Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením - O chráněném bydlení

Poslá

Posláním sociální služby je poskytování přiměřené míry podpory osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které potřebují individuální podporu v každodenním životě. Sociální služba podporuje samostatnost uživatelů a poskytuje jim pouze takovou míru pomoci, kterou skutečně potřebují k začlenění se do běžného způsobu života. .

Cílová skupina

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením s nízkou a střední mírou podpory (kombinovaným postižením se rozumí osoby s mentálním postižením a přidruženým tělesným, popř. smyslovým postižením).

Věková struktura cílové skupiny:

mladí dospělí (18–26 let)

dospělí (27–64 let)

mladší senioři (65-70 let)

 

Horní hranice pro přijetí nového uživatele je 64 let. 

Uživatelé služby, kteří přesáhnou věkovou hranici 70 let a spadají do cílové skupiny, v chráněném bydlení zůstávají.

Důvody pro odmítnutí žadatele:

 • Nespadá do cílové skupiny
 • Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • Z důvodu akutní infekční nemoci
 • Chování by z důvodů duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Zásady poskytované služby:

1. Individuální přístup – služba je poskytována každému uživateli podle jeho potřeb.      Vždy je respektována vůle uživatele a jeho právo rozhodovat o věcech, které se jej týkají.

2. Vyžádaná podpora – pomoc je poskytována až tehdy, když uživatelovi vlastní zdroje    nestačí (schopnosti, dovednosti, podpora blízkých osob) a vyžádá si ji.

3. Zvyšování kompetencí uživatele – podpora je poskytována tak, aby uživatel zažíval běžné situace a řešil je na základě vlastního rozhodnutí dle jeho schopností.

 

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby

Samotné jednání s osobou, která žádá o sociální službu, je proces, který probíhá od prvotního kontaktu se zájemcem o službu.

Rozsah a způsob předávání informací 

Informace o sociální službě typu chráněné bydlení lze získat na webových stránkách  Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením | Chráněné bydlení Jarošov | Sociální služby Uherské Hradiště (ssluh.cz), v registru poskytovatelů, v e-katalogu sociálních služeb.

Základní informace o sociální službě (poslání, cíle, cílová skupina, zásady, popis služby) zájemci podává každý pracovník služby. 

Podrobné informace o poskytované službě předává v rámci jednání se zájemcem o sociální službu sociální pracovnice, případně vedoucí služby.

Osobní jednání se zájemcem o službu probíhá v prostorách chráněného bydlení. Preferován je osobní kontakt se zájemcem. Důležitost je kladena na srozumitelnost při předávání informací cílové skupině sociální služby.

Osobní jednání se zájemcem o službu:

Posouzení nepříznivé sociální situace, základní sociální poradenství.

Poskytnutí všech informací o službě.

Projednání očekávání a požadavků zájemce a sjednání cílů spolupráce.

Jednání s rodinou, zástupci, blízkými.

Schválení či zamítnutí žádosti

O schválení žádosti, zařazení žadatele do evidence, či zamítnutí žádosti, rozhoduje tříčlenná komise složená z vedoucího zařízení, sociální pracovnice a dalšího pracovníka chráněného bydlení. Poté sociální pracovnice písemně uvědomí žadatele o způsobu vyřízení žádosti.

 Vstup uživatele do služby:

Podmínkou poskytnutí služby chráněné bydlení je uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby.

Dle § 91 odst. 4 zákona o sociálních službách je osoba povinna před uzavřením smlouvy o poskytnutí pobytové služby předložit poskytovateli sociálních služeb posudek registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství o zdravotním stavu. . 

Popis služby

Naplnění základních činností ze zákona

Základní činnosti při poskytování chráněného bydlení se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:   

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

1. pomoc s přípravou stravy, 

2. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

b) poskytnutí ubytování: 

1. ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti, 

2. v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,   

c) pomoc při zajištění chodu domácnosti: 

1. pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti, 

2. pomoc při údržbě domácích spotřebičů, 

3. podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,  

 d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 

1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,

2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 

3. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání, 

4. podpora v oblasti partnerských vztahů, 

5. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

1. doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět, 

2. podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

3. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,   

f) sociálně terapeutické činnosti: 

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,   

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.  

h) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty

3. pomoc při použití WC

Pravidla poskytování služby

Sociální služba má definována vnitřní pravidla pro poskytování sociální služby, která jsou v souladu s platnými zákony, právními předpisy a se směrnicemi Sociálních služeb Uherské Hradiště, p. o., a kterými se při poskytování služby řídí: - Pravidla sociální služby – chráněné bydlení.

- Vnitřní směrnice, Standardy kvality

- Pracovní postupy.

Dále se pracovníci řídí etickým kodexem pracovníků SSLUH, p.o. a etickým kodexem sociálních pracovníků.

Metody práce

Při práci s uživatelem vycházíme ze současného moderního pojetí sociálních služeb a sociální práce, ve kterém uživatel přestává být jen pasivním příjemcem péče, ale je aktivním v procesu plánování a poskytování sociální služby. Důraz klademe na jeho začlenění do běžného prostředí a na vytvoření životních podmínek, které jsou srovnatelné s životními podmínkami osob bez zdravotního postižení.

Život ve službě chráněné bydlení vychází z individuálních potřeb každého uživatele. Pomoc a podpora je poskytována individuálně, a to v souladu s osobním cílem uživatele a jeho individuálním plánem. Poskytovatel se zavazuje poskytovat pomoc a podporu s ohledem na skutečnou míru podpory, kterou uživatel vyžaduje a v souladu s § 17 odst. 1 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Při plánování služby se vychází ze schopností uživatele – oblasti podpory a z cílů služby.

Při individuální práci s uživatelem jsou využívány zejména metody a techniky rozhovoru, dotazníků, pozorování apod.

Metody práce:

 • individuální přístup
 • vzájemná komunikace
 • služba nastavená a přizpůsobená na potřeby uživatele a jeho cíle a možnosti respekt vůči sobě navzájem

Pravidla pro vyřizování stížností

Stížnost na způsob nebo kvalitu poskytované sociální služby může podat každý uživatel, v jeho zájmu i jakákoliv jiná osoba. Se způsobem řešení stížností uživatelů na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby jsou uživatelé seznamováni při podpisu smlouvy.

Způsob řešení stížností uživatelů je součástí Pravidel služby.

Stížnost může uživatel vyjádřit ústně (osobně, telefonicky), písemně (poštou, e-mailem) nebo anonymně (do Schránky k tomuto určené).

Při nespokojenosti s vyřízením stížnosti má stěžovatel možnost obrátit se k nadřízenému nebo nezávislému orgánu s podnětem o prověření postupu při vyřizování stížnosti.

Lhůta pro vyřízení stížností je 30 kalendářních dnů a počíná běžet první den následující po dni doručení, příp. sdělení stížnosti. Stížnosti vyřizuje komise stanovená k vyřizování stížností. 

Informace o vyřízení stížnosti jsou vždy stěžovateli nebo jeho opatrovníkovi, zákonnému zástupci předány písemně. Odpověď musí být srozumitelná. V případě anonymní stížnosti je odpověď zveřejněna na informační tabuli a dále jsou s ní uživatelé seznámeni na schůzi uživatelů.

V chráněném bydlení jsou stížnosti chápány jako důležitá poselství o spokojenosti uživatelů s poskytovanou službou. Stížnosti jsou důležitým zdrojem informací o možnostech, jak poskytovanou sociální službu zlepšovat a zkvalitňovat.

Pravidla pro ukončení služby

Uživatel a Poskytovatel se mohou kdykoliv dohodnout na ukončení Smlouvy o poskytnutí sociální služby, a to písemnou Dohodou o ukončení sociální služby.

Smlouvu lze ukončit výpovědí. Výpovědní lhůta pro Uživatele činí 1 kalendářní měsíc. V případě vypovězení Smlouvy Poskytovatelem je sjednána mezi Uživatelem a Poskytovatelem 2měsíční (dvouměsíční) výpovědní lhůta. Výpovědní doba začíná běžet 1. dnem následujícího měsíce, po měsíci, v němž byla výpověď podána, pokud se nedohodnou jinak.

Uživatel může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět z těchto důvodů:

 1. Uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnuté služby do 1 měsíce od okamžiku, kdy byl Uživatel Poskytovatelem k platbě vyzván.
 2. Uživatel, i po opětovném napomenutí, opakovaně hrubě porušuje vnitřní pravidla uvedená v Článku 7 této Smlouvy.
 3. Uživatel zvláště hrubým způsobem narušil soužití uživatelů. Za zvláště hrubý způsob narušení soužití je považováno zejména fyzické napadení jiného uživatele nebo pracovníka Poskytovatele, verbální agresivita vyšší intenzity, vyhrožování fyzickým napadením, které může důvodně vzbudit obavy u jiného uživatele nebo u pracovníka Poskytovatele a prokázání trestného činu.
 4. Uživatel nevyužívá dlouhodobě služeb v zařízení Poskytovatele, a to v součtu jednotlivých nepřítomných dnů více jak 90 v kalendářním roce, s výjimkou zdravotních důvodů, kdy služba nenaplňuje dohodnutý cíl a stává se neúčelnou.
 5. Došlo-li na straně Uživatele ke změnám potřeb, které není Poskytovatel schopen zajistit.
 6. Uživatel úmyslně zatajil informace o zdravotním stavu v době příchodu do sociální služby.
 7. Uživatel zamlčí své příjmy, a to pouze v případě, že nemá za povinnost úhrady za poskytnuté služby podle Článku 3, odstavec 2, písm. b). této Smlouvy
 8. Uživatel odmítne uzavřít dodatek ke Smlouvě, jímž se mění výše úhrady v souladu s touto Smlouvou.
 9. Při výpovědi ze strany Poskytovatele budou Uživateli v případě jeho zájmu poskytnuty informace o alternativních sociálních službách.

Úhrady za služby

Úhrady za služby se řídí vyhláškou č. 505/ 2006 Sb., v aktuálním znění a jsou upraveny v interní směrnici O úhradách za poskytnuté sociální služby ve službě chráněné bydlení, v aktuálním znění.

Fakultativní služby (jsou-li poskytovány)

Fakultativní služby jsou v chráněném bydlení poskytovány.

Úhrady za fakultativní činnosti se řídí interní směrnicí Fakultativní činnosti při poskytování sociálních služeb, poskytování některých doplňkových činností v sociálních službách, v aktuálním znění.

Prostory, materiální a technické vybavení (bezbariérovost)

Sociální služba je poskytována v zrekonstruovaném rodinném domě v běžné zástavbě, uživatelé mají tak možnost kontaktu a vztahu s přirozeným sociálním prostředím.

Součástí domu, kde je služba poskytována, je i přilehlý dvůr. Objekt se skládá ze suterénu a tří podlaží. Disponuje jednolůžkovým samostatným bytem, osmi jednolůžkovými pokoji a jedním dvoulůžkovým pokojem. Bezbariérově je řešen vstup do prvního podlaží a první podlaží.

Dostupnost služby je automobilovou dopravou, kdy je možnost parkování před domem. Dále je dostupnost zajištěna sítí autobusových linek, která zajišťuje spojení s Uherským Hradištěm, kde se převážně nachází návazné sociální služby pro uživatele. Zastávka městské hromadné dopravy je v těsné blízkosti chráněného bydlení.

Rodinný dům je situován v blízkosti hlavní cesty ve směru Uherské Hradiště – Zlín.

Dům je rozdělen:

 1. Domácnost v I. NP - 3 x 1lůžkový pokoj, kuchyně, koupelna s WC.
 2. Domácnost v II. NP - 3 x 1lůžkový pokoj, kuchyně, koupelna s WC.
 3. Domácnost v III. NP – 2 x 1lůžkový a 1 x 2lůžkový pokoj, kuchyně, koupelna, WC.
 4. Samostatný byt 1+1 v suterénu domu pro 1 uživatele.

V jednotlivých podlažích uživatelé užívají jako společný prostor kuchyňskou místnost, koupelnu, WC. Přístup na WC je možný ze společné chodby. Koupelna s WC je uzamykatelná, uživatel, který tuto místnost bude využívat, si uzamkne dveře tak, aby si zachoval potřebné soukromí.

V suterénu domu se nachází kancelář sociální a vedoucí pracovnice a zázemí pro personál.

 

cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Štěpnická 1139, 68601 Uherské Hradiště, IČ: 00092096.

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Štěpnická 1139, 68601 Uherské Hradiště, IČ: 00092096.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.