Chráněné bydlení Morkovice - Poskytované služby

Činnosti poskytované v Chráněném bydlení:

 Sociální služba typu chráněné bydlení zajišťuje podle individuálních potřeb člověka tyto základní činnosti, dle § 17 vyhlášky č. 505/2006 Sb.:

Základní činnosti při poskytování chráněného bydlení se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a)    poskytnutí stravy nebo pomoc se zajištěním stravy:

1.     pomoc s přípravou stravy,

2.     zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel.

b)    poskytnutí ubytování:

1.     ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti,

2.     v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

c)     pomoc při zajištění chodu domácnosti:

1.     pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti,

2.     pomoc při údržbě domácích spotřebičů,

3.     podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami.

d)    Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

1.     pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,

2.     nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

3.     zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,

4.     podpora v oblasti partnerských vztahů,

5.     podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu.

e)    zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1.     doprovázení do zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby, a doprovázení zpět,

2.     podpora a pomoc při využívání veřejně dostupných služeb a informačních zdrojů,

3.     pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

f)      sociálně terapeutické činnosti:

1.     socioterapeutické činnosti, jejich poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

g)    pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

1.     pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

2.     pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

h)    pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1.     pomoc při úkonech osobní hygieny,

2.     pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

3.     pomoc při použití WC.