Chráněné bydlení Kroměříž - O chráněném bydlení

Poslání

Posláním Chráněného bydlení v Kroměříži je umožnit dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením žít běžným způsobem života, který je srovnatelný s životem jejich vrstevníků, podpora při zvládání běžného života a přebírání zodpovědnosti za své jednání, podpora při začleňování do běžného života v komunitě. V chráněném bydlení je poskytována míra podpory potřebná k prožívání běžného života.

Cílová skupina

Osoby s mentálním postižením, které vyžadují nízkou a střední míru podpory

Osoby s kombinovaným postižením (tj. osoby s mentálním postižením a přidruženým tělesným postižením, které jsou schopny samostatného pohybu bez kompenzačních pomůcek)

Věková kategorie uživatelů:

Dospělí 18 – 26 let

Dospělí 27 – 64 let

Dospělí 65 – 80 let

 

Kapacita zařízení je 14 lůžek.

 

Sociální služba Chráněné bydlení není určena pro tyto osoby:

 • Osoby imobilní,
 • Osoby, které z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušují kolektivní soužití,
 • Osoby nevidomé,
 • Osoby s aktuální diagnózou závislosti na alkoholu či jiných návykových látkách,
 • Osoby neschopné pobytu v zařízeních sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
 • Osoby s poruchou autistického spektra,
 • Osoby se závažnou psychiatrickou diagnózou typu schizofrenie či psychickým onemocněním vyžadujícím specifický režim služby,
 • Osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení,
 • Osoby vyžadujícím 24hodinovou nepřetržitou péči.

Zásady poskytování sociální služby

 • Podpora při zvládání rizikových situací.
 • Podpora při využívání veřejných služeb, při integraci do běžné komunity.
 • Individuální přístup k uživatelům s ohledem na jejich potřeby.
 • Podpora při přebírání zodpovědnosti za svůj život.
 • Podpora při samostatném rozhodování.
 • Podpora v maximální možné míře v samostatnosti a soběstačnosti.
 • Partnerský přístup – jednání s uživatelem na partnerské úrovni, respektování jejich práv, názorů, postojů, přání a rozhodnutí.
 • Podpora při navazování přátelských a partnerských vztahů.
 • Podpora a pomoc při seberealizaci, rozvoji a upevňování osobních, společenských a pracovních návyků.

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby

Podmínkou pro zahájení jednání o poskytování sociální služby je podání „Žádosti o poskytování sociální služby“, která je k dispozici na webových stránkách (www.ssluh.cz), případně přímo na Chráněném bydlení

Na základě doručené žádosti o poskytnutí sociální služby kontaktuje sociální pracovnice Chráněného bydlení Kroměříž žadatele o sociální službu, domluví se na termínu sociálního šetření v místě aktuálního pobytu žadatele, ze kterého provede záznam. Sociální pracovnice seznámí žadatele s nastaveným způsobem poskytování sociální služby, s cílovou skupinou sociální služby, s domácím řádem, s výší úhrady, případně s dalšími informacemi. V rámci sociálního šetření zjišťuje sociální pracovnice potřeby žadatele a jeho představy o poskytování služby, které následně zpracuje do Záznamu z mapování potřeb. V případě komunikačních potíží žadatele se sociální pracovnice ujistí, že žadatel poskytnutým informacím porozuměl.

V případě, že žadatel splňuje všechny podmínky pro poskytování služby, je jeho žádost zařazena do evidence žádostí. Sociální pracovnice každému žadateli písemně sdělí rozhodnutí o zařazení či nezařazení do evidence žadatelů o poskytování sociální služby.

V případě vyzvání žadatele k nástupu do Chráněného bydlení Kroměříž se sociální pracovnice domluví na termínu nástupu, seznámí žadatele se smlouvou o poskytnutí sociální služby a znovu i se všemi důležitými dokumenty.