Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením - O chráněném bydlení

"Zacházej s lidmi tak, jako by byli tím, čím by měli být, a tím jim pomůžeš, aby se stali těmi, jakými by mohli být.“                 Johann Wolfgang von Goethe

„Hranice jsou pouze v našich myslích“ Milan Cháb

                  Popis realizace poskytování sociálních služeb                                       

Název poskytovatele

Sociální služby Uherské Hradiště, p. o

Druh služby

Chráněné bydlení

Identifikátor

6798398

Forma služby

Pobytová

Název zařízení a místo poskytování

Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením 

Rostislavova 686,  686 01 Uherské Hradiště, Rostislavova 671, 686 01 Uherské Hradiště 

 

Poslání

Posláním Chráněného bydlení – Rostislavova je vytvářet lidem s lehkým a středně těžkým mentálním, případně kombinovaným postižením takové podmínky, aby mohli žít důstojně běžným způsobem života v přirozeném prostředí a stali se rovnocennými členy společnosti.

Pracovníci svým profesionálním přístupem usilují o maximální rozvoj soběstačnosti uživatelů služby a o jejich zařazení do běžné společnosti prostřednictvím poskytování individuálně stanovené potřebné míry pomoci a podpory.

Cílová skupina

- Osoby s mentálním postižením s nízkou a střední mírou podpory
- Osoby s kombinovaným postižením (tj. osoby s mentálním postižením a přidruženým tělesným nebo smyslovým postižením), s nízkou a střední mírou podpory, které jsou schopny samostatného pohybu

Věková kategorie uživatelů:
- mladí dospělí (18 - 26 let)
- dospělí (27 - 64 let)
- mladší senioři (65 – 80 let)
Horní hranice pro přijetí nového uživatele je 64 let.

Důvody pro odmítnutí žadatele:

 • Nespadá do cílové skupiny
 • Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • Z důvdu akutní infekční nemoci
 • Chování by z důvodů duševní poruchy závažným způsobem narušovalo  kolektivní soužití 

Zásady poskytování sociální služby

Důstojnost lidské osoby

Tato zásada je základním principem pro všechny další zásady
Vychází z jedinečnosti každé osoby, jež má svá práva a povinnosti (např. právo na soukromí, důvěrnost sdělení…), svou hodnotu, zaslouží si úctu a respekt, přísluší jí nezcizitelná důstojnost, která je nezávislá na jejím psychickém, morálním, sociálním, duchovním a fyzickém stavu.

Partnerský přístup

Uživatele vnímáme jako rovnocenného partnera, ve vztahu se chováme nedirektivně (nenařizujeme), přenecháváme aktivitu uživateli, nevyvoláváme v něm pocit podřízenosti. Respektujeme jeho názor, i když může být odlišný od našeho. Využíváme důvěry v jeho schopnosti, vlastní zdroje, znalosti, dovednosti, motivace, zkušenosti a dalších kvalit jeho osobnosti. Každý uživatel má právo svobodné volby svého jednání, právo jít do rizika, pokud se pro něho rozhodne i přes naše upozornění, sám si za takové jednání nese i odpovědnost.

Individuální přístup

Respektujeme vždy individuální potřeby uživatele. Vycházíme z jedinečnosti každé životní situace uživatele, i když se mnohdy může podobat jiným. Společně s uživatelem, případně ve spolupráci s opatrovníkem, osobou blízkou, plánujeme průběh sociální služby, protože pokud uživatel předem ví, co a jakým způsobem se bude dít, přináší mu to pocit bezpečí

Celostní přístup

Uživatele vnímáme komplexně jako celek, s jeho potřebami biologickými, psychickými, sociálními a duchovními

Podpora soběstačnosti

Podporujeme vlastní schopnosti uživatelů a motivujeme je k aktivitě tak, aby byli co nejméně závislí na sociální službě a zapojovali se do přirozeného života společnosti. Společně s uživatelem stanovujeme způsob poskytování služby tak, aby vedl k rozvoji osobnosti uživatele, k posilování jeho dovedností, soběstačnosti a samostatnosti.

Kvalita

Kvalitu služby naplňujeme zákonem stanovenými tzv. Standardy kvality sociálních služeb (Vyhl. MPSV č. 505/2006 Sb., příloha č. 2, která je prováděcím předpisem Zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění), které jsou oficiálním nástrojem k zajištění kvality poskytování sociální služby a jsou souborem měřitelných a ověřitelných kritérií.
Významným znakem kvality naší služby je schopnost podporovat jednotlivé uživatele v naplňování osobních cílů, kterých chtějí s pomocí naší služby dosáhnout. Promítnutí sociální služby do kvalitnějšího života uživatele je pak důležitým prvkem pro její hodnocení.
Kvalita je dále zaručena dalším pravidelným vzděláváním pracovníků v sociální oblasti a důrazem na týmovou spolupráci.

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby

K jednání se zájemcem má Chráněné bydlení – Rostislavova písemně zpracovány pravidla jednání se zájemcem o službu a podle těchto pravidel postupuje. Jednání zpravidla provádí sociální pracovnice.

Rozsah a způsob předávání informaci

Informace o sociální službě Chráněné bydlení - Rostislavova lze získat na webových stánkách https://www.ssluh.cz/, v registru poskytovatelů, v e-katalogu sociálních služeb. 

Prvotní Informace zájemci podává jakýkoliv pracovník služby, odborné pak sociální pracovnice osobně, písemně, telefonicky.
Žádost o službu chráněné bydlení si zájemce podává na předepsaném formuláři, který je zveřejněn na webových stránkách organizace Sociální služby Uherské Hradiště, viz FORMULÁŘE (žádost do Chráněného bydlení) https://www.ssluh.cz/organizace/formulare.html  nebo formulář žádosti obdrží zájemce o službu při osobní návštěvě Chráněného bydlení - Rostislavova. Žádost může být podána osobně nebo doručena poštou. Zájemce je povinen předložit poskytovateli sociálních služeb posudek registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství o zdravotním stavu.

Průběh jednání

Po přijetí žádosti proběhne sociální šetření v místě bydliště žadatele nebo v místě momentálního pobytu žadatele. Na podnět žadatele může proběhnout výjimečně i v chráněném bydlení, případně na jiném předem domluveném místě. Sociální šetření provádí sociální pracovnice Chráněného bydlení, pro nezaujatost však může přizvat další osobu, zpravidla vedoucí služby. Šetření probíhá s žadatelem, s žadatelem a jeho opatrovníkem, popř. jinou blízkou osobou. V průběhu sociálního šetření sociální pracovnice zjišťuje očekávání žadatele o službu a dále potřebnou míru pomoci a podpory v jednotlivých oblastech života. Společně pak formulují cíle, kterých by chtěl žadatel pomocí služby dosáhnout. Jednání se zájemcem o službu je významnou součástí procesu, který vede k budoucí spolupráci mezi poskytovatelem a uživatelem sociální služby a může probíhat v několika fázích. Pracovníci dbají na to, aby zájemce podmínkám porozuměl, aby sám určil své potřeby a zájmy. V průběhu jednání vytváří poskytovatel takové podmínky, které podpoří zájemce při jeho rozhodování a to tím, že informuje o možnostech a podporuje jej při vyjadřování vlastní vůle.

Schválení či zamítnutí žádosti

O schválení žádosti, zařazení žadatele do evidence, či zamítnutí žádosti, rozhoduje tříčlenná komise složená z vedoucího zařízení, sociální pracovnice a dalšího pracovníka chráněného bydlení. Poté sociální pracovnice písemně uvědomí žadatele o způsobu vyřízení žádosti.
Podmínkou poskytnutí služby chráněného bydlení Smlouvy o poskytování sociální služb seznámen s podmínkami poskytování služby. Žadateli jsou jemu srozumitelným způsobem podány informace o nabízené sociální službě.

Oznámení o odmítnutí uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby

Písemné oznámení s uvedením konkrétních důvodů odmítnutí, musí poskytovatel (podle § 91, odst. 7 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) vydat, pokud o to osoba požádá (Oznámení o odmítnutí uzavření smlouvy o poskytnutí socilní služby se nevydává). Žadateli se poskytne možnost se k oznámení vyjádřit. Pokkud s odmítnutím nesouhlasí, bude mu nabídnuto osobní jednání se sociální pracovnicí, na kterém mu budou důvody odmítnutí vysvětleny.  Odmítnuté žadatele poskytovatel eviduje. Kopie oznámení se zakládá k dokumentaci žadatele. 

V případě odmítnutí sociální služby nabídneme žadateli základní sociální poradenství, v rámci kterého ho nasměřujeme na další vhodné sociální služby, poskytneme informaci o jiném poskytovateli požadované sociální služby.

Popis služby

Naplnění základních činností ze zákona
Sociální služba typu chráněné bydlení zajišťuje podle individuálních potřeb člověka tyto základní činnosti:
Dle § 17 vyhl. č. 505/2006 Sb. :
Základní činnosti při poskytování chráněného bydlení se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. pomoc s přípravou stravy,
2. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
b) poskytnutí ubytování:
1. ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti,
2. v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti,
2. pomoc při údržbě domácích spotřebičů,
3. podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
3. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,
4. podpora v oblasti partnerských vztahů,
5. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
2. podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
3. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
f) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
h) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC.

Sociální služba je poskytována na adrese Rostislavova 686, Rostislavova 671, Uherské Hradiště 686 01, doprovody v rámci základních činností mohou býr realizovány i mimo adresu zařízení. 

Pravidla poskytování služby

Chráněné bydlení - Rostislavova má definována vnitřní pravidla pro poskytování sociální služby, která jsou v souladu s platnými zákony, právními předpisy a se směrnicemi Sociálních služeb Uherské Hradiště, p. o. a kterými se při poskytování služby řídí: 

 • Vnitřní směrnice (Standardy kvality)
 • Pravidla služby
 • Pracovní postupy

Dále se pracovníci řídí etickým kodexem pracovníků Sociálních služeby Uherské Hradiště p. o., sociálních pracovníků.

Metody práce

Pro práci s uživatelem volíme vždy takové metody práce na míru uživateli, které pomáhají k uspokojování jeho potřeb a zájmů.
Základní metodou je individuální plánování zaměřené na člověka nastavené společně s uživatelem tak, aby služba směřovala k rozvoji dovedností, samostatnosti a soběstačnosti uživatele.
K tomu využíváme další metody práce:
- pozorování,
- rozhovor,
- osobní anamnéza,
- dotazníkové šetření,
- přehodnocování potřeb uživatele,
- určování míry podpory uživatele,
- aktivizace (plánování a realizace aktivit, volnočasových programů),
- plánování a hodnocení rizik,
- nácvik jednotlivých činností, upevňování a rozvoj stávajících dovedností
- naplnění zákonem definovaných povinností

Pravidla pro vyřizování stížností

Stížnost na způsob nebo kvalitu poskytované sociální služby může podat každý uživatel, v jeho zájmu i jakákoliv jiná osoba. Se způsobem řešení stížností uživatelů na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby jsou uživatelé seznamováni při podpisu smlouvy.
Způsob řešení stížností uživatelů je součástí Pravidel služby.
Stížnost může uživatel vyjádřit ústně (osobně, telefonicky), písemně (poštou, e-mailem) nebo anonymně (do Schránky pro anonymní přání a stížnosti).
Při nespokojenosti s vyřízením stížnosti má stěžovatel možnost obrátit se k nadřízenému nebo nezávislému orgánu s podnětem o prověření postupu při vyřizování stížnosti.
Lhůta pro vyřízení stížností je 30 kalendářních dnů a počíná běžet první den následující po dni doručení, příp. sdělení stížnosti. Stížnosti vyřizuje komise stanovená k vyřizování stížností.
Informace o vyřízení stížnosti jsou vždy stěžovateli nebo jeho opatrovníkovi, zákonnému zástupci předány písemně. Odpověď musí být srozumitelná. V případě anonymní stížnosti je odpověď zveřejněna na informační tabuli a dále jsou s ní uživatelé seznámeni na schůzi uživatelů.

Stížnost není důvodem pro ukončení poskytované služby ani k diskriminujícímu jednání ze strany poskytovatele. Vnímáme ji jako podnět ke zkvalitnění služby. 

Pravidla pro ukončení služby

Uživatel a Poskytovatel se mohou kdykoliv dohodnout na ukončení Smlouvy o poskytnutí sociální služby, a to písemnou Dohodou o ukončení sociální služby.

Smlouvu lze ukončit výpovědí. Výpovědní lhůta pro Uživatele činí 1 kalendářní měsíc, pro Poskytovatele 3 kalendářní měsíce.

Uživatel může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět z těchto důvodů:

 1. Jestliže Uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení se považuje opakované nezaplacení úhrady za bydlení a péči Uživatelem.
 2. Jestliže Uživatel, i po opětovném napomenutí, opakovaně hrubě porušuje vnitřní pravidla uvedená ve Smlouvě.
 3. Jestliže Uživatel zvláště hrubým způsobem narušil soužití uživatelů. Za zvláště hrubý způsob narušení soužití je považováno zejména fyzické napadení jiného uživatele nebo pracovníka poskytovatele, verbální agresivita vyšší intenzity, vyhrožování fyzickým napadením, které může důvodně vzbudit obavy u jiného uživatele nebo u pracovníka poskytovatele a prokázání trestného činu.
 4. Jestliže Uživatel z rodinných nebo jiných, než zdravotních důvodů nevyužívá poskytované služby podle Smlouvy déle než 3 měsíce.
 5. Jestliže došlo na straně Uživatele ke změnám potřeb, které není Poskytovatel schopen zajistit.
 6. Jestliže Uživatel odmítne uzavřít dodatek ke Smlouvě, jímž se mění výše úhrady v souladu se Smlouvou.
 7. Uživatel nesdělí Poskytovateli změnu výše přiznaného příspěvku na péči do 8 dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví, a to pouze v případě, že úhrada za poskytnutou pomoc a podporu Uživateli je účtována max. do výše přiznaného stupně příspěvku na péči.
 8. Uživatel zamlčí své příjmy, a to pouze v případě, že nemá za povinnost úhrady za poskytnuté služby podle této Smlouvy.
 9. Uživatel odmítne uzavřít dodatek ke Smlouvě, jímž se mění výše úhrady v souladu s touto Smlouvou.

Při výpovědi ze strany Poskytovatele budou Uživateli v případě jeho zájmu poskytnuty informace o alternativních sociálních službách.

Úhrady za služby

Úhrady za služby se řídí vyhláškou č. 505/ 2006 Sb., v aktuálním znění a jsou upraveny v interní směrnici O úhradách za poskytnuté sociální služby ve službě Chráněné bydlení, v aktuálním znění.

Další doplňující informace

Poskytujeme základní sociální poradenství – potřebné informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace.

 

cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Štěpnická 1139, 68601 Uherské Hradiště, IČ: 00092096.

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Štěpnická 1139, 68601 Uherské Hradiště, IČ: 00092096.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.