Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením - O chráněném bydlení

"Zacházej s lidmi tak, jako by byli tím, čím by měli být, a tím jim pomůžeš, aby se stali těmi, jakými by mohli být.“                 Johann Wolfgang von Goethe

„Hranice jsou pouze v našich myslích“ Milan Cháb

                  Popis realizace poskytování sociálních služeb                                       

Název poskytovatele

Sociální služby Uherské Hradiště, p. o

Druh služby

Chráněné bydlení

Identifikátor

6798398

Forma služby

Pobytová

Název zařízení a místo poskytování

Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením 

Rostislavova 686, 686 01 Uherské Hradiště, Rostislavova 671, 686 01 Uherské Hradiště 

 

Poslání

Posláním Chráněného bydlení – Rostislavova je vytvářet lidem s lehkým a středně těžkým mentálním, případně kombinovaným postižením takové podmínky, aby mohli žít důstojně běžným způsobem života v přirozeném prostředí a stali se rovnocennými členy společnosti.

Pracovníci svým profesionálním přístupem usilují o maximální rozvoj soběstačnosti uživatelů služby a o jejich zařazení do běžné společnosti prostřednictvím poskytování individuálně stanovené potřebné míry pomoci a podpory.

Cílová skupina

- Osoby s mentálním postižením s nízkou a střední mírou podpory
- Osoby s kombinovaným postižením (tj. osoby s mentálním postižením a přidruženým tělesným nebo smyslovým postižením), s nízkou a střední mírou podpory, které jsou schopny samostatného pohybu
Věková kategorie uživatelů:
- mladí dospělí (19 - 26 let)
- dospělí (27 - 64 let)
- mladší senioři (65 – 80 let)
Horní hranice pro přijetí nového uživatele je 64 let.

Sociální služba Chráněné bydlení není určena pro tyto osoby:

- osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
- osoby se závažnou psychiatrickou diagnózou typu schizofrenie či psychiatrickým onemocněním vyžadujícím specifický režim služby
- chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
- osoby se stařeckou a ostatními typy demencí (např. Alzheimerova choroba)
- osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení
- osoby, které přijímají potravu sondou
- osoby imobilní
- osoby akutně závislé na alkoholu a drogách
- osoby s těžkým zrakovým postižením (nevidomí)
- osoby, které vyžadují vysokou míru podpory
- osoby, které žádají o poskytnutí služby v době kratší než 6 měsíců od poskytnutí téže služby, kdy jim byla vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností ze smlouvy vyplývajících.

Zásady poskytování sociální služby

Důstojnost lidské osoby

Tato zásada je základním principem pro všechny další zásady
Vychází z jedinečnosti každé osoby, jež má svá práva a povinnosti (např. právo na soukromí, důvěrnost sdělení…), svou hodnotu, zaslouží si úctu a respekt, přísluší jí nezcizitelná důstojnost, která je nezávislá na jejím psychickém, morálním, sociálním, duchovním a fyzickém stavu.

Partnerský přístup

Uživatele vnímáme jako rovnocenného partnera, ve vztahu se chováme nedirektivně (nenařizujeme), přenecháváme aktivitu uživateli, nevyvoláváme v něm pocit podřízenosti. Respektujeme jeho názor, i když může být odlišný od našeho. Využíváme důvěry v jeho schopnosti, vlastní zdroje, znalosti, dovednosti, motivace, zkušenosti a dalších kvalit jeho osobnosti. Každý uživatel má právo svobodné volby svého jednání, právo jít do rizika, pokud se pro něho rozhodne i přes naše upozornění, sám si za takové jednání nese i odpovědnost.

Individuální přístup

Respektujeme vždy individuální potřeby uživatele. Vycházíme z jedinečnosti každé životní situace uživatele, i když se mnohdy může podobat jiným. Společně s uživatelem, případně ve spolupráci s opatrovníkem, osobou blízkou, plánujeme průběh sociální služby, protože pokud uživatel předem ví, co a jakým způsobem se bude dít, přináší mu to pocit bezpečí

Celostní přístup

Uživatele vnímáme komplexně jako celek, s jeho potřebami biologickými, psychickými, sociálními a duchovními

Podpora soběstačnosti

Podporujeme vlastní schopnosti uživatelů a motivujeme je k aktivitě tak, aby byli co nejméně závislí na sociální službě a zapojovali se do přirozeného života společnosti. Společně s uživatelem stanovujeme způsob poskytování služby tak, aby vedl k rozvoji osobnosti uživatele, k posilování jeho dovedností, soběstačnosti a samostatnosti.

Kvalita

Kvalitu služby naplňujeme zákonem stanovenými tzv. Standardy kvality sociálních služeb (Vyhl. MPSV č. 505/2006 Sb., příloha č. 2, která je prováděcím předpisem Zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění), které jsou oficiálním nástrojem k zajištění kvality poskytování sociální služby a jsou souborem měřitelných a ověřitelných kritérií.
Významným znakem kvality naší služby je schopnost podporovat jednotlivé uživatele v naplňování osobních cílů, kterých chtějí s pomocí naší služby dosáhnout. Promítnutí sociální služby do kvalitnějšího života uživatele je pak důležitým prvkem pro její hodnocení.
Kvalita je dále zaručena dalším pravidelným vzděláváním pracovníků v sociální oblasti a důrazem na týmovou spolupráci.

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby

K jednání se zájemcem má Chráněné bydlení – Rostislavova písemně zpracovány pravidla jednání se zájemcem o službu a podle těchto pravidel postupuje. Jednání zpravidla provádí sociální pracovnice.
Základní informace o možnostech a podmínkách poskytování sociální služby Chráněné bydlení - Rostislavova jsou zveřejněny na webových stránkách organizace Sociální služby Uherské Hradiště http://www.ssluh.cz
Prvotní Informace zájemci podává jakýkoliv pracovník služby, odborné sociální pracovnice osobně, písemně, telefonicky tel. 720 281 868, nebo e-mailem: kristyna.grebenickova@ssluh.cz.
Žádost o službu chráněné bydlení si zájemce podává na předepsaném formuláři, který je zveřejněn na webových stránkách organizace Sociální služby Uherské Hradiště, viz FORMULÁŘE (žádost o poskytnutí sociální služby) http://ssluh.cz/formulare.html, nebo formulář žádosti obdrží zájemce o službu při osobní návštěvě Chráněného bydlení - Rostislavova. Žádost může být podána osobně nebo doručena poštou. Zájemce je povinen předložit poskytovateli sociálních služeb posudek registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství o zdravotním stavu.

Průběh jednání

Po přijetí žádosti proběhne sociální šetření v místě bydliště žadatele nebo v místě momentálního pobytu žadatele. Na podnět žadatele může proběhnout výjimečně i v chráněném bydlení, případně na jiném předem domluveném místě. Sociální šetření provádí sociální pracovnice Chráněného bydlení, pro nezaujatost však může přizvat další osobu, zpravidla vedoucí služby. Šetření probíhá s žadatelem, s žadatelem a jeho opatrovníkem, popř. jinou blízkou osobou. V průběhu sociálního šetření sociální pracovnice zjišťuje očekávání žadatele o službu a dále potřebnou míru pomoci a podpory v jednotlivých oblastech života. Společně pak formulují cíle, kterých by chtěl žadatel pomocí služby dosáhnout. Jednání se zájemcem o službu je významnou součástí procesu, který vede k budoucí spolupráci mezi poskytovatelem a uživatelem sociální služby a může probíhat v několika fázích. Pracovníci dbají na to, aby zájemce podmínkám porozuměl, aby sám určil své potřeby a zájmy. V průběhu jednání vytváří poskytovatel takové podmínky, které podpoří zájemce při jeho rozhodování a to tím, že informuje o možnostech a podporuje jej při vyjadřování vlastní vůle.

Schválení či zamítnutí žádosti

O schválení žádosti, zařazení žadatele do pořadníku či zamítnutí žádosti, rozhoduje tříčlenná komise složená z vedoucího zařízení, sociální pracovnice a dalšího pracovníka Chráněného bydlení – Rostislavova. Poté sociální pracovnice písemně uvědomí žadatele o způsobu vyřízení žádosti.
Podmínkou poskytnutí služby Chráněné bydlení – Rostislavova je uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby. Žadatel o službu je před uzavřením Smlouvy o poskytování sociální služby seznámen s podmínkami poskytování služby. Žadateli jsou jemu srozumitelným způsobem podány informace o nabízené sociální službě.

Oznámení o odmítnutí uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby

Písemné oznámení s uvedením konkrétních důvodů odmítnutí, musí poskytovatel (podle § 91, odst. 7 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) vydat, pokud o to osoba požádá (Oznámení o odmítnutí uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby se nevydává). Žadateli se poskytne možnost se k oznámení vyjádřit. Pokud s odmítnutím nesouhlasí, bude mu nabídnuto osobní jednání se sociální pracovnicí, na kterém mu budou důvody odmítnutí vysvětleny.
Odmítnuté žadatele poskytovatel eviduje. Kopie oznámení se zakládá k dokumentaci žadatele.

V případě odmítnutí sociální služby nabídneme žadateli základní sociální poradenství, v rámci kterého ho nasměřujeme na další vhodné sociální služby, poskytneme informaci o jiném poskytovateli požadované sociální služby.

Popis služby

Naplnění základních činností ze zákona
Sociální služba typu chráněné bydlení zajišťuje podle individuálních potřeb člověka tyto základní činnosti:
Dle § 17 vyhl. č. 505/2006 Sb. :
Základní činnosti při poskytování chráněného bydlení se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. pomoc s přípravou stravy,
2. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
b) poskytnutí ubytování:
1. ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti,
2. v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti,
2. pomoc při údržbě domácích spotřebičů,
3. podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
3. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,
4. podpora v oblasti partnerských vztahů,
5. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
2. podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
3. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
f) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
h) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC.

Pravidla poskytování služby

- Sociální služba je poskytována na základě vzájemného písemného smluvního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby
- Sociální služba je poskytována v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s vnitřními směrnicemi, pokyny, řády a zpracovanými standardy poskytování sociální služby, ve kterých jsou definována pravidla poskytování soc. služby
- Pracovníci se řídí etickým kodexem pracovníků SSLUH, sociálních pracovníků
- Míra poskytované pomoci a podpory vychází vždy z individuálních potřeb uživatele vytyčených v "Individuálním plánu pomoci a podpory“ a v souladu se stanovenými cíli uživatele.

Metody práce

Pro práci s uživatelem volíme vždy takové metody práce na míru uživateli, které pomáhají k uspokojování jeho potřeb a zájmů.
Základní metodou je individuální plánování zaměřené na člověka nastavené společně s uživatelem tak, aby služba směřovala k rozvoji dovedností, samostatnosti a soběstačnosti uživatele.
K tomu využíváme další metody práce:
pozorování,
rozhovor,
osobní anamnéza,
dotazníkové šetření,
přehodnocování potřeb uživatele,
určování míry podpory uživatele,
aktivizace (plánování a realizace aktivit, volnočasových programů),
plánování a hodnocení rizik,
nácvik jednotlivých činností, upevňování a rozvoj stávajících dovedností
naplnění zákonem definovaných povinností

Pravidla pro vyřizování stížností

Stížnost na způsob nebo kvalitu poskytované sociální služby může podat každý uživatel, v jeho zájmu i jakákoliv jiná osoba. Se způsobem podávání a řešení stížností uživatelů na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby jsou uživatelé seznamováni při podpisu smlouvy.
Způsob řešení stížností uživatelů je součástí Pravidel služby.
Stížnost může uživatel vyjádřit ústně (osobně, telefonicky), písemně (poštou, e-mailem) nebo anonymně (do Schránky pro anonymní přání a stížnosti).
Při nespokojenosti s vyřízením stížnosti má stěžovatel možnost obrátit se k nadřízenému nebo nezávislému orgánu s podnětem o prověření postupu při vyřizování stížnosti.
Lhůta pro vyřízení stížností je 30 kalendářních dnů a počíná běžet první den následující po dni doručení, příp. sdělení stížnosti. Stížnosti vyřizuje komise stanovená k vyřizování stížností.
Informace o vyřízení stížnosti jsou vždy stěžovateli nebo jeho opatrovníkovi, zákonnému zástupci předány písemně.