Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením - Chráněné bydlení Jarošov

Název poskytovatele

Sociální služby Uherské Hradiště, p. o

Druh služby

Chráněné bydlení

Identifikátor

6798398

Forma služby

Pobytová

Název zařízení a místo poskytování

Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením

U Cihelny 259, 686 01 Jarošov – Uherské Hradiště

Poslání

Posláním Chráněného bydlení Jarošov je poskytování přiměřené míry podpory osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které potřebují individuální podporu v každodenním životě. Sociální služba podporuje samostatnost uživatelů a poskytuje jim pouze takovou míru pomoci, kterou skutečně potřebují k začlenění se do běžného způsobu života. 

 

Cílová skupina

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením s nízkou a střední mírou podpory (kombinovaným postižením se rozumí osoby s mentálním postižením a přidruženým tělesným, popř. smyslovým postižením).

Věková struktura cílové skupiny:

mladí dospělí (19 – 26 let)

dospělí (27 – 64 let)

mladší senioři (65-70 let)

Horní hranice pro přijetí nového uživatele je 64 let. 

Uživatelé služby, kteří přesáhnou věkovou hranici 70 let a spadají do cílové skupiny, v chráněném bydlení zůstávají. 

Službu neposkytujeme:

        Osobám, které nespadají do cílové skupiny

  • Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení 
  • Z důvodu akutní infekční nemoci 
  • Chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovala kolektivní soužití  

Zásady poskytované služby:

    - Individuální přístup – služba je poskytována každému uživateli podle jeho potřeb.              Vždy je respektována vůle uživatele a jeho právo rozhodovat o věcech, které se jej týkají.

     - Vyžádaná podpora – pomoc je poskytována až tehdy, když uživatelovi vlastní zdroje            nestačí (schopnosti, dovednosti, podpora blízkých osob) a vyžádá si ji.

    - Zvyšování kompetencí uživatele – podpora je poskytována tak, aby uživatel zažíval            běžné situace a řešil je na základě vlastního rozhodnutí dle jeho schopností.

 

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby

Samotné jednání s osobou, která žádá o sociální službu, je proces, který probíhá od prvotního kontaktu se zájemcem o službu.

 

Rozsah a způsob předávání informací 

Informace o sociální službě Chráněné bydlení Jarošov lze získat na webových stránkách organizace Sociálních služeb Uherské Hradiště, p.o. – v sekci Chráněná bydlení.

Základní informace o sociální službě Chráněné bydlení Jarošov (poslání, cíle, cílová skupina, zásady, popis služby) zájemci podává každý pracovník Chráněného bydlení Jarošov.  Zároveň pracovník předá zájemci kontakt na sociální pracovnici, popř. vedoucí Chráněného bydlení Jarošov. 

Podrobné informace o poskytované službě předává v rámci jednání se zájemcem o sociální službu sociální pracovnice, případně vedoucí služby.

Proces jednání se zájemcem o službu je podrobně zpracován ve standardu č. 3.

Vstup uživatele do služby:

Sociální pracovník kontaktuje telefonicky nebo písemně žadatele z evidence žadatelů a zjistí, zda má žadatel o sociální službu zájem.

  • Pokud žadatel nemá toho času zájem o sociální službu, sociální pracovnice toto poznačí k žádosti, kontaktuje dalšího žadatele z evidence žadatelů dle hodnotících kritérií.

 

  • Pokud žadatel má zájem o sociální službu, domluví si termín pro opětovné (aktuální) sociální šetření žadatele. Dle § 91 odst. 4 zákona o sociálních službách je osoba povinna před uzavřením smlouvy o poskytnutí pobytové služby předložit poskytovateli sociálních služeb posudek registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství o zdravotním stavu. Sociální pracovnice si před uzavřením smlouvy tento aktuální posudek vyžádá.

 

 

Popis služby

Naplnění základních činností ze zákona

Základní činnosti při poskytování chráněného bydlení se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:   

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

1. pomoc s přípravou stravy, 

2. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

b) poskytnutí ubytování: 

1. ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti, 

2. v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,   

c) pomoc při zajištění chodu domácnosti: 

1. pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti, 

2. pomoc při údržbě domácích spotřebičů, 

3. podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,  

 d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 

1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,

2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 

3. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání, 

4. podpora v oblasti partnerských vztahů, 

5. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

1. doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět, 

2. podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

3. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,   

f) sociálně terapeutické činnosti: 

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,   

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.  

h) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty

3. pomoc při použití WC

 

Pravidla poskytování služby

Sociální služba má zpracovaná Pravidla sociální služby – Chráněné bydlení Jarošov, která jsou zveřejněná na webových stránkách a dále jsou vyvěšena na informační tabuli chráněného bydlení. S těmito pravidly jsou seznamováni již zájemci o poskytování sociální služby.

Pravidla sociální služby – Chráněné bydlení Jarošov se vztahují na všechny pracovníky služby chráněné bydlení a uživatele služby chráněné bydlení.

 

Metody práce

Při práci s uživatelem vycházíme ze současného moderního pojetí sociálních služeb a sociální práce, ve kterém uživatel přestává být jen pasivním příjemcem péče, ale je aktivním v procesu plánování a poskytování sociální služby. Důraz klademe na jeho začlenění do běžného prostředí a na vytvoření životních podmínek, které jsou srovnatelné s životními podmínkami osob bez zdravotního postižení.

Život ve službě chráněné bydlení vychází z individuálních potřeb každého uživatele. Pomoc a podpora je poskytována individuálně, a to v souladu s osobním cílem uživatele a jeho individuálním plánem. Poskytovatel se zavazuje poskytovat pomoc a podporu s ohledem na skutečnou míru podpory, kterou uživatel vyžaduje a v souladu s § 17 odst. 1 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Při plánování služby se vychází ze schopností uživatele - oblasti podpory a z cílů služby.

Při individuální práci s uživatelem jsou využívány zejména metody a techniky rozhovoru, dotazníků, pozorování, apod.

 

Metody práce:

-        individuální přístup

-        vzájemná komunikace

-        služba nastavená a přizpůsobená na potřeby uživatele a jeho cíle a možnosti

-        respekt vůči sobě navzájem

 

Pravidla pro vyřizování stížností

         Uživatelé chráněného bydlení jsou průběžně seznamováni s „Vnitřním pravidlem pro podávání a vyřizování stížností osob na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby“ (standard č. 7), a to již při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby, dále v rámci pravidelných schůzek s uživateli chráněného bydlení, toto pravidlo je zveřejněno na webových stránkách a na informační nástěnce chráněného bydlení.

Podněty a připomínky ke kvalitě a způsobu poskytovaných služeb mohou uživatelé svobodně vyjádřit na pravidelných schůzkách obyvatel chráněného bydlení nebo je sdělit sociální pracovnici nebo prostřednictvím kteréhokoli pracovníka, na kterého se s důvěrou obrátí. „Vnitřní pravidlo pro podávání a vyřizování stížností osob na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby“ je zpracováno v rámci standardu č. 7.

V Chráněném bydlení Jarošov jsou stížnosti chápány jako důležitá poselství o spokojenosti uživatelů s poskytovanou službou. Stížnosti jsou důležitým zdrojem informací o možnostech, jak poskytovanou sociální službu zlepšovat a zkvalitňovat.

K vyjádření stížnosti slouží i schránka k tomuto určená umístěná ve vstupní chodbě Chráněného bydlení Jarošov.

 

Pravidla pro ukončení služby

Uživatel a Poskytovatel se mohou kdykoliv dohodnout na ukončení Smlouvy o poskytnutí sociální služby, a to písemnou Dohodou o ukončení sociální služby.

 Smlouvu lze ukončit výpovědí. Výpovědní lhůta pro Uživatele činí 1 kalendářní měsíc, pro Poskytovatele 3 kalendářní měsíce.

Uživatel může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět z těchto důvodů:

a)   Jestliže Uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení se považuje opakované nezaplacení úhrady za bydlení a péči Uživatelem.

b)   Jestliže Uživatel, i po opětovném napomenutí, opakovaně hrubě porušuje vnitřní pravidla uvedená ve Smlouvě.

c)   Jestliže Uživatel zvláště hrubým způsobem narušil soužití uživatelů. Za zvláště hrubý způsob narušení soužití je považováno zejména fyzické napadení jiného uživatele nebo pracovníka poskytovatele, verbální agresivita vyšší intenzity, vyhrožování fyzickým napadením, které může důvodně vzbudit obavy u jiného uživatele nebo u pracovníka poskytovatele a prokázání trestného činu.

d)   Jestliže Uživatel z rodinných nebo jiných než zdravotních důvodů nevyužívá poskytované služby podle Smlouvy déle než 3 měsíce.

e)   Jestliže došlo na straně Uživatele ke změnám potřeb, které není Poskytovatel schopen zajistit.

f)    Jestliže Uživatel odmítne uzavřít dodatek ke Smlouvě, jímž se mění výše úhrady v souladu se Smlouvou.

 

Při výpovědi ze strany Poskytovatele budou Uživateli v případě jeho zájmu poskytnuty informace o alternativních sociálních službách.

 

Úhrady za služby

Úhrady za služby

Stanovení úhrady za ubytování a za péči upravuje organizační směrnice SSL UH, p.o. O úhradách za poskytnuté sociální služby ve službě Chráněné bydlení.

Za poskytnutí ubytování při celoročním pobytu je stanovena měsíční záloha vycházející z 31 dnů = měsíc.

Tato záloha je placena do 28. dne daného kalendářního měsíce, za který platba náleží.

Úhrada za skutečně poskytnuté služby se vypočítá vynásobením denní sazby x počet dní v měsíci, ve kterém byla uživateli poskytnuta služba.

Výše úhrady od uživatele za poskytnutou péči je maximálně do výše přiznaného stupně příspěvku na péči, v rámci IS Cygnus jsou vykazovány veškeré realizované úkony péče.

Plán péče je vytvořen v IS Cygnus , realizace úkonů je zaznamenávána denně do IS Cygnus a na konci měsíce jsou podklady k vyúčtování péče předány do příjmové účtárny SSL UH, p.o.

Uživatel se zavazuje jemu přiznaný příspěvek na péči v plné výši, jako zálohu na úhradu, převést na Poskytovatele bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele, jenž je uveden v záhlaví Smlouvy. Příspěvek musí být na Poskytovatele převeden nejpozději do 28. dne kalendářního měsíce, za který příspěvek náleží.

 

Fakultativní služby (jsou-li poskytovány)

V Chráněném bydlení Jarošov nejsou fakultativní činnosti poskytovány.

 

Prostory, materiální a technické vybavení (bezbariérovost)

Chráněné bydlení Jarošov - jedná se o skupinové bydlení v budově (rodinném domě) s bytovými jednotkami v příměstské částí Uherského Hradiště - Jarošov.

Sociální služba Chráněné bydlení Jarošov je poskytována ve zrekonstruovaném rodinném domě v běžné zástavbě. Jarošov je místní část města Uherské Hradiště. Uživatelé mají možnost kontaktu a vztahu s přirozeným sociálním prostředím. Součástí rodinného domu, kde je služba poskytována, je i přilehlý dvůr. Rodinný dům je situován v blízkosti hlavní cesty ve směru Uherské Hradiště – Zlín. Jarošov je vybaven sítí autobusových linek, která zajišťuje spojení s Uherským Hradištěm, kde se převážně nachází návazné sociální služby pro uživatele.

 

Dům je rozdělen:

  1. 1.     Domácnost v I. NP -  2 pokoje pro uživatele (2 x 2 lůžkový pokoj), kuchyně, koupelna, WC.
  2. 2.     Domácnost v II. NP - 2 pokoje pro uživatele (2 x 2 lůžkový pokoj), kuchyně, koupelna s WC.
  3. 3.     Domácnost v III. NP – 2 pokoje pro uživatele (1 x 2 lůžkový pokoj a 1 x 1 lůžkový pokoj), kuchyně, koupelna s WC.

 

V jednotlivých podlažích uživatelé užívají jako společný prostor kuchyňskou místnost, koupelnu, WC. Přístup na WC je možný ze společné chodby. Koupelna s WC je uzamykatelná, uživatel, který tuto místnost bude využívat, si uzamkne dveře tak, aby si zachoval potřebné soukromí.

 

V suterénu domu se nachází kancelář sociální pracovnice a zázemí pro personál.