Chráněné bydlení Luhačovice - O chráněném bydlení

Poslání:

Posláním chráněného bydlení Luhačovice je poskytnutí nezbytně nutné pomoci a podpory lidem s lehkým a středně těžkým mentálním, případně kombinovaným postižením, kteří vyžadují nízkou a střední míru podpory, v přirozeném prostředí malých domácností tak, aby mohli žít důstojně dle svých potřeb, přání a možností srovnatelně se svými vrstevníky.

Pracovníci svým profesionálním přístupem usilují o maximální rozvoj soběstačnosti uživatelů služby a o jejich zařazení do běžné společnosti prostřednictvím poskytování individuálně stanovené míry pomoci a podpory. 

 

Cílová skupina:

- Osoby s mentálním postižením

- Osoby s kombinovaným postižením (tj. osoby s mentálním postižením a přidruženým tělesným postižením), které jsou schopny samostatného pohybu

Věková kategorie uživatelů:

-  mladí dospělí (19 - 26 let)

- dospělí (27 - 64 let)

- mladší senioři (65 – 80 let)

Horní hranice pro přijetí nového uživatele je 65 let.

 

Sociální služba Chráněné bydlení není určena pro tyto osoby:

- osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci

- chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

- osoby se stařeckou a ostatními typy demencí (např. Alzheimerova choroba)

- osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení

- osoby, které přijímají potravu sondou

- osoby imobilní

- osoby závislé na alkoholu a drogách

- osoby s těžkým zrakovým postižením (nevidomí)

- osoby, které vyžadují vysokou míru podpory

- osoby, které žádají o poskytnutí služby v době kratší než 6 měsíců od poskytnutí téže služby, kdy jim byla vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností ze smlouvy vyplývajících.

 

*}