Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením - Poskytované služby

Základní činnosti při poskytování chráněného bydlení se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

1. pomoc s přípravou stravy,
2. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

b) poskytnutí ubytování:

1. ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti,
2. v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

c) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

1. pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti,
2. pomoc při údržbě domácích spotřebičů,
3. podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
3. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,
4. podpora v oblasti partnerských vztahů,
5. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1. doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
2. podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
3. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

f) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

h) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC.

Celoroční ubytování v bytech pro jednoho nebo dva uživatele. Byty a společné prostory si uživatelé za podpory personálů sami uklízí, stejně tak se starají o praní a žehlení svého prádla.

Stravování – je možnost zajistit obědy u externího dodavatele, snídaně a večeře si uživatelé připravují za podpory personálu.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační služby – vzdělávání uživatelů probíhá v praktické škole v Uherském Hradišti, využívají návazných socálních služeb sociální rehabilitace a sociálně terapeutická dílna.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – poskytuje podporu a pomoc při všech aktivitách, které vedou k sociálnímu začleňování uživatelů, např. využívání běžně dostupných služeb, udržení nebo znovunavázání kontaktů s rodinou, pořádání výletů a rekreací, účast na společenském životě.

Poskytnutí informací – poradenství.
Nabízené činnosti mají napomáhat lidem se zdravotním postižením k získávání samostatnosti a nezávislosti v nejvyšší možné míře.