke změnám potřeb, které není Poskytovatel schopen zajistit.
 6. Klient úmyslně zatajil informace o zdravotním stavu v době příchodu do sociální služby.
 7. Klient zamlčí své příjmy, a to pouze v případě, že nemá za povinnost úhrady za poskytnuté služby
 8. Klient odmítne uzavřít dodatek ke Smlouvě, jímž se mění výše úhrady v souladu s touto Smlouvou.

Při výpovědi ze strany Poskytovatele budou Klientovi v případě jeho zájmu poskytnuty informace o alternativních sociálních službách.

Úhrady za služby

Úhrady za služby se řídí vyhláškou č. 505/ 2006 Sb., v aktuálním znění a jsou upraveny v interní směrnici O úhradách za poskytnuté sociální služby ve službě Chráněné bydlení, v aktuálním znění.

Další doplňující informace

Poskytujeme základní sociální poradenství – potřebné informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace.

Sociální služba je poskytována celoročně. Pracovníci jsou přítomni od 06:00 do 22:00 hod. V nočních hodinách (od 22:00 - 06:00 hod.) je zabezpečena noční pracovní pohotovost. Pokud dojde k nouzové nebo havarijní situaci v tomto čase, uživatel kontaktuje z vlastního telefonu nebo z pohotovostního telefonu na chodbě u vstupních dveří na Rostislavově 686 pracovníka na pohotovostní službě.

Fakultativní služby 

Fakultativní služby jsou v chráněném bydlení poskytovány.

Úhrady za fakultativní činnosti se řídí interní směrnicí Fakultativní činnosti při poskytování sociálních služeb, poskytování některých doplňkových činností v sociálních službách, v aktuálním znění.

Prostory, materiální a technické vybavení (bezbariérovost)

Pobytová sociální služba typu chráněného bydlení je poskytována ve dvou bytových domech nedaleko centra města v běžné zástavbě. Veřejné služby a obchody jsou tedy velmi dobře dostupné. Nedaleko se také nachází autobusové i vlakové nádraží. Zastávka městské hromadné dopravy je v blízkosti chráněného bydlení.

V bytovém domě č.p. 686 se nachází 8 bytů (1+1). Kapacita 13 osob.

Šest bytů je dvoulůžkových a jeden byt je jednolůžkový. Jeden byt využívá personál jako své zázemí.

Ve sklepním prostoru je místnost pro praní, vybavena pračkami, sušičkou prádla a myčkou na nádobí.

Součástí bytového domu je venkovní posezení ve dvoře.

Bytové jednotky jsou vybaveny postelí, konferenčním stolkem a skříní. Kuchyň je vybavena kuchyňskou linkou a spotřebiči, kuchyňským nádobím, jídelním stolem a židlemi. V chodbičce je vestavěná skříň a botník. Sociální zařízení se skládá z koupelny se sprchovým koutem a WC.

V bytovém domě č.p. 671 se nachází 4 byty. Kapacita 8 osob.

Dva byty 2+KK jsou dvoulůžkové, jeden podkrovní byt 2,5+KK je jednolůžkový a jeden byt 3+KK má dvoulůžkový a jednolůžkový pokoj.

Součástí bytového domu je venkovní posezení ve dvoře.

Bytové jednotky jsou vybaveny postelí, pohovkou a skříní. Kuchyň je vybavena kuchyňskou linkou a spotřebiči a kuchyňským nádobím, jídelním stolem a židlemi. Sociální zařízení se skládá z koupelny a WC. V každém bytě je umístěna pračka nebo pračka se sušičkou.

Bytové domy nejsou bezbariérové a nedisponují výtahem. Další vybavení jednotlivých bytů je individuální dle potřeb a uvážení jednotlivých klientů. Ubytování má znaky přirozeného bydlení v domácnosti, zaručuje soukromí a intimitu.

Další vybavení: Automobil Škoda Fabia pro 5 osob. V rámci Komunitních služeb pro osoby se zdravotním postižením je využíván také automobil Volkswagen Transporte pro 9 osob.