Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením - O chráněném bydlení

Poslá

Posláním sociální služby je poskytování přiměřené míry podpory osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které potřebují individuální podporu v každodenním životě. Sociální služba podporuje samostatnost uživatelů a poskytuje jim pouze takovou míru pomoci, kterou skutečně potřebují k začlenění se do běžného způsobu života. .

Cílová skupina

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením s nízkou a střední mírou podpory (kombinovaným postižením se rozumí osoby s mentálním postižením a přidruženým tělesným, popř. smyslovým postižením).

Věková struktura cílové skupiny:

mladí dospělí (18–26 let)

dospělí (27–64 let)

mladší senioři (65-70 let)

Horní hranice pro přijetí nového uživatele je 64 let. 

Klienti služby, kteří přesáhnou věkovou hranici 70 let a spadají do cílové skupiny, v chráněném bydlení zůstávají.

Důvody pro odmítnutí žadatele:

Pouze ze zákonných důvodů, § 91, odst. 3, Zákon č. 108/2006 Sb, o sociálních službách:

 1. poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem
  na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 2. poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 3. zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo
 4. osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než
  6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,

a dle § 36 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách:

 1. zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 2. osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
 3. chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Zásady poskytované sociální služby:

Individuální přístup – služba je poskytována každému klientovi podle jeho potřeb. Vždy je respektována vůle klienta a jeho právo rozhodovat o věcech, které se jej týkají.

Vyžádaná podpora – pomoc je poskytována až tehdy, když klientovi vlastní zdroje nestačí (schopnosti, dovednosti, podpora blízkých osob) a vyžádá si ji.

Zvyšování kompetencí klienta – podpora je poskytována tak, aby klient zažíval běžné situace a řešil je na základě vlastního rozhodnutí dle jeho schopností.

 

Jednání se zájemcem o službu, vstup klienta do služby

Samotné jednání s osobou, která žádá o sociální službu, je proces, který probíhá od prvotního kontaktu se zájemcem o službu.

Rozsah a způsob předávání informací 

Informace o sociální službě typu chráněné bydlení lze získat na webových stránkách  Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením | Chráněné bydlení Jarošov | Sociální služby Uherské Hradiště (ssluh.cz), v registru poskytovatelů, v e-katalogu sociálních služeb.

Základní informace o sociální službě (poslání, cíle, cílová skupina, zásady, popis služby) zájemci podává každý pracovník služby. 

Podrobné informace o poskytované službě předává v rámci jednání se zájemcem o sociální službu sociální pracovník, případně vedoucí služby.

Osobní jednání se zájemcem o službu probíhá v prostorách chráněného bydlení. Preferován je osobní kontakt se zájemcem. Důležitost je kladena na srozumitelnost při předávání informací cílové skupině sociální služby.

Osobní jednání se zájemcem o službu:

Posouzení nepříznivé sociální situace, základní sociální poradenství.

Poskytnutí všech informací o službě.

Projednání potřeb, očekávání a požadavků zájemce a sjednání cílů spolupráce.

Jednání s rodinou, zástupci, blízkými.

Schválení či zamítnutí žádosti

O schválení žádosti, zařazení žadatele do evidence, či zamítnutí žádosti, rozhoduje tříčlenná komise složená z vedoucí zařízení, sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách Chráněného bydlení Jarošov. Poté sociální pracovník písemně uvědomí žadatele o způsobu vyřízení žádosti.

Vstup klienta do služby:

Podmínkou poskytnutí služby chráněné bydlení je uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby.

Dle § 91 odst. 4 zákona o sociálních službách je osoba povinna před uzavřením smlouvy o poskytnutí pobytové služby předložit poskytovateli sociálních služeb posudek registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství o zdravotním stavu.

Popis služby

Naplnění základních činností ze zákona

Sociální služba typu chráněné bydlení zajišťuje podle individuálních potřeb člověka tyto základní činnosti:

Dle § 17 vyhlášky č. 505/2006 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o sociálních službách:

Základní činnosti při poskytování chráněného bydlení se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

1. pomoc s přípravou stravy, 

2. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

b) poskytnutí ubytování: 

1. ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti, 

2. v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,   

c) pomoc při zajištění chodu domácnosti: 

1. pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti, 

2. pomoc při údržbě domácích spotřebičů, 

3. podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,  

 d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 

1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,

2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 

3. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání, 

4. podpora v oblasti partnerských vztahů, 

5. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

1. doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět, 

2. podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

3. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,   

f) sociálně terapeutické činnosti: 

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,   

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.  

h) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty

3. pomoc při použití WC

Sociální služba je poskytována na adrese: U Cihelny 259, 686 01 Uherské Hradiště – Jarošov, doprovody v rámci základních činností mohou být realizovány i mimo adresu chráněného bydlení.

Pravidla poskytování služby

Sociální služba je poskytována na základě vzájemného písemného smluvního vztahu mezi klientem a poskytovatelem sociální služby.

Sociální služba je poskytována v souladu s platnými zákony, dále v souladu s vnitřními směrnicemi, pokyny, řády a zpracovanými standardy poskytování sociální služby, ve kterých jsou definována pravidla poskytování sociální služby.

Pracovníci se řídí Etickým kodexem pracovníků SSLUH a Etickým kodexem sociálních pracovníků.

Metody práce

Pro práci s klientem volíme vždy takové metody práce na míru klientovi, které pomáhají k uspokojování jeho potřeb a zájmů.

Základní metodou je individuální plánování zaměřené na člověka nastavené společně s klientem tak, aby služba směřovala k rozvoji dovedností, samostatnosti a soběstačnosti klienta.

K tomu využíváme další metody práce:

 • pozorování,
 • aktivní naslouchání,
 • komunikace formou AAK,
 • rozhovor,
 • osobní anamnéza,
 • dotazníkové šetření,
 • přehodnocování potřeb klienta,
 • určování míry podpory klienta,
 • aktivizace (plánování a realizace aktivit, volnočasových programů),
 • plánování a hodnocení rizik,
 • nácvik jednotlivých činností, upevňování a rozvoj stávajících dovedností,
 • naplnění zákonem definovaných povinností

Pravidla pro vyřizování stížností

Stížnost na způsob nebo kvalitu poskytované sociální služby může podat každý klient, v jeho zájmu i jakákoliv jiná osoba. Se způsobem řešení stížností klientů na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby jsou klienti seznamováni při podpisu smlouvy.

Způsob řešení stížností klientů je popsán v Pravidlech služby.

Stížnost může klient vyjádřit ústně (osobně, telefonicky), písemně (poštou, e-mailem) nebo anonymně (do Schránky k tomuto určené).

Při nespokojenosti s vyřízením stížnosti má stěžovatel možnost obrátit se k nadřízenému nebo nezávislému orgánu s podnětem o prověření postupu při vyřizování stížnosti.

Lhůta pro vyřízení stížností je 30 kalendářních dnů a počíná běžet první den následující po dni doručení, příp. sdělení stížnosti. Stížnosti vyřizuje komise stanovená k vyřizování stížností. 

Informace o vyřízení stížnosti jsou vždy stěžovateli nebo jeho opatrovníkovi, zákonnému zástupci předány písemně. Odpověď musí být srozumitelná. V případě anonymní stížnosti je odpověď zveřejněna na informační tabuli a dále jsou s ní klienti seznámeni na schůzi klientů.

V chráněném bydlení jsou stížnosti chápány jako důležitá poselství o spokojenosti klientů s poskytovanou službou. Stížnosti jsou důležitým zdrojem informací o možnostech, jak poskytovanou sociální službu zlepšovat a zkvalitňovat.

Pravidla pro ukončení služby

Klient a poskytovatel se mohou kdykoliv dohodnout na ukončení Smlouvy o poskytnutí sociální služby, a to písemnou dohodou.

Klient je oprávněn Smlouvu vypovědět kdykoli bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je 1 kalendářní měsíc. V případě vypovězení Smlouvy Poskytovatelem je sjednána mezi Klientem a Poskytovatelem, 2měsíční výpovědní lhůta. Výpovědní doba začíná běžet 1. dnem následujícího měsíce, po měsíci, v němž byla výpověď podána, pokud se nedohodnou jinak.

Klient může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět z těchto důvodů:

 1. Klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnuté služby do 1 měsíce od okamžiku, kdy byl klient poskytovatelem k platbě vyzván.
 2. Klient i po opětovném napomenutí, opakovaně hrubě porušuje vnitřní pravidla služby.
 3. Klient zvláště hrubým způsobem narušil soužití klientů. Za zvláště hrubý způsob narušení soužití je považováno zejména fyzické napadení jiného klienta nebo pracovníka poskytovatele, verbální agresivita vyšší intenzity, vyhrožování fyzickým napadením, které může důvodně vzbudit obavy u jiného klienta nebo u pracovníka poskytovatele a prokázání trestného činu.
 4. Klient nevyužívá dlouhodobě služeb v zařízení poskytovatele, a to v součtu jednotlivých nepřítomných dnů více jak 90 v kalendářním roce, s výjimkou zdravotních důvodů, kdy služba nenaplňuje dohodnutý cíl a stává se neúčelnou.
 5. Došlo-li na straně Klienta ke změnám potřeb, které není Poskytovatel schopen zajistit.
 6. Klient úmyslně zatajil informace o zdravotním stavu v době příchodu do sociální služby.
 7. Klient zamlčí své příjmy, a to pouze v případě, že nemá za povinnost úhrady za poskytnuté služby.
 8. Klient odmítne uzavřít dodatek ke Smlouvě, jímž se mění výše úhrady v souladu s touto Smlouvou.

Při výpovědi ze strany poskytovatele budou klientovi v případě jeho zájmu poskytnuty informace o alternativních sociálních službách.

Úhrady za služby

Úhrady za služby se řídí vyhláškou č. 505/ 2006 Sb., v aktuálním znění a jsou upraveny v interní směrnici O úhradách za poskytnuté sociální služby ve službě chráněné bydlení, v aktuálním znění.

Další doplňující informace 

Poskytujeme základní sociální poradenství – potřebné informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace.

Sociální služba je poskytována v celoročním provozu. Pracovníci jsou v zařízení přítomni v pracovní dny od 6.00 do 22.00 a o víkendech a ve státních svátcích od 9.00 do 21.00.

V čase od 22.00 do 6.00 nebo v případě víkendu či státního svátku od 21.00 do 9.00 hodin je sloužena noční pohotovost jedním z pracovníků. Pracovník sloužící noční pohotovost je po celou dobu dostupný na mobilním telefonu a v případě nutnosti je připraven přijet bezprostředně do zařízení.

Fakultativní služby

Fakultativní služby jsou v chráněném bydlení poskytovány.

Úhrady za fakultativní činnosti se řídí interní směrnicí Fakultativní činnosti při poskytování sociálních služeb, poskytování některých doplňkových činností v sociálních službách, v aktuálním znění.

Prostory, materiální a technické vybavení (bezbariérovost)

Sociální služba je poskytována v zrekonstruovaném rodinném domě v běžné zástavbě, klienti mají tak možnost kontaktu a vztahu s přirozeným sociálním prostředím.

Součástí domu, kde je služba poskytována, je i přilehlý dvůr. Objekt se skládá ze suterénu a tří podlaží. Disponuje jednolůžkovým samostatným bytem, osmi jednolůžkovými pokoji a jedním dvoulůžkovým pokojem. Bezbariérově je přístupné první podlaží domu.

Dostupnost služby je automobilovou dopravou, kdy je možnost parkování před domem. Dále je dostupnost zajištěna sítí autobusových linek, která zajišťuje spojení s Uherským Hradištěm, kde se převážně nachází návazné sociální služby pro klienty. Zastávka městské hromadné dopravy je v těsné blízkosti chráněného bydlení.

Rodinný dům je situován v blízkosti hlavní cesty ve směru Uherské Hradiště – Zlín.

Dům je rozdělen:

 1. Domácnost v I. NP - 3 x 1lůžkový pokoj, kuchyně, koupelna s WC.
 2. Domácnost v II. NP - 3 x 1lůžkový pokoj, kuchyně, koupelna a WC.
 3. Domácnost v III. NP – 2 x 1lůžkový a 1 x 2lůžkový pokoj, kuchyně, koupelna, WC.
 4. Samostatný byt 1+1 v suterénu domu pro 1 klienta.

V jednotlivých podlažích klienti užívají jako společný prostor kuchyňskou místnost, koupelnu, WC. Přístup na WC je možný ze společné chodby. Koupelna s WC je uzamykatelná, klient, který tuto místnost bude využívat, si uzamkne dveře tak, aby si zachoval potřebné soukromí.

V suterénu domu se nachází zázemí pro pracovníky.

V rámci Komunitních služeb pro osoby se zdravotním postižením lze k přepravě využívat automobil Volkswagen Transporte pro 9 osob a osobní automobil Škoda Fabia pro 5 osob.